Nysargyf

Greidhoekekatedraal yn Lollum

In 2014 ging de Gereformeerde kerk van Lollum over van de kerkelijke gemeente naar een pas opgerichte stichting: de Stichting Greidhoekekatedraal. Die stichting had als doel het vinden van een nieuwe bestemming voor het kerkgebouw, dat voor de meeste diensten van de Protestantse Gemeente te groot was geworden. Er begon een lange zoektocht langs bedrijven,

Read more

Fryske fespers te Ljouwert

Wy noegje de lêzers fan de Krúspunt-hiemside graach út foar de folgjende Fryske fesper op 27 juny o.s. yn de Jacobiner of Grutte Tsjerke yn Ljouwert. Wol graach fantefoaren even opjaan op it adres: fryskefesper@gmail.com De fesper sil fierd wurde de jûns om 19.00 oere. Tagelyk kin de tsjinst troch hiel wat mear minsken digitaal meibelibbe

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

As wurkgroep Fryske fespers binne wy bliid dat wy de fiering fan in nije Fryske fesper oankundigje kinne. Sawat in healjier hawwe wy dy net fiere kind yn ferbân mei de koroana. Wol koene wy it fesperjier yn juny digitaal ôfslute. No dus wer in ‘gewoane’ fiering op snein 27 septimber o.s. de jûns om

Read more

Orgeldag

Waarbij 6x 3 orgels worden bespeeld in kerken die eigendom zijn van Stichting Alde Fryske Tsjerken. Poster orgeldag

Jan Jacob Poutsma

Op 22 july 2020 ferstoar dûmny Jan Jacob Poutsma. Hy wie emearitus dûmny yn de Grifformearde Tsjerke frijmakke. Fan 2013 oant 2017 makke ds. Poutsma diel út fan it Krúspunt bestjoer. Hy waard fanút it Deputaatskip Fryske Earetsjinsten (DFE) beneamd. It DFE is dielnimmende organisaasje fan St. Krúspunt. Yn 2017 waarden de plannen om in

Read more

Pylgertocht fan út It Hearrenfean

Pylgertocht 4 jannewaris 2020 Fan 09.30 oan’t  10.00 oere ynrin yn it Parochiehûs fan de HH Petrus en Paulus Parochie op It Hearrenfean (Crackstrjitte 1, 8441 ES). Om likernoch 10.00 in koarte oertinking oer de “Magiërs” oftewol de “Trije Keningen” (It feest fan de Trije Keningen is op 6 jannewaris). Dan in rûnlieding troch it

Read more

Pylgertocht fan út Sint Jânsgea

Beste pelgrims, De tweede pelgrimstocht staat alweer voor de deur die op 9 november is gepland. We starten in Sintjohannesga – De Streek 110 – en lopen via smalle wegen enfietspaden naar Rohel. Waar de soep op ons wacht en we ons meegebracht broodje kunnen opeten. Dan kuieren we over de polderdijk naar Fjouwerhus (Vierhuis) en

Read more

Pylgertocht fan út Heech

Beste pelgrims, Een nieuwe pelgrimseizoen staat weer in de startblokken! De spits wordt deze keer afgebeten in het watersportdorp Heeg op zaterdag 5 oktober. We beginnen bij De Ichthuskerk, De Skatting 30. Vanaf 09.15 staat de koffie daar klaar en om 09.45 beginnen we met een korte viering. Daarna zal er in het kort iets

Read more

Betinking Geart Wumkes op Tresoar

 Tongersdeitemiddei 12 septimber 2019 is der op Tresoar in betinking fan Geart Wumkes, ien fan ‘e oprjochters fan it Kristlik Frysk Selskip. Der wurdt stilstien by Wumkes as gelearde (Bert Looper), as beweger (Jelle Krol) en as bibeloersetter (Liuwe Westra). Foar mear ynformaasje, sjoch dizze link: http://www.tresoar.nl/agenda/pages/sympoasium-geert-aeilco-wumkes.aspx#/?returnTo=/Pages/NieuwsEnAgenda.aspx

Kleasterrûntsje Ee – Engwierum

Zaterdag 31 augustus Kleasterrûntsje Ee-Engwierum (wandelen en fietsen)   Fietstocht langs de sporen die de monniken hebben nagelaten in het landschap en langs Veenklooster.  Een prachtige tocht waarin we afwisselend het open landschap en het coulisselandschap van de Fryske Wâlden verkennen.   De oude slenk, nu het Dokkumer Grootdiep, vormt daarin een soort natuurlijke barrière. Vanaf

Read more

Fryske fesper yn de Waalsketsjerke yn Ljouwert

Op snein 23 juny o.s. sil der wer in Fryske fesper fierd wurde yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert. Dat sil wêze de jûns om 19.00 oere. Foargonger is diskear dr. Liuwe Westra, wylst Klaske Straatsma de lêzer/foardrager wêze sil. Neist Theo Jellema dy’t it oargel bespilet, docht ek de kantorij fan de Grutte Tsjerke

Read more

Provinciale Regenboog viering

UITNODIGING Provinciale Regenboogviering 16 juni 2019 Hervormde Kerk Hollum Ameland Aanvang: 11.00 uur Thema: WELKOM! Voorganger: ds. Sijbrand Alblas Hervormde Gemeente Ameland i.s.m. Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland klik hier voor de complete flyer met reisadvies

Pylgertocht op Amelân

Beste Pylgers Op zaterdag  25 mei vieren we het 12 ½ jarig jubileum van het bestaan van de pylgertochten. Deze keer hebben we gekozen voor Ameland. In dit weekend zijn er vanwege andere wandeltochten velen onderweg naar Ameland. Daardoor kan het vol zijn op de parkeerplaatsen bij Holwerd. Ons advies is daarom: probeer zo veel

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

 Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke. De foargonger is diskear T.R.A. Simonides fan Burdaard en Teake Posthuma is de lêzer en foardrager. Muzikale meiwurking is der fan it Huzumer Kwartet, wylst Theo Jellema op it oargel spilet. De fesper begjint jûns om 19.00 oere. Tige fan herten wolkom!

