Nysargyf

Fryske fesper yn Ljouwert

Op snein 26 febrewaris 2023 hoopje wy wer in Fryske fesperfiering te hâlden. Dat sil barre yn de Grutte of Jacobiner tsjerke yn it sintrum fan Ljouwert. De tsjinst begjint om 19.00 oere en is ek te folgjen fia ynternet en wol ûnder http://tiny.cc/jacobijner. Foargonger yn dizze fiering is Geeske Bies en Alex Riemersma nimt

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Op snein 22 jannewaris 2023 hoopje wy wer in Fryske fesperfiering te hâlden. Dat sil barre yn de Grutte of Jacobiner tsjerke yn it sintrum fan Ljouwert. De tsjinst begjint om 19.00 oere en is ek te folgjen fia ynternet en wol ûnder http://tiny.cc/jacobijner. Foargonger yn dizze fiering is ds. Liuwe Westra en Nynke de

Read more

Pylgertocht fan út Burchwert

Beste pylgers, Pylgertocht (bezinningstocht) vanuit Burgwerd. Op 21 januari wordt door Catrinus Corporaal en Gerrit Groeneveld een pylgertocht georganiseerd. Deze is er voor een bestaande groep pylgers, maar staat open voor belangstellenden uit verschillende kerken in Bolsward en andere geïnteresseerden. We beginnen om 9.30 uur met koffie in het Doniahuis tegenover de Johanneskerk in Burgwerd.

Read more

Kuier en fytstocht fan út ‘Norg’

Beste allen, Pylgertocht 3 dec. 2022. We lopen van de Margarethakerk in Norg naar de Evangelische gemeente in Roderesch.We starten met koffie en cake in de Margarethahoeve.Op de hoek Oosteind /Achter de kerk( zo heet de straat) zit opticien Elzer. Achter in dit gebouw is de Margarethahoeve. Je kunt op de Brink voor de kerk

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Op snein 27 novimber 2022 sil der wer in Fryske fesperfiering holden wurde yn de Grutte of Jacobiner tsjerke yn it sintrum fan Ljouwert. De tsjinst begjint om 19.00 oere en is ek te folgjen fia ynternet en wol ûnder http://tiny.cc/jacobijner. Foargonger yn dizze fiering is ds. Hinke Post-Knol fan Dronryp en Klaske Straatsma nimt

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

  Op snein 23 oktober 2022 sil der wer in Fryske fesperfiering holden wurde, op ‘e nij yn de Grutte of Jacobiner tsjerke yn it sintrum fan Ljouwert. De tsjinst begjint om 19.00 oere en is ek te folgjen fia ynternet en wol ûnder http://tiny.cc/jacobijner. Foargonger yn dizze fiering is ds. Hinne Wagenaar fan Jorwert

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Oan ‘e ein fan it seizoen fiere wy yn juny, en wol de 26e, wer in Fryske fesper. Dat sil wêze yn ‘e Ljouwerter Grutte of Jacobiner tsjerke de jûns om 19.00 oere. Wy binne bliid dat net allinne de minsken yn tsjerke de fesper fiere. Digitaal is dat ek wer mooglik en hite wy

Read more

Regenboogviering 2022

Van harte welkom bij de Regenboogviering 2022 thema: ”Kinderen van God” Zondag 26 juni 2022, aanvang 15:30 uur locatie: kerk van de Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum adres: Legeweg 14, 9101 MC Dokkum foargongers: Janneke Kerkhof en Ulbe Tjallingii organist: Jan Idsardi solozang: Frederiek van der Hammen   meer info bij: ds Ulbe Tjallingii, 06-14859557 info@werkgroepgh.nl

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Op snein 22 maaie 2022 hoopje wy wer in Fryske fesperfiering te hâlden. Dat dogge wy de lêste tiid yn de Grutte of Jacobiner tsjerke yn it sintrum fan Ljouwert. De tsjinst begjint om 19.00 oere en is ek te folgjen fia ynternet en wol ûnder http://tiny.cc/jacobijner. Foargonger yn dizze fiering is ds. Geart Bruinsma