Pygertocht fan út Grou

Hartelijk welkom in de Sint Piterkerk, Kerkstraat 4, Grou. Parkeeradvies: Stationsweg/Parkstraat Friesmastrjitte Gedempte Haven (van daar is het 5 à 10 minuten lopen naar de kerk) PROGRAMMA: vanaf 9.30 ontvangst met koffie/thee. 10.00 – 10.45 viering door ds. Reinier Nummerdor. Het orgel wordt bespeeld door Eelke Pander; “kerkgeschiedenis” door koster Eddy v.d. Noord. 11.00 start

Read more

Fryske Tsjinst yn Blauhúster Sint Vitustsjerke

Sneon 16 maart 19.30 oere is de Tsjerketsjinst yn de Blauhúster Sint Vitustsjerke folslein yn it Frysk. Pastor Lucas Foekema en de leden fan de Liturgy Wurkgroep geane foar. En ek it Sint Ceacilliakoar hat sneon in Frysk repertoire. De lêzingen en lieten binne keazen rûnom it tema ‘Leafde, Frede, Freonskip’. As earste lêzing wurdt

Read more

JIergearkomste 2019: 10e Krúspuntdei yn Akkrum

Programma 10e Krúspuntdei 2019 datum:  sneon 13 april plak    : ‘Lantearne’, Dingelstrjitte 15 yn Akkrum Tema: ‘Lit ús sjonge’ 10.00 Kofje 10.30          Húshâldlike gearkomste. – Iepening – jierferslach 2018-2019 en ferslach jiergearkomste 2018 – bestjoersferkiezing: ôfgeand: J. Bakker (werkiesber) ôfgeand: P. Miedema (net werkiesber) – finansjieel jierferslach – omfreegjen 11.00 Ynlieding foarsitter oer ‘Lit

Read more

Raerd: Laurentiuslezing Frits de Lange

Laurentiuslezing Frits de Lange, hoogleraar ethiek: Heilige onrust Op maandagavond 18 maart verzorgt Frits de Lange, hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit (vestiging Groningen), de jaarlijkse Laurentiuslezing in de Laurentiuskerk van Raerd. Oude geloofszekerheden verdampen; veel mensen kunnen weinig meer met de traditionele geloofsleer. Maar de behoefte aan spirituele verdieping en geloofsvernieuwing leeft enorm.

Read more

Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke

Op 24 febrewaris oansteande hoopje wy wer in Fryske fesper te hâlden yn de Ljouwerter Waalske tsjerke. De foargonger is diskear ds. W. Tinga fan Grins en Giny Hopster sil foardrage. Muzikale meiwurking jouwe Theo Jellema op it oargel en de sjonggroep Kwint Fokaal. De fesper begjint jûns om 19.00 oere. Tige fan herten wolkom!

Read more

Fryske tsjerketsjinst yn Amsterdam – Noard

Fryske tsjerketsjinst yn Amsterdam-Noard Op snein 3 maart 2019 is om 16.00 oere in Fryske tsjerketsjinst yn’e Betheltsjerke Plejadenplein 44, 1033 VL Amsterdam. Sjoch: www.bethelkerkamsterdam.nl It tema is: Grûn en minsken. D’r bestiet in djippe bân tusken grûn en minsken, benammen yn agraryske streken lykas Fryslân dêr’t men libbet fan grûn. De grûn docht wat

Read more

Pylgertocht fan út Steggerda

Allereerst willen we ieder een gezegend nieuwjaar toewensen. De tocht is op zaterdag 2 februari en wordt georganiseerd door Jan en Lieske Bosma. We starten in Steggerda in ‘Het Anker’, Steggerdaweg  37 8395 PJ Steggerda . Om 9.30 staat de koffie, thee  klaar. Kosten 5 euro voor koffie en soep  graag  vooruit betalen.  Parkeren kan

Read more

Fesper yn de Waalske tsjerke yn ljouwert

Op 27 jannewaris de jûns om 19.00 oere hoopje wy wer in fesper te fieren yn de Ljouwerter Waalske tsjerke. Foargonger is dan Ds. J.D.Th.Wassenaar, wylst Jannie Reijenga in muzikale bydrage op de klarinet jout. Theo Jellema bespilet it oargel en Jant van  der Weg sil lêze en foardrage. Tige fan herten wolkom de 27e!

Pylgertocht 5 jannewaris o.s. giet net troch

Beste allen, Tryntsje de Boer en Tineke Bleeker hebben hun uiterste best gedaan om de organisatie rond te krijgen van onze volgende pylgertocht op 5 januari. Helaas lukte dat niet, vooral omdat er niet een lunchadres gevonden kon worden voor een zo’n grote groep pylgers. We hebben daarom besloten om deze tocht niet te laten

Read more

Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke

Op snein 25 novimber o.s. fiere wy wer in Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske Tsjerke (Gr.Kerkstraat). Foargonger is diskear ds. Adri Terlouw, wylst Theo Jellema it oargel bespilet. Dêrneist klinke der klanken op út it eufonium fan Meindert Reitsma en nimt Martha de Boer de lêzingen en foardracht op har. Tige fan herten wolkom

Read more

Fesper yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert

It is wer tiid foar in Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke. Dat sil wêze op snein 28 oktober o.s. de jûns om 19.00 oere. Foargonger is diskear ds. Saapke van der Meer, en Pytsje Kaastra fersoarget de lêzingen. Oan it oargel sit Theo Jellema, wylst fierder it Huzumer Kwartet meiwurking oan de fiering

Read more

Pylgertocht mei start yn Terwispel

Hartelijk welkom bij  de Pylgertocht op zaterdag 6 oktober 2018 De start is in Terwispel. Vanaf half 10 staat de koffie klaar in de kerk, De Streek 25 8407 EE Terwispel. Aansluitend houden we een korte viering. De wandeling (+ 15 km) leidt o.a. via Gorredijk en langs De Compagnonsvaart naar Lippenhuizen. Na de lunchpauze

Read more

Fryske tsjerketsjinsten yn Itens

Ien kear yn de moanne is der in Fryske tsjerketsjinst yn Itens. De tsjinst begjint om 10.00 oere 28 okt Renze Yetsinga 25 nov Willem Tjerkstra 30 des Willemien Keuning 27 jann Kwartettekoar 24 febr Gerard Knol 31 mrt Gerrit Groeneveld 28 april Coby de Boer-Bergstra 26 maaie Jan Kroon Der is altyd neipraten mei