Read more

Pylgertocht

Beste pylgers, Jelly Hania en Jan de Jager organiseren de tocht van 28 mei. Het is een mooie wandeltocht van ongeveer 10 km. door Harlingen. Wie het lopen bezwaarlijk vindt, kan een fiets meenemen en stukjes fietsen. Het is fijn dat we na zo lange tijd weer door kunnen gaan met onze tochten. Bedankt Jelly

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

De Fryske fesperfiering op 24 april 2022 hat in bysûndere eftergrûn. Dan sil de koartby hillich ferklearre en yn it konsintraasjekamp Dachau omkommen pater Titus Brandsma sintraal stean. Wy hearre yn de tsjinst mear oer him as Frisiast en sille ek in troch him skreaun liet sjonge. Foargonger yn dizze fiering is ds. Doekle de

Read more

Krúspuntdei 2022

Utnûging foar de KRUSPUNTDEI 2022   op sneon 9 april yn de De Lantearne, Dringelwei 15 yn Akkrum Wol graach yn ferbân mei de catering yn ’t foar opjaan fia adm@krúspunt of jo de moarns, middeis of de hiele dei komme Tema fan de dei: Bernard Smilde It wie 23 jannewaris 2022 hûndert jier lyn dat

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Wy binne bliid dat we op de fjirde snein fan dizze moanne febrewaris, en wol op de 27e, yn Ljouwert wer in Fryske fesper fiere kinne. De jûns om 19.00 oere sil dy fiering plak fine yn ‘e Ljouwerter Grutte of Jacobiner tsjerke. Dy kin, sa’t wy dat al in skoftke wend binne, net allinne

Read more

Fryske fesper yn 2022 fia livestream

  Wurkgroep Fryske Fesper Ferline en takomst Sûnt 1991 wurdt op de fjirde snein fan de moanne yn Ljouwert in folslein Frysktalige Fesper fierd –  njoggen kear jiers (net yn desimber en net yn july en augustus); yn it earstoan yn de Grutte Tsjerke, mar sûnt jier-en-dei yn de Waalske Tsjerke yn Ljouwert. Dêrta is

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Fryske fesper op 31 oktober Ek yn de moanne oktober wurdt yn Ljouwert wer in Fryske fesper holden. Diskear lykwols net op de fjirde snein, sa’t oars de gewoante is. Want op dy dei, de 24e oktober, wurdt de Fryske Tsjerkedei holden. Dêrom is de fesperfiering ferhuze nei de 31e fan dy moanne oktober. Ek

Read more

Tritich Jier Fryske Fesperfierings yn Ljouwert

Op 28 novimber, de fjirde snein fan de moanne en teffens de earste snein fan de advint, wurdt yn de Fryske Fesperfiering omtinken jûn oan de skiednis en it wêrom fan dy Fesperfierings. Sûnt tritich jier wurde dy ienris yn de moanne hâlden, almeast yn de Waalske Tsjerke, mar yn dit koroana-jier en ek yn

Read more

Fryske fespers yn Ljouwert

Wy kinne wer los! Fryske fespers yn Ljouwert   As wurkgroep foar de Fryske fespers yn Ljouwert binne wy bliid dat wy wer wer fespers hâlde kinne. Graach nûgje wy de lêzers fan de Krúspunt-hiemside út foar de twadde Fryske fesper yn it nije seizoen, en wol op 24 oktober o.s. yn de Jacobiner of [...]

Fryske fespers te Ljouwert

Wy noegje de lêzers fan de Krúspunt-hiemside graach út foar de folgjende Fryske fesper op 27 juny o.s. yn de Jacobiner of Grutte Tsjerke yn Ljouwert. Wol graach fantefoaren even opjaan op it adres: fryskefesper@gmail.com De fesper sil fierd wurde de jûns om 19.00 oere. Tagelyk kin de tsjinst troch hiel wat mear minsken digitaal meibelibbe