Read more

Hindrik 80 sjongskema 2018-2019-2020

  Yn ferbân mei  it ôfskie fan Hindrik van der Meer fan “syn”  Kwartettekoar binne in grut tal tsjerketsjinsten wijd oan Hindrik syn ôfskie. Yn rûchwei 40 moarnstsjinsten sil Hindrik op syn eigen wize noch ienris hearre litte hoe fryske lieten in fèst plak krije moatte yn tsjerke. Yn hokker tsjerken klik op it skema

Read more

Fesper Waalske Tsjerke yn Ljouwert

Ek yn it nije seizoen sille der wer Fryske fespers yn de Waalske tsjerke, Ljouwert holden wurde. De earste sil wêze op snein 23 septimber o.s. de jûns om 19.00 oere. Foargonger is dan ds. Hinke Post-Knol, wylst Alex Riemersma lêze en foardrage sil. Muzikale meiwurking is der fan de fêste oargelist Theo Jellema en

Read more

Biografy A.M. Wybenga

Op freed 7 septimber 2018 wurdt yn Nijewier de biografy “Yn eigen taal” fan A.M. Wybenga (1881 -1948), gearstald en opskreaun troch Jan Minno Rozendal oanbean. It is yn Sealesintrum Nij Sion; Bornensisstrjitte 4, 9138 TB Nijewier; ynrin 15.30.

Fryske sjongmiddei yn Ljouwert

  Fryske sjongmiddei yn Ljouwert LJOUWERT – Op snein 30 septimber wurdt yn  de Lutherske Tsjerke fan Ljouwert de jierlikse sjongmiddei fan de  YKFE hâlden. De YKFE is in kommisje dy’t him ynset foar it gebrûk fan it Frysk yn de earetsjinst. De lieten dy´t der songen wurde komme út it nije lieteboek dat yn

Read more

Opening Tsjerkepaad seizoen 2018

Opening Tsjerkepaad-seizoen Bonifatiuskerk Oldeberkoop.(13.30 uur) Een feestelijke bijeenkomst met de voorstelling van ‘Polle, de orgeljongen’ onder leiding van Frank Belt (verteller) en Eeuwe Zijlstra (organist). Hierin wordt aan kinderen en volwassenen de liefde voor het orgel gedemonstreerd. De feestelijke opening van Tsjerkepaad is bedoeld voor vrijwilligers en belangstellenden. We willen met dit programma ook de

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Op snein 24 juny hâlde wy ús lêste fryske fesper fan dit seizoen. Dat sil wer wêze yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert, de jûns om 19.00 oere. Foargonger is ds. G. Bruinsma, wylst Sytske Eringa foardrage sil. De muzikale meiwurking komt fan Theo Jellema oan it oargel en de kantorij fan de Grut Tsjerke

Read more

Fesper yn Ljouwert

Op 27 maaie o.s. wolle wy wer graach in fesper fiere en wol yn de Ljouwerter Waalske tsjerke, Gr. Tsjerkestrjitte, de jûns om 19.00 oere. Foargonger is diskear dr. J.D. Wassenaar, wylst it oargel bespile wurdt troch Theo Jellema, sawol yn de begelieding fan de gemeentesang as solo. Jant van der Weg sil lêze/foardrage. Tige

Read more

Pylgertocht yn Snits

Beste pylgers,   Hierbij stuur ik jullie het programma van zaterdag 12 mei van de pylgertocht in en rondom Sneek. We beginnen in de Martini kerk. Inloop en koffie/thee vanaf 9.15. Ingang bij de oude kosterswoning , Grote Kerkstraat. Tegenover de G en W winkel. Galiga promenade.   Om 10. 00 uur is er een

Read more

Fesper yn Ljouwerter “Waalske tsjerke”

Op 22 april o.s. hoopje wy wer in fesper fiere te kinnen yn de Ljouwerter Waalske tsjerke, Gr. Tsjerkestrjitte, de jûns om 19.00 oere. Foargonger is dan ds. J.H. van der Mark fan Wolvegea, wylst it oargel bespile wurdt troch Peter van der Zwaag. Fierdere muzikale meiwurking is der fan it Huzumer kwartet, wylst Giny

Read more

Jiergearkomst Krúspunt 2018 yn Akkrum

Krúspuntdei 2018 yn de Lantearne, Dringelstrjitte 15 yn Akkrum  Thema: Oersette nei it Frysk fan bibeltekst en tsjerkeliet 10.00     Ynrin 10.30     Húshâldlike gearkomste yn de ‘Lantearne’, Dringelstrjitte 15 yn  Akkrum 11.00     Ynlieding op de dei. Matth. 5: 3 – 10 (oersetting Liuwe Westra)                Sjonge: In spyltúch bin ik yn Gods hân. 11.05     Bernard

Read more

Fesper yn Ljouwert

Ek yn maart fiere wy op de fjirde snein, te witten de 25ste , in Fryske fesper, en wol yn de Waalske Tsjerke, Ljouwert. De fiering begjint om 19.00 oere. Foargonger is diskear ds. D. de Boer fan Ljouwert, wylst Klaske Straatsma lêze/foardrage sil. De muzikale begelieding is yn hannen fan Theo Jellema en de

Read more

Pylgertocht fan út Kollum

Programma pylgertocht 7 april vanuit de Maartenskerk, Voorstraat 39;  9291CD Kollum – Ontvangst in de Maartenskerk  09:30 tot 10:00. Daarna viering in deze kerk – Vanuit de kerk naar Veenklooster (Fogelsanghstate) waar we om plm. 12:00 aankomen waar we ons brood eten en soep krijgen. – Bezichtiging Fogelsanghstate met rondleiding in twee groepen van plm.

Read more

Lichte muziek in de kerk

Themamiddag: Lichte muziek in de kerk zaterdag 10 maart 2018 aanvang 13.30 uur locatie: St. Franciscuskerk, Wolvega [Lycklamaweg 6, 8471 JX] m.m.v.: Koor Spirit of Joy (RK-parochie Wolvega) en Johan Klein Nibbelink, kerkmusicus, pop-cantor te Winterswijk Het doel van de studiemiddag is ontdekken en leren hoe je op een zinvolle manier lichte muziek kunt integreren

Read more

Pylgertocht fan út Ketlik

Beste allen, Tineke Bleeker heeft de tocht van 3 maart uitgezet. Vanaf 9.30 uur is iedereen welkom in de Thomastsjerke in Ketlik (Katlijk), Kerkelaan 20; 8455 JR. Er kan in het dorp geparkeerd worden. Na de koffie is er een korte viering, waarna Ritske Boonstra zal vertellen over het kerkgebouw. Rond 11 uur vertrekken we

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Ek yn febrewaris fiere wy op de fjirde snein, te witten 25 febrewaris, in Fryske fesper, en wol yn de Waalske Tsjerke, Ljouwert. De fiering begjint om 19.00 oere. Foargonger is diskear dhr. T.R.A. Simonides fan Burdaard, wylst Teake Posthuma lêze/foardrage sil. De muzikale begelieding is wer yn hannen fan Theo Jellema en de sjonggroep

Read more

Fryske tsjerketsjinst yn Amsterdam-Noard

Op snein 18 maart 2018 is om 16.00 oere in Fryske tsjerketsjinst yn’e Betheltsjerke ,Plejadenplein 44, 1033 VL Amsterdam. Sjoch: www.bethelkerkamsterdam.nl It tema is: Iepen mienskip. 2018 is it jier fan Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa. Wat seit it tema fan dit barren, ‘Iepen mienskip’, Friezen om útens? Dizze snein, twa wike foar Peaske, harkje

Read more

Lichte muziek in de kerk

Themamiddag: Lichte muziek in de kerk zaterdag 10 maart 2018 aanvang 13.30 uur locatie: St. Franciscuskerk, Wolvega [Lycklamaweg 6, 8471 JX] m.m.v.: Koor Spirit of Joy (RK-parochie Wolvega) en Johan Klein Nibbelink, kerkmusicus, pop-cantor te Winterswijk Het doel van de studiemiddag is ontdekken en leren hoe je op een zinvolle manier lichte muziek kunt integreren

Read more

Pylgertocht fan út Ysbrechtum

Alweer de tweede pylgertocht van het jaar op Zaterdag 3 februari. We starten in de Kerk van IJsbrechtum waar om 9.30 de koffie klaar staat. De auto kan men parkeren op de parkeerplaats van “Epema State. Om 10.00 uur rondleiding in de kerk en een korte viering. Daarna beginnen we aan de tocht van ongeveer

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Op snein 28 jannewaris sil der yn de Waalske Tsjerke yn Ljouwert wer in fryske fesper holden wurde. Foargonger is dan dr. Liuwe Westra. Muzikale meiwurking wurdt jûn troch Theo Boelens op de dwersfluit en Martha de Boer-van Slooten sil lêze en foardrage. Elkenien is tige fan herten wolkom!  

Pylgertocht fan út Eksmoarre

Beste mensen  Onze eerste pylgertocht in het nieuwe jaar 2018 start op zaterdag 6 januari in de kerk van Exmorra. Vanaf half tien staat  hier de koffie klaar. Om 10 uur begint een korte viering, waarna we een tocht maken van ongeveer 15 km. De eerste stop is in de kerk van Allingawier, waar de

Read more

Fesper yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert

Op 26 novimber fiere wy wer in Fryske fesper yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert, de jûns om 19.00 oere. Foargonger is dan ds. Saapke van der Meer, wylst Pytsje Kaastra-Nicolay foardrage en lêze sil. Diskear is de fesper in oargelfesper, fersoarge troch Theo Jellema. Wy hoopje op in moaie en ynspirearjende tsjinst en nûgje

Read more

Aginda Pylgertochten

Beste pylgers, We hadden afgelopen zaterdag prachtig weer en een fantastische pylgertocht onder leiding van Theo en Bonny. Veel dank daarvoor. Jelly had een aantal keren flink pech, maar gelukkig vond ze ook barmhartige Samaritanen op haar weg. Sterkte toegewenst, Jelly. Jan Klaren heeft ook foto’s gemaakt. Die komen later via ‘’We transfer’’. Sommigen vroegen

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Op snein 22 oktober is der wer in fesperfiering yn de Waalske Tsjerke yn Ljouwert, jûns om 19.00 oere. De foargonger is diskear ds. Gerard Rinsma fan Goutum, wylst Miriam de Groot op de dwersfluit spylje sil. It oargel wurdt wer bespile troch Theo Jellema. Tige fan herten wolkom!

Pylgertocht fan út Zorgvlied

Voor zaterdag 7 oktober hebben we weer een mooie tocht uitgezet. Hij gaat vooral door een bos en open gebied. Wij starten in Zorgvlied en wandelen dan naar Boyl en na de lunch weer terug naar ons begin punt.We hopen elkaar na een zomerstop weer te ontmoeten in het gebouw naast de Katholieke kerk in

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Nei de simmerfakânsje begjint alles wer yn aksje te kommen. Sa ek de wurkgroep dy’t de Fryske fespers yn de Waalske tsjerke, Ljouwert organisearret. De fjirde snein fan de moanne binne wy ek yn it kommende seizoen wer presint. De fesper fan septimber sil wêze op snein 24 septimber o.s. de jûns om 19.00 oere.

Read more

Fryske sjongmiddei yn Stiensgea

  Fryske sjongmiddei yn Stynsgea STYNSGEA – Op snein 15 oktober wurdt yn  de Augustinitsjerke fan Stynsgea de jierlikse sjongmiddei fan de  YKFE hâlden. De YKFE is in kommisje dy’t him ynset foar it gebrûk fan it Frysk yn de earetsjinst. De lieten dy´t der songen wurde komme út it nije lieteboek dat yn 2013

Read more

Een Kleasterrûntsje vanuit Bolsward

Een Kleasterrûntsje vanuit Bolsward op zaterdag 9 september (in samenwerking met Stichting Krúspunt) Op zaterdag 9 september wordt vanuit Bolsward een wandeltocht van ongeveer 12 km. en een fietstocht van ongeveer 35 km. georganiseerd. De kosten bedragen € 5,– per persoon. Graag zelf een lunchpakket meenemen. Opgave tot woensdag 6 september via kleasterpaad@gmail.com Programma 9

Read more

Een kleasterrûntsje vanuit Metslawier

Kleasterrûntsjes zijn wandel- en fietstochten door Fryslân. De start is bij een kerk, vaak van oorsprong een parochiekerk, die na de reformatie de dorpskerk werd. De meeste kerken zijn alleen op zaterdagmiddag tijdens Tsjerkepaad in de zomermaanden open. Onderweg kun je als een pelgrim genieten van de natuur en de stilte tot je laten spreken.