Read more

Treast foar it nije jier 2021

Treast foar it nije jier 2021 (troch de foarsitter fan Krúspunt Sipke Huismans) Sa’t guon fan jimme witte, ha ik de lêste moannen fan 2020 in protte lêzen yn de boeken fan Jonathan Sacks, opperrabbyn fan Ingelân. Hy hat syn kommentaren op de Thora útjûn. Dy ha my in protte nije ynsichten jûn op de

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

As wurkgroep Fryske fespers binne wy bliid dat wy de fiering fan in nije Fryske fesper oankundigje kinne. Sawat in healjier hawwe wy dy net fiere kind yn ferbân mei de koroana. Wol koene wy it fesperjier yn juny digitaal ôfslute. No dus wer in ‘gewoane’ fiering op snein 27 septimber o.s. de jûns om

Read more

Orgeldag

Waarbij 6x 3 orgels worden bespeeld in kerken die eigendom zijn van Stichting Alde Fryske Tsjerken. Poster orgeldag

 |

Jan Jacob Poutsma

Op 22 july 2020 ferstoar dûmny Jan Jacob Poutsma. Hy wie emearitus dûmny yn de Grifformearde Tsjerke frijmakke. Fan 2013 oant 2017 makke ds. Poutsma diel út fan it Krúspunt bestjoer. Hy waard fanút it Deputaatskip Fryske Earetsjinsten (DFE) beneamd. It DFE is dielnimmende organisaasje fan St. Krúspunt. Yn 2017 waarden de plannen om in

Read more

Stúdzjegearkomste oer de nije Fryske Bibeloersetting

Bartlehiem, 20 desimber 2019 Bêste minsken, It bestjoer fan de YKFE nûget jo út foar in stúdzjegearkomste oer de nije Fryske Bibeloersetting. Plak: Botniastins, Breedeplaats 1, 8801LZ, Frjentsjer Tiid:    13.30   ynrin 14.00-14.15 Iepening (deifoarsitter dr. Hinne Wagenaar) 14.15-14.35 Wat is oersetten (dr. Lénart de Regt) 14.35-14.50 De Bibel yn it Frysk (dr. Liuwe Westra)

Read more

Pylgertocht fan út It Hearrenfean

Pylgertocht 4 jannewaris 2020 Fan 09.30 oan’t  10.00 oere ynrin yn it Parochiehûs fan de HH Petrus en Paulus Parochie op It Hearrenfean (Crackstrjitte 1, 8441 ES). Om likernoch 10.00 in koarte oertinking oer de “Magiërs” oftewol de “Trije Keningen” (It feest fan de Trije Keningen is op 6 jannewaris). Dan in rûnlieding troch it

Read more

Pylgertocht fan út Sint Jânsgea

Beste pelgrims, De tweede pelgrimstocht staat alweer voor de deur die op 9 november is gepland. We starten in Sintjohannesga – De Streek 110 – en lopen via smalle wegen enfietspaden naar Rohel. Waar de soep op ons wacht en we ons meegebracht broodje kunnen opeten. Dan kuieren we over de polderdijk naar Fjouwerhus (Vierhuis) en

Read more

Pylgertocht fan út Heech

Beste pelgrims, Een nieuwe pelgrimseizoen staat weer in de startblokken! De spits wordt deze keer afgebeten in het watersportdorp Heeg op zaterdag 5 oktober. We beginnen bij De Ichthuskerk, De Skatting 30. Vanaf 09.15 staat de koffie daar klaar en om 09.45 beginnen we met een korte viering. Daarna zal er in het kort iets

Read more

Betinking Geart Wumkes op Tresoar

 Tongersdeitemiddei 12 septimber 2019 is der op Tresoar in betinking fan Geart Wumkes, ien fan ‘e oprjochters fan it Kristlik Frysk Selskip. Der wurdt stilstien by Wumkes as gelearde (Bert Looper), as beweger (Jelle Krol) en as bibeloersetter (Liuwe Westra). Foar mear ynformaasje, sjoch dizze link: http://www.tresoar.nl/agenda/pages/sympoasium-geert-aeilco-wumkes.aspx#/?returnTo=/Pages/NieuwsEnAgenda.aspx

oargel mei sang yn Burchwert op 13 septimber

Freed, 13 septimber, is der de jûns om 8 oere wer in oargelkonsert yn ’e tsjerke fan Burchwert, no mei in special feature: mezzosopraan Anneloes Volmer út Haren sil û.o. in liet fan ’e grutte Fryske dichter Gysbert Japiks sjonge. En sy net allinnich: in pear kûpletten fan it liet, dat in bewurking is fan