Read more

Een ‘kleasterrûntsje’ vanuit Gerkeskleaster

                                                                     Kleasterrûntsjes zijn wandel- en fietstochten door Fryslân. De start is bij een kerk, vaak van oorsprong een parochiekerk, die na de reformatie de dorpskerk werd. De meeste kerken zijn alleen op zaterdagmiddag tijdens Tsjerkepaad in de zomermaanden open. Onderweg kun je als een pelgrim genieten van de natuur en de stilte tot je laten

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

It seizoen fan de Fryske fespers yn Ljouwert rint wer op syn ein. Snein 25 juny 2017 hoopje wy dat ôf te sluten mei in fiering, dêr’t ds. Ulbe Tjallingii de foargonger wêze sil. De kantorij fan de Ljouwerter Grut Tsjerke sil muzikaal meiwurkje, lykas de fêste oargelist Theo Jellema. Foardraachster is diskear Sytske Eringa.

Read more

Kleasterrûntsje vanuit Leeuwarden

Kleasterrûntsje vanuit Leeuwarden, zaterdag 15 juli Het eerste Kleasterrûntsje/Kloosterrondje is op 15 juli vanuit Leeuwarden. Vanaf 9.30 uur inloop met koffie in de kosterij van de Grote Kerk. Na een korte viering volgt een wandeling door de oude binnenstad. Er kan ook een fietstocht worden gemaakt. Deelnemers aan deze tocht bezoeken een paar kerken in

Read more

Pylgertocht fan út Zurich (Surch)

Uitnodiging voor de Pylgertocht op 6 mei 2017 De start is deze zaterdag in Zurich; niet in Zwitserland, maar in het Friese Surch. De tocht  (+ 15 km) leidt langs het Surcher-oord en de waddenkust naar Kornwerderzand. We bezoeken het Kazemattenmuseum en houden er de lunchpauze. Daarna lopen we langs de IJsselmeerkant van de Afsluitdijk

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Ek nei Peaske, en wol op snein 23 april o.s., hoopje wy wer in Fryske fesper te fieren yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert, Jûns om 19.00 oere begjint de fiering mei as foargonger ds. Wietske Tinga fan Grins. Foardrage sil Doutsen Dotinga en de muzikale bydrage is fan Jannie Reijenga, klarinet, en Jelle van

Read more

Prissentaasje fan bibel yn gewoan Frysk

Tiisdeitemiddei 28 maart om 4 oere fynt de prissentaasje plak fan De Bibel yn Gewoan Frysk. It pasjeferhaal neffens Mattéus. Elk is wolkom. De oersetting fan Matteús 26, 27 en 28 is makke troch learlingen 3havo en 3vwo fan CSG Liudger te Burgum ûnder lieding fan harren dosint Tjerk Kooistra; de redaksje is dien troch

Read more

Pylgertocht fan út Westerbork

Beste Pylgers,   Zaterdag 8 april wandelen wij, voor de verandering, weer eens door een stukje Drenthe. Vanaf 9.15 uur staat er koffie/thee + koek klaar in de oude Stefanuskerk, Hoofdstraat 10, 9431 AD Westerbork. Achter de kerk is er gelegenheid tot parkeren. Rond ca. 9.45 uur is er in de kerk een korte viering

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Op snein 26 maart binne jo wer fan herten wolkom yn de Frysktalige fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke (Grute Tsjerkestrjitte). De fesper begjint om 19.00 oere. Foargonger is dan ds. P. Beintema fan Dokkum, wylst Pytsje Kaastra-Nicolay foardrage sil. Muzikale meiwurking is diskear fan de fêste oargelist Theo Jellema. Graach noegje wy jo/jim út

Read more

Laurentiuslezing Jabik Veenbaas in Raerd

Laurentiuslezing Jabik Veenbaas, schrijver, dichter en filosoof: Hoe de heksen verdwenen. De Verlichting en het kwaad Maandag 27 maart, Laurentiuskerk Raerd. Aanvang 20.00 uur Toegang 6 euro (inclusief koffie/thee) In de middeleeuwen was het kwaad in wezen iets dat buiten de mens zetelde, in de duivel en zijn trawanten. De heksenvervolgingen vormden in wezen een

Read more

Fryske Fesper yn Ljouwert

Takom wike snein, de 26e febrewaris sil der yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert wer in Fryske fesper wêze. Foargonger is dan ds. Hinke Post-Knol, wylst Lena Sikma lêze en foardrage sil. Muzikale meiwurking is der fan Theo Jellema op it oargel en fan it Huzumer dûbelkwartet. It liket wer in moaie fesper te wurden.

Read more

Pylgertocht fan út Aldskoat

Beste allen, Helaas kon de tocht van 4 februari vanwege omstandigheden niet doorgaan. Die houden we nog tegoed. Onze volgende tocht is op 4 maart. Zie verder onderstaande informatie. Er is dan ook weer gelegenheid om ons jubileumboek “Tsien jier pylgertochten” te kopen. mei hertlike groetnis en oant sjen, Gerrit Groeneveld Beste Pylgers, Voor zaterdag

Read more

Pylgertocht fan út Aldegea (SM)

Beste pylgers, Wij hebben een mooie pylgertocht van ongeveer 15 km in petto. Op 4 febr. komen we om 9.15 uur samen in ‘It Folksgebou’ in Oudega (Smallingerland) voor een kopje koffie en koek. Om 9.45 uur gaan we naar de Hervormde kerk voor de viering. Daarop aansluitend zal mevr. Stelwagen ons iets over de

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Op snein 22 jannewaris o.s sil der jûns om 19.00 oere wer in Fryske fesper fierd wurde yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert. Foargonger is diskear ds. A. Elverdink fan Eastermar, wylst Martha de Boer-van Slooten lêze en deklamearje sil. De muzikale bydrage is yn hannen fan Theo Jellema dy’t op it oargel spilet, en

Read more

Pylgertocht fanút Goaiïngaryp

Beste pylgers, In de eerste plaats wil ik jullie allen goede kerstdagen toewensen en folle lok en seine in 2017. We hopen volgend jaar ook weer mooie pylgertochten te maken. Wybren de Glee laat ons weten dat hij op 14 januari een tocht wil organiseren vanuit Goingarijp (bij Terherne). Hij zegt daarover het volgende: Inloop

Read more

Pylgertocht fan út St. Jabik

Pylgertocht  fan út de ‘Groate kerk’ yn Sint Jabik. It programma:   9.30 oere  Wolkom yn de tsjerke by in kopke kofje (sels betelje €.1,00 it kopke) 10.00 oere  Meditatyf momint mei oan  e’ ein de presintaasje fan it boekje ‘Tsien jier pylgertochten”. 11.00 oere  Start fan de kuiertocht. De tiden binne likernôch en it

Read more

Liedmiddag te Heerenveen

Beste zangliefhebber, Aanstaande zondag 6 november is er een liedmiddag met presentatie van de nieuwe liedbundels ‘Het liefste lied van overzee’ en ‘Zangen van zoeken’ en zien. Medewerking zal worden verleend door Vocaal Ensemble ’Mozayk’ en een ad hoc koor. De begeleiding wordt verzorgd door Peter Rippen, piano; Jochem Schuurman, orgel en het Fries Brass

Read more

Fryske krite Dokkum ‘Gemma van Burmania’

komt Leny Lap fan Mitselwier. Hja sil ús wat fertelle oer de âld-dokkumer                                           Dirk Rafaëlsz Camphuysen …………………………………………………………………………………………….. De jûn sil hâlden wurde yn:  Fersoargingshûs Dongeraheem, Dongeradijk 67, Dokkum De gearkomsten begjinne om 19.30 oere. It programma liket wer tige útnoegjend. Wy sjogge mei nocht nei jim kommen út! Fansels binne freonen of goekunde ek

Read more

Fryske krite Dokkum Gemma van Burmania

sil frou Kamstra-Werkhoven   ús wize op it bysûndere fan de Natuer yn ús omkriten …………………………………………………………………………………………….. De jûn sil hâlden wurde yn:  Fersoargingshûs Dongeraheem, Dongeradijk 67, Dokkum De gearkomsten begjinne om 19.30 oere. It programma liket wer tige útnoegjend. Wy sjogge mei nocht nei jim kommen út! Fansels binne freonen of goekunde ek tige wolkom! Ut

Read more

Fryske krite Dokkum Gemma fan Burmania

ferwachtsje wy Jaap Klimstra fan Broeksterwâld mei it tema:                                                Enerzjy en Milieu ——————————————————————————————————————————– De jûn sil hâlden wurde yn:  Fersoargingshûs Dongeraheem, Dongeradijk 67, Dokkum De gearkomsten begjinne om 19.30 oere. It programma liket wer tige útnoegjend. Wy sjogge mei nocht nei jim kommen út! Fansels binne freonen of goekunde ek tige wolkom! Ut namme

Read more

Liturgy ‘Betinking earste reformatoaryske tsjinsten yn Ljouwert’

De ‘betinking earste reformatoaryske tsjinsten yn Ljouwert’ waard snein 11 septimber 2016 holden yn de St. Bonifatiustsjerke. De organisaasje fan de tsjinst wie in gearwurking tusken de Stichting Krúspunt, de Rie fan Tsjerken fan Fryslân en de Rie fan Tsjerken fan Ljouwert. In twahûndert minsken kamen der op ôf en belibben in stylfolle tsjinst, wêr’t

Read more

Tsjinstboeken fan de Protestantske Tsjerke digitaal

Sûnt ein july 2016 binne Tsjinstboek I (2005) en II (2010) fan de Protestantske Tsjerke digitaal ûntsletten. Wa’t gebrûk meitsje wol fan teksten en/of muzyk út dy beide boeken kin de Word-bestannen dêrfan fan it ynternet helje en yn de eigen liturgy kopiearje. Muzykbestannen (liturgykse sangen en lieten) binne as ‘plaatsje’ yn Word-bestannen opnommen en

Read more

Tsjerkepaad ‘Kleasterrûntsje’

 KLEASTERRÛNTSJE vanuit Workum. De start is om 10 uur in de St. Gertrudiskerk te Workum met een viering. Aansluitend een rondleiding in de kerk en de bezichtiging van de tentoonstelling: Het zonnelied van Francisus van Assisi. Het Kleasterrûntsje van ongeveer 11 km leidt eerst naar de Werenfriduskerk  (RK)en vervolgens naar de Begine, waar nog de

Read more

Tsjerkepaad ‘Kleasterrûntsje’

  KLEASTERRÛNTSJE  vanuit Aldeboarn. Start met koffie om 9.30 uur in het Andringahûs. Om 10.00 uur een korte viering in de Doelhofkerk rond Benedictijnse spiritualiteit met ds. Reinier Nummerdor uit Grou. Daarna volgt het Kleasterrûntsje, een wandeltocht van ongeveer 15 km. eerst naar de Dodokapel van Haskerdiken. Hier staat de soep klaar en kan het

Read more

Tsjerkepaad ‘Kleasterrûntsje’

KLEASTERRÛNTSJE vanuit Dokkum , o.a. langs Boeddhistisch klooster. Wandelroute:  ongeveer 15 kilometer.  Het Kleasterrûntsje  start om 10.00 uur bij de Grote Kerk aan de Markt 2 te Dokkum.  We lopen aan de hand van de paaltjes van de historische wandelpaden naar het kerkje van  Aalsum. En vervolgens door de weilanden naar het kerkje van Hiaure.

Read more

Fryske Tsjerkedei yn Harns

 Welkom op de Friese Kerkendag 2016! Op zondag 2 oktober 2016 is de historische binnenstad van Harlingen het decor voor dit evenement. De provinciale kerkendag wordt eenmaal in de vier jaar gehouden op steeds een andere locatie en vindt ditmaal plaats in Harlingen. Op de provinciale kerkendag willen de kerken laten zien dat het kan.