Read more

Kleasterrûntsje Ee – Engwierum

Zaterdag 31 augustus Kleasterrûntsje Ee-Engwierum (wandelen en fietsen)   Fietstocht langs de sporen die de monniken hebben nagelaten in het landschap en langs Veenklooster.  Een prachtige tocht waarin we afwisselend het open landschap en het coulisselandschap van de Fryske Wâlden verkennen.   De oude slenk, nu het Dokkumer Grootdiep, vormt daarin een soort natuurlijke barrière. Vanaf

Read more

Fryske fesper yn de Waalsketsjerke yn Ljouwert

Op snein 23 juny o.s. sil der wer in Fryske fesper fierd wurde yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert. Dat sil wêze de jûns om 19.00 oere. Foargonger is diskear dr. Liuwe Westra, wylst Klaske Straatsma de lêzer/foardrager wêze sil. Neist Theo Jellema dy’t it oargel bespilet, docht ek de kantorij fan de Grutte Tsjerke

Read more

Fryske fesper yn Ljouwerter Waalske tsjerke

Op 26 maaie o.s. is der wer in Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke. De foargonger is ds. Idske van der Pol fan Wâldsein en Nynke de Vries is de lêzer en foardrager. Muzikale meiwurking is der fan Peter van der Zwaag op it oargel dy’t ek de begelieding van de gemeentesang fersoarget. De

Read more

Provinciale Regenboog viering

UITNODIGING Provinciale Regenboogviering 16 juni 2019 Hervormde Kerk Hollum Ameland Aanvang: 11.00 uur Thema: WELKOM! Voorganger: ds. Sijbrand Alblas Hervormde Gemeente Ameland i.s.m. Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland klik hier voor de complete flyer met reisadvies

Pylgertocht op Amelân

Beste Pylgers Op zaterdag  25 mei vieren we het 12 ½ jarig jubileum van het bestaan van de pylgertochten. Deze keer hebben we gekozen voor Ameland. In dit weekend zijn er vanwege andere wandeltochten velen onderweg naar Ameland. Daardoor kan het vol zijn op de parkeerplaatsen bij Holwerd. Ons advies is daarom: probeer zo veel

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

 Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke. De foargonger is diskear T.R.A. Simonides fan Burdaard en Teake Posthuma is de lêzer en foardrager. Muzikale meiwurking is der fan it Huzumer Kwartet, wylst Theo Jellema op it oargel spilet. De fesper begjint jûns om 19.00 oere. Tige fan herten wolkom!

Pygertocht fan út Grou

Hartelijk welkom in de Sint Piterkerk, Kerkstraat 4, Grou. Parkeeradvies: Stationsweg/Parkstraat Friesmastrjitte Gedempte Haven (van daar is het 5 à 10 minuten lopen naar de kerk) PROGRAMMA: vanaf 9.30 ontvangst met koffie/thee. 10.00 – 10.45 viering door ds. Reinier Nummerdor. Het orgel wordt bespeeld door Eelke Pander; “kerkgeschiedenis” door koster Eddy v.d. Noord. 11.00 start

Read more

Fryske Tsjinst yn Blauhúster Sint Vitustsjerke

Sneon 16 maart 19.30 oere is de Tsjerketsjinst yn de Blauhúster Sint Vitustsjerke folslein yn it Frysk. Pastor Lucas Foekema en de leden fan de Liturgy Wurkgroep geane foar. En ek it Sint Ceacilliakoar hat sneon in Frysk repertoire. De lêzingen en lieten binne keazen rûnom it tema ‘Leafde, Frede, Freonskip’. As earste lêzing wurdt