Read more

Fryske Tsjerkedei in Harlingen

Aan kerken, parochies en geloofsgemeenschappen in Fryslân, L.S., Op zondag 2 oktober a.s. vindt de 5e Fryske Tsjerkedei plaats te Harlingen. De Werkgroep van de Gemeenschap van Kerken in Harlingen is al maanden intensief aan de slag om een mooi en inspirerend programma voor te bereiden. Het thema voor deze Kerkendag is “Bruggen”. Via de

Read more

Program Itense Rûnte 2016-2017

Wy biede hjir it nije program Itense Rûnte 2016-2017 oan. Dizze kear 6 jûnen foar itselde jild. De tagongspriis moat net in drompel wêze; as wy der finansjeel útspringe is it moai. Dit program stjoere wy guon ek oer de mail ta mei de fraach om it troch te jaan oan lju dy’t dit faaks

Read more

Fryske fesper yn de Waalske tsjerke te Ljouwert

Snein de 26e juny is der wer in Fryske fesperfiering yn de Ljouwerter Waalske tsjerke (Gr. Tsjerkestrjitte). De fiering begjint om 19.00 oere en foargonger is diskear de hear T.R.A. Simonides fan Burdaard. Sytske Eringa sil foardrage en de muzikale bydrage komt fan Aafke Reinders, dy’t de dwersfluit bespilet. Elkenien tige fan herten wolkom.

Fryske fesper yn Ljouwert yn de Waalske tsjerke

De Fryske fesper wurdt holden yn de Waalske tsjerke, Ljouwert op snein 22 maaie o.s., de jûns om 19.00 oere. Foargonger is diskear ds. Adri Terlouw, wylst Jant van der Weg foardrage sil. Muzikale meiwurking is der neist oargelist Theo Jellema fan Christy Luth, sopraan. Elkenien is fan herten wolkom.

Pylgertocht Earnewâld

Ynformaasje foar de pylgertocht fan út Earnewâld dy’t Gerrit van der Iest mei Jelly Hania taret hat. Opjefte oant uterlik woansdei 6 april by: gerritarendsoan@hotmail.com Berjocht foar alle pylgers(sters). Der wienen wat tûkelteammen mar de tocht foar 9 april is no rûn. It programma foar dy dei: 09.15 oere     De kofje stiet foar ús klear

Read more

Een Fries weekje in Culemborg

DE ROOS VAN CULEMBORG               www.deroosvanculemborg.nl EEN FRIES WEEKJE! Het hart ‘om utens’ gaat sneller kloppen. Wees er bij! JAN JACOB SLAUERHOFF Dinsdag 23 februari, Kwarteel, Anna Blamanweg 50, Lanxmeer, Culemborg                                                                                                                                                                                                                                Geboren op de Voorstreek in Leeuwarden (onlangs is de gelijknamige meubelzaak daar opgeheven), nog rondgescharreld op het Friese Platteland (domineesdochters uit Stiens) en daarna

Read more

Fryske fesper te Ljouwert yn de Waalske tsjerke.

Op snein 28 febrewaris o.s. wurdt der wer in Fryske fesper yn de Waalske tsjerke, Ljouwert holden, en wol de jûns om 19.00 oere. Foargonger is ds. H. Post-Knol, Lena Sikma sil lêze en it Dûbelkwartet Wommels sil muzikaal meiwurkje, wylst Peter van der Zwaag it moaie oargel yn dizze tsjerke bespylje sil. Tige fan

Read more

Krúspunt webside yn in nij jaske

Fan ôf 11 febrewaris is de webside fan Krúspunt by in oare provider ûnderbrocht. Der is de ôfrûne moannen hurd oan wurke om de ynhâld fan de âlde Krúspunt webside oer te heveljen nei de nije side. Tagelyk in moaie gelegenheid om bygelyks efterhelle ynformaasje dy’t der yn sân jier op kommen is te skiftsjen

Read more

Fryske fesper yn de Waalske tsjerke te Ljouwert

Op snein 24 jannewaris o.s. wurdt der wer in Fryske fesper yn de Waalske tsjerke, Ljouwert holden, en wol de jûns om 19.00 oere. Foargonger is ds. G. Knol, Gerrie Hiemstra sil lêze en it Huzumer Dûbelkwartet sil muzikaal meiwurkje, wylst Theo Jellema it moaie oargel yn dizze tsjerke bespylje sil.. Tige fan herten wolkom!

Musical Ruth

Tekst: Folkert Verbeek. Muzyk: Hindrik van der Meer Yn de wike foar Pinkster 2015 is yn de Lawei yn Drachten (en ek yn novimber yn teater Snits) troch it Kwartette-koar ûnder lieding fan Hindrik van de Meer de Fryske Musical Ruth útfierd wurde. It is in hiel besûndere musical dy’t professioneel optúcht wurdt mei musikanten,

Read more

Greidhoekesnein 2015

Op snein 14 juny is alwer de tredde Greidhoekesnein fan de gemeenten en tsjerken fan de Ring Boalsert fan de PKN. Dizze kear bestiet de snein út in moarnsgebed yn safolle mooglik pleatslike tsjerken, dêrnei alderhanne aktiviteiten foar ûnderskate leeftydsgroepen, en in mienskiplike ôfsluting mei sop en broadsjes en in fiering yn ’e Martiny fan

Read more

Fesper en boekútrikking yn Tsjom

De preek fan Geart Ailco Wumkes op 3 jannewaris 1915 kaam net út ’e loft wei fallen. Oaren hiene yn eardere jierren al ris in Fryske preek of tsjinst weage; Wumkes wie de earste dy’t dat yn in ‘gewoane’ tsjinst op sneintemoarn die. Om dêrby stil te stean, om nei te tinken oer wat dat

Read more

Ynternasjonale jongereintsjinst yn Blije

Ferslach ynternasjonale jongereintsjinst yn Blije Op Palmpeaske (24 maart 2014) sette it Peaskekongres fan it YEN (Youth of European Nationalities) útein mei in meartalige tsjerketsjinst yn de Herfoarme Nikolaastsjerke fan Blije. Foargonger wie Oane Reitsma, lid fan it FYK (Frysk Ynternasjonaal Kontakt), dat dizze wike organisearre. Der wie jongerein fan 20 taalminderheden mei 13 nasjonaliteiten