Read more

JIergearkomste 2019: 10e Krúspuntdei yn Akkrum

Programma 10e Krúspuntdei 2019 datum:  sneon 13 april plak    : ‘Lantearne’, Dingelstrjitte 15 yn Akkrum Tema: ‘Lit ús sjonge’ 10.00 Kofje 10.30          Húshâldlike gearkomste. – Iepening – jierferslach 2018-2019 en ferslach jiergearkomste 2018 – bestjoersferkiezing: ôfgeand: J. Bakker (werkiesber) ôfgeand: P. Miedema (net werkiesber) – finansjieel jierferslach – omfreegjen 11.00 Ynlieding foarsitter oer ‘Lit

Read more

Raerd: Laurentiuslezing Frits de Lange

Laurentiuslezing Frits de Lange, hoogleraar ethiek: Heilige onrust Op maandagavond 18 maart verzorgt Frits de Lange, hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit (vestiging Groningen), de jaarlijkse Laurentiuslezing in de Laurentiuskerk van Raerd. Oude geloofszekerheden verdampen; veel mensen kunnen weinig meer met de traditionele geloofsleer. Maar de behoefte aan spirituele verdieping en geloofsvernieuwing leeft enorm.

Read more

Presintaasje nije Fryske lietebondel

De Fryske ferzje fan it nije Lieteboek (beskikber sûnt 2015) wurdt in soad brûkt yn Fryske tsjerketsjinsten. Dat Lieteboek befettet lykwols hast gjin lieten dy’t oarspronklik yn it Frysk skreaun binne. Fierders binne der njonken it Lieteboek noch in hiel soad oersettingen yn it Frysk beskikber fan lieten dy’t graach songen wurde. Krúspunt (moetingsplak foar

Read more

Fesper Waalske Tsjerke yn Ljouwert

Ek yn it nije seizoen sille der wer Fryske fespers yn de Waalske tsjerke, Ljouwert holden wurde. De earste sil wêze op snein 23 septimber o.s. de jûns om 19.00 oere. Foargonger is dan ds. Hinke Post-Knol, wylst Alex Riemersma lêze en foardrage sil. Muzikale meiwurking is der fan de fêste oargelist Theo Jellema en

Read more

Fryske sjongmiddei yn Ljouwert

  Fryske sjongmiddei yn Ljouwert LJOUWERT – Op snein 30 septimber wurdt yn  de Lutherske Tsjerke fan Ljouwert de jierlikse sjongmiddei fan de  YKFE hâlden. De YKFE is in kommisje dy’t him ynset foar it gebrûk fan it Frysk yn de earetsjinst. De lieten dy´t der songen wurde komme út it nije lieteboek dat yn

Read more

 |

De skiednispine fan Redbad is in útnoeging foar ús

Op sneon 23 wie de premjêre fan ’e film Redbad, mei 2500 minsken op it Saailân. De wyks dêrnei begûnen yn Broeksterwâld de foarstellings fan it iepenloftspul Rêdbâd. Alle jûnen binne útferkocht. It iepenloftspul is basearre op it boek fan Willem Schoorstra: Rêdbâd: Kening fan ’e Friezen, dat yn it Frysk (twadde printinge) en it

Read more

Opening Tsjerkepaad seizoen 2018

Opening Tsjerkepaad-seizoen Bonifatiuskerk Oldeberkoop.(13.30 uur) Een feestelijke bijeenkomst met de voorstelling van ‘Polle, de orgeljongen’ onder leiding van Frank Belt (verteller) en Eeuwe Zijlstra (organist). Hierin wordt aan kinderen en volwassenen de liefde voor het orgel gedemonstreerd. De feestelijke opening van Tsjerkepaad is bedoeld voor vrijwilligers en belangstellenden. We willen met dit programma ook de

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Op snein 24 juny hâlde wy ús lêste fryske fesper fan dit seizoen. Dat sil wer wêze yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert, de jûns om 19.00 oere. Foargonger is ds. G. Bruinsma, wylst Sytske Eringa foardrage sil. De muzikale meiwurking komt fan Theo Jellema oan it oargel en de kantorij fan de Grut Tsjerke

Read more

Fesper yn Ljouwert

Op 27 maaie o.s. wolle wy wer graach in fesper fiere en wol yn de Ljouwerter Waalske tsjerke, Gr. Tsjerkestrjitte, de jûns om 19.00 oere. Foargonger is diskear dr. J.D. Wassenaar, wylst it oargel bespile wurdt troch Theo Jellema, sawol yn de begelieding fan de gemeentesang as solo. Jant van der Weg sil lêze/foardrage. Tige

Read more

Pylgertocht yn Snits

Beste pylgers,   Hierbij stuur ik jullie het programma van zaterdag 12 mei van de pylgertocht in en rondom Sneek. We beginnen in de Martini kerk. Inloop en koffie/thee vanaf 9.15. Ingang bij de oude kosterswoning , Grote Kerkstraat. Tegenover de G en W winkel. Galiga promenade.   Om 10. 00 uur is er een

Read more

Fesper yn Ljouwerter “Waalske tsjerke”

Op 22 april o.s. hoopje wy wer in fesper fiere te kinnen yn de Ljouwerter Waalske tsjerke, Gr. Tsjerkestrjitte, de jûns om 19.00 oere. Foargonger is dan ds. J.H. van der Mark fan Wolvegea, wylst it oargel bespile wurdt troch Peter van der Zwaag. Fierdere muzikale meiwurking is der fan it Huzumer kwartet, wylst Giny

Read more

Jiergearkomst Krúspunt 2018 yn Akkrum

Krúspuntdei 2018 yn de Lantearne, Dringelstrjitte 15 yn Akkrum  Thema: Oersette nei it Frysk fan bibeltekst en tsjerkeliet 10.00     Ynrin 10.30     Húshâldlike gearkomste yn de ‘Lantearne’, Dringelstrjitte 15 yn  Akkrum 11.00     Ynlieding op de dei. Matth. 5: 3 – 10 (oersetting Liuwe Westra)                Sjonge: In spyltúch bin ik yn Gods hân. 11.05     Bernard

Read more

Pylgertocht fan út Kollum

Programma pylgertocht 7 april vanuit de Maartenskerk, Voorstraat 39;  9291CD Kollum – Ontvangst in de Maartenskerk  09:30 tot 10:00. Daarna viering in deze kerk – Vanuit de kerk naar Veenklooster (Fogelsanghstate) waar we om plm. 12:00 aankomen waar we ons brood eten en soep krijgen. – Bezichtiging Fogelsanghstate met rondleiding in twee groepen van plm.

Read more

Fesper yn Ljouwert

Ek yn maart fiere wy op de fjirde snein, te witten de 25ste , in Fryske fesper, en wol yn de Waalske Tsjerke, Ljouwert. De fiering begjint om 19.00 oere. Foargonger is diskear ds. D. de Boer fan Ljouwert, wylst Klaske Straatsma lêze/foardrage sil. De muzikale begelieding is yn hannen fan Theo Jellema en de

Read more

Lichte muziek in de kerk

Themamiddag: Lichte muziek in de kerk zaterdag 10 maart 2018 aanvang 13.30 uur locatie: St. Franciscuskerk, Wolvega [Lycklamaweg 6, 8471 JX] m.m.v.: Koor Spirit of Joy (RK-parochie Wolvega) en Johan Klein Nibbelink, kerkmusicus, pop-cantor te Winterswijk Het doel van de studiemiddag is ontdekken en leren hoe je op een zinvolle manier lichte muziek kunt integreren

Read more

Pylgertocht fan út Ketlik

Beste allen, Tineke Bleeker heeft de tocht van 3 maart uitgezet. Vanaf 9.30 uur is iedereen welkom in de Thomastsjerke in Ketlik (Katlijk), Kerkelaan 20; 8455 JR. Er kan in het dorp geparkeerd worden. Na de koffie is er een korte viering, waarna Ritske Boonstra zal vertellen over het kerkgebouw. Rond 11 uur vertrekken we

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Ek yn febrewaris fiere wy op de fjirde snein, te witten 25 febrewaris, in Fryske fesper, en wol yn de Waalske Tsjerke, Ljouwert. De fiering begjint om 19.00 oere. Foargonger is diskear dhr. T.R.A. Simonides fan Burdaard, wylst Teake Posthuma lêze/foardrage sil. De muzikale begelieding is wer yn hannen fan Theo Jellema en de sjonggroep