Read more

Pinkstersnein 2015

Yn it sjueryrapport nei oanlieding fan it nije Fryske Pinksterliet neamde Alex Riemersma it jier 1915. Doe hold dr. Geart A. Wumkes op snein 3 jannewaris de earste offisjele Fryske tsjinst. Dat barde yn Tsjom. 1915, dat is yn 2015 hûndert jier lyn. Soe it in goed idee wêze om de earste Fryske preek te

Read more

Fries Godgeleerd Gezelschap 175 jier

Yn ’e 19e ieu ûntstiene tal fan genoatskippen, werûnder het Fries Godgeleerd Gezelschap, bedoeld om wittenskiplike en rillevante kennis te dielen. Sokke genoatskippen wiene der op ferskate fakgebieten. De measte fan dy genoatskippen binne wilens wer ferdwûn, mar yn Fryslân hawwe wy noch it bekende Fries Genootschap (eigener fan in grut part fan de kolleksje

Read more

In Hollânske grêfstien foar Huismans?

“It is tongersdei 23 juli 1925, in moaie simmerdei. Op it Loaiïngeaster tsjerkhof stiet in espeltsje minsken by in grêf. Ien fan harren, dûmny E. van der Laan fan Eanjum, komt nei foaren. Neffens it ferslach yn it Friesch Dagblad fertelt er dat it in jier lyn is dat het ‘stoffelijk overschot van dominee Sipke

Read more

Huysmans wurdt Huismans

Ik wol it “Krúspunt” graach by de tiid bringe troch de taheakke foto’s’. Ik ha sels mar de foarstap naem, want de Gemeente hat nea in reaksje jûn op it skriuwen fan de famylje oangeande de ferkearde stavering fan ús namme yn Loaijingea (Loënga). Huysmans is wer Huismans. wurden. Invalid Displayed Gallery freonlike groetnis    

Read more

Ofskied fan it KFS op 30-12-2012

Op 30 desimber 2012 kamen in lytse hûndert belangstellenden, wêrûnder in protte leden fan it Kristlik Frysk Selskip noch ien kear, no yn Burgum, byelkoar om ôfskied te nimmen fan har 104-jierrige organisaasje. It programma bestie út in feestlike byienkomst yn Glinstra State en letter op ‘e middei in fesperfiering yn de Krústsjerke fan Burgum.

Read more

Fryske Krite Gemma fan Burmania te Dokkum

Durkje en Wiep Koehoorn wenje yn Stiens en sille dizze jûn bylden toane en fertelle fan harren Pylgerreis nei Santiago de Compostela De jûn sil hâlden wurde yn: Fersoargingshûs Dongeraheem Dongeradijk 67, Dokkum De gearkomste begjint om 19.30 oere. It programma liket wer tige útnoegjend. Wy sjogge mei nocht nei jim kommen út! Fansels binne

Read more

Itenser Rûnte

Prof Dr Sijmen Duursma ‘Geloof in biologisch perspectief’ Geloof en religie behoren tot het domein van het biologisch denkend vermogen van de mens. De mens denkt en spreekt in woorden en heeft geleerd gedachten op schrift vast te leggen. Geloof is gebaseerd op het individuele denken van de mens, religie op vastgestelde afspraken binnen een

Read more

Itenser rûnte

Prof Dr C den Heyer ( it ûnderwerp stiet noch net krekt fêst mar giet nei alle gedachten oer de aktuele fraach oer de historisiteit fan Jezus) Algemiene ynformaasje: – de jûn is op 28 jannewaris 2016 en begjint om 20.00 oere en nei in skoft fan sa’n 20 min kin der in diskusje plak

Read more

Itenser rûnte

Prof Dr Jan Sietse Stilma ‘Zoveel soefi’s’ Zoveel soefi’s is een zoektocht naar het leven en de praktijk van mensen die bekend staan als soefi. Wat doen zij? Wat hebben ze gemeenschappelijk en waarin verschillen zij? Waar komen ze vandaan? Waarom zijn ze betrokken bij muziek, dans en meditatie? Zijn er vrouwelijke soefi’s ? Waarom

Read more

Greidhoekesnein 2013

Op ’e saneamde Greidhoekesnein waard op 26 maaie, in dei nei de oanbieding yn Monnickendam, yn de Ring Boalsert fan ’e PKN waard it Lieteboek, al yn acht tsjerken tagelyk brûkt  Fan Weidum oant Boalsert! Ek alle minsken dy’t net yn ’e gelegenheid wiene om op 25 maaie nei Monnickendam ta, of alle minsken dy’t

Read more

As in mosk yn it sân

It Kwartettenkoar û.l.f. Hindrik van der Meer presentearre op 17 novimber 2013 in nij sjongstik mei de titel: “As in mosk yn it sân” yn de fernijde Jacobitsjerke yn Wommels. De lieten fan Fedde Schurer, dy ‘t de tiid oerlibbe hawwe, wurde songen en ferbinende teksten fertelle it libbensferhaal fan Schurer, dy’t opkaam foar frede

Read more

dr Bernard Smilde ferstoarn

Dr. Bernard Smilde ferstoar sneon 30 augustus 2014 yn syn wenplak Ljouwert op de leeftyd fan 92 jier. Yn it Frysk Deiblêd waarden de moandeis derop twa artikels oan him wijd, ien artikel skreaun troch Lodewijk Born en in yn memoriam skreaun troch Gerbrich van der Meer. Jo kinne it neilêze as jo op artikel

Read more

Fryske Krite Gemma fan Burmania Dokkum

Dize jûn sil ús stêdgenoate en skriuwsterTineke de Jager-van der Zee it ien en oar fertelle oer har boek: De Bosklju In roman dy’t yn Wiuwert spilet yn de tiid dat de Labadisten dêr taholden. ————————————————————————————— De jûn sil hâlden wurde yn: Fersoargingshûs Dongeraheem Dongeradijk 67, Dokkum De gearkomste begjint om 19.30 oere. It programma

Read more