Read more

Fryske tsjerketsjinst yn Amsterdam-Noard

Op snein 18 maart 2018 is om 16.00 oere in Fryske tsjerketsjinst yn’e Betheltsjerke ,Plejadenplein 44, 1033 VL Amsterdam. Sjoch: www.bethelkerkamsterdam.nl It tema is: Iepen mienskip. 2018 is it jier fan Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa. Wat seit it tema fan dit barren, ‘Iepen mienskip’, Friezen om útens? Dizze snein, twa wike foar Peaske, harkje

Read more

Lichte muziek in de kerk

Themamiddag: Lichte muziek in de kerk zaterdag 10 maart 2018 aanvang 13.30 uur locatie: St. Franciscuskerk, Wolvega [Lycklamaweg 6, 8471 JX] m.m.v.: Koor Spirit of Joy (RK-parochie Wolvega) en Johan Klein Nibbelink, kerkmusicus, pop-cantor te Winterswijk Het doel van de studiemiddag is ontdekken en leren hoe je op een zinvolle manier lichte muziek kunt integreren

Read more

Pylgertocht fan út Ysbrechtum

Alweer de tweede pylgertocht van het jaar op Zaterdag 3 februari. We starten in de Kerk van IJsbrechtum waar om 9.30 de koffie klaar staat. De auto kan men parkeren op de parkeerplaats van “Epema State. Om 10.00 uur rondleiding in de kerk en een korte viering. Daarna beginnen we aan de tocht van ongeveer

Read more

Aginda Pylgertochten

Beste pylgers, We hadden afgelopen zaterdag prachtig weer en een fantastische pylgertocht onder leiding van Theo en Bonny. Veel dank daarvoor. Jelly had een aantal keren flink pech, maar gelukkig vond ze ook barmhartige Samaritanen op haar weg. Sterkte toegewenst, Jelly. Jan Klaren heeft ook foto’s gemaakt. Die komen later via ‘’We transfer’’. Sommigen vroegen

Read more

En yn Deinum stiet in sipel op ‘e toer…

In bekend sankje oer in ferneamde toer yn Fryslàn. Net allinne de toer is ferneamd ek de Deinumer tsjerke hat namme. Yn de flier lizze prachtige grêfstiennen út de tiid fan de Renêssânse en it Hardorff-oargel út 1865 spilet in wichtige muzikale noat mei by de begelieding fan de gemeentesang en by konserten. Of better

Read more

Frysk Lieteboek no ek online

Frysk Lieteboek no ek online Fan ein augustus 2016 ôf is it ‘Frysk Lieteboek, sjonge en bidde thús en yn tsjerke‘ beskikber yn Liedboek Online. It materiaal foar de beamer en de liturgyboekjes kinne no yn it Frysk downloaden wurde. It sykjen fan lieten bliuwt wol basearre op de Nederlânstalige fersy, mar by it downloaden

Read more

Tsjinstboeken fan de Protestantske Tsjerke digitaal

Sûnt ein july 2016 binne Tsjinstboek I (2005) en II (2010) fan de Protestantske Tsjerke digitaal ûntsletten. Wa’t gebrûk meitsje wol fan teksten en/of muzyk út dy beide boeken kin de Word-bestannen dêrfan fan it ynternet helje en yn de eigen liturgy kopiearje. Muzykbestannen (liturgykse sangen en lieten) binne as ‘plaatsje’ yn Word-bestannen opnommen en

Read more

Ofskied fan it KFS op 30-12-2012

Op 30 desimber 2012 kamen in lytse hûndert belangstellenden, wêrûnder in protte leden fan it Kristlik Frysk Selskip noch ien kear, no yn Burgum, byelkoar om ôfskied te nimmen fan har 104-jierrige organisaasje. It programma bestie út in feestlike byienkomst yn Glinstra State en letter op ‘e middei in fesperfiering yn de Krústsjerke fan Burgum.

Read more