Nysargyf

Tritich Jier Fryske Fesperfierings yn Ljouwert

Op 28 novimber, de fjirde snein fan de moanne en teffens de earste snein fan de advint, wurdt yn de Fryske Fesperfiering omtinken jûn oan de skiednis en it wêrom fan dy Fesperfierings. Sûnt tritich jier wurde dy ienris yn de moanne hâlden, almeast yn de Waalske Tsjerke, mar yn dit koroana-jier en ek yn

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Fryske fesper op 31 oktober Ek yn de moanne oktober wurdt yn Ljouwert wer in Fryske fesper holden. Diskear lykwols net op de fjirde snein, sa’t oars de gewoante is. Want op dy dei, de 24e oktober, wurdt de Fryske Tsjerkedei holden. Dêrom is de fesperfiering ferhuze nei de 31e fan dy moanne oktober. Ek

Read more

Fryske fespers yn Ljouwert

Wy kinne wer los! Fryske fespers yn Ljouwert   As wurkgroep foar de Fryske fespers yn Ljouwert binne wy bliid dat wy wer wer fespers hâlde kinne. Graach nûgje wy de lêzers fan de Krúspunt-hiemside út foar de twadde Fryske fesper yn it nije seizoen, en wol op 24 oktober o.s. yn de Jacobiner of [...]

Fryske fespers te Ljouwert

Wy noegje de lêzers fan de Krúspunt-hiemside graach út foar de folgjende Fryske fesper op 27 juny o.s. yn de Jacobiner of Grutte Tsjerke yn Ljouwert. Wol graach fantefoaren even opjaan op it adres: fryskefesper@gmail.com De fesper sil fierd wurde de jûns om 19.00 oere. Tagelyk kin de tsjinst troch hiel wat mear minsken digitaal meibelibbe

Read more

Treast foar it nije jier 2021

Treast foar it nije jier 2021 (troch de foarsitter fan Krúspunt Sipke Huismans) Sa’t guon fan jimme witte, ha ik de lêste moannen fan 2020 in protte lêzen yn de boeken fan Jonathan Sacks, opperrabbyn fan Ingelân. Hy hat syn kommentaren op de Thora útjûn. Dy ha my in protte nije ynsichten jûn op de

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

As wurkgroep Fryske fespers binne wy bliid dat wy de fiering fan in nije Fryske fesper oankundigje kinne. Sawat in healjier hawwe wy dy net fiere kind yn ferbân mei de koroana. Wol koene wy it fesperjier yn juny digitaal ôfslute. No dus wer in ‘gewoane’ fiering op snein 27 septimber o.s. de jûns om

Read more

Orgeldag

Waarbij 6x 3 orgels worden bespeeld in kerken die eigendom zijn van Stichting Alde Fryske Tsjerken. Poster orgeldag

Jan Jacob Poutsma

Op 22 july 2020 ferstoar dûmny Jan Jacob Poutsma. Hy wie emearitus dûmny yn de Grifformearde Tsjerke frijmakke. Fan 2013 oant 2017 makke ds. Poutsma diel út fan it Krúspunt bestjoer. Hy waard fanút it Deputaatskip Fryske Earetsjinsten (DFE) beneamd. It DFE is dielnimmende organisaasje fan St. Krúspunt. Yn 2017 waarden de plannen om in

Read more

Pylgertocht fan út It Hearrenfean

Pylgertocht 4 jannewaris 2020 Fan 09.30 oan’t  10.00 oere ynrin yn it Parochiehûs fan de HH Petrus en Paulus Parochie op It Hearrenfean (Crackstrjitte 1, 8441 ES). Om likernoch 10.00 in koarte oertinking oer de “Magiërs” oftewol de “Trije Keningen” (It feest fan de Trije Keningen is op 6 jannewaris). Dan in rûnlieding troch it

Read more

Pylgertocht fan út Sint Jânsgea

Beste pelgrims, De tweede pelgrimstocht staat alweer voor de deur die op 9 november is gepland. We starten in Sintjohannesga – De Streek 110 – en lopen via smalle wegen enfietspaden naar Rohel. Waar de soep op ons wacht en we ons meegebracht broodje kunnen opeten. Dan kuieren we over de polderdijk naar Fjouwerhus (Vierhuis) en

Read more

Pylgertocht fan út Heech

Beste pelgrims, Een nieuwe pelgrimseizoen staat weer in de startblokken! De spits wordt deze keer afgebeten in het watersportdorp Heeg op zaterdag 5 oktober. We beginnen bij De Ichthuskerk, De Skatting 30. Vanaf 09.15 staat de koffie daar klaar en om 09.45 beginnen we met een korte viering. Daarna zal er in het kort iets

Read more

Betinking Geart Wumkes op Tresoar

 Tongersdeitemiddei 12 septimber 2019 is der op Tresoar in betinking fan Geart Wumkes, ien fan ‘e oprjochters fan it Kristlik Frysk Selskip. Der wurdt stilstien by Wumkes as gelearde (Bert Looper), as beweger (Jelle Krol) en as bibeloersetter (Liuwe Westra). Foar mear ynformaasje, sjoch dizze link: http://www.tresoar.nl/agenda/pages/sympoasium-geert-aeilco-wumkes.aspx#/?returnTo=/Pages/NieuwsEnAgenda.aspx

Kleasterrûntsje Ee – Engwierum

Zaterdag 31 augustus Kleasterrûntsje Ee-Engwierum (wandelen en fietsen)   Fietstocht langs de sporen die de monniken hebben nagelaten in het landschap en langs Veenklooster.  Een prachtige tocht waarin we afwisselend het open landschap en het coulisselandschap van de Fryske Wâlden verkennen.   De oude slenk, nu het Dokkumer Grootdiep, vormt daarin een soort natuurlijke barrière. Vanaf

Read more

Fryske fesper yn de Waalsketsjerke yn Ljouwert

Op snein 23 juny o.s. sil der wer in Fryske fesper fierd wurde yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert. Dat sil wêze de jûns om 19.00 oere. Foargonger is diskear dr. Liuwe Westra, wylst Klaske Straatsma de lêzer/foardrager wêze sil. Neist Theo Jellema dy’t it oargel bespilet, docht ek de kantorij fan de Grutte Tsjerke

Read more

Provinciale Regenboog viering

UITNODIGING Provinciale Regenboogviering 16 juni 2019 Hervormde Kerk Hollum Ameland Aanvang: 11.00 uur Thema: WELKOM! Voorganger: ds. Sijbrand Alblas Hervormde Gemeente Ameland i.s.m. Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland klik hier voor de complete flyer met reisadvies

Pylgertocht op Amelân

Beste Pylgers Op zaterdag  25 mei vieren we het 12 ½ jarig jubileum van het bestaan van de pylgertochten. Deze keer hebben we gekozen voor Ameland. In dit weekend zijn er vanwege andere wandeltochten velen onderweg naar Ameland. Daardoor kan het vol zijn op de parkeerplaatsen bij Holwerd. Ons advies is daarom: probeer zo veel

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

 Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke. De foargonger is diskear T.R.A. Simonides fan Burdaard en Teake Posthuma is de lêzer en foardrager. Muzikale meiwurking is der fan it Huzumer Kwartet, wylst Theo Jellema op it oargel spilet. De fesper begjint jûns om 19.00 oere. Tige fan herten wolkom!

Pygertocht fan út Grou

Hartelijk welkom in de Sint Piterkerk, Kerkstraat 4, Grou. Parkeeradvies: Stationsweg/Parkstraat Friesmastrjitte Gedempte Haven (van daar is het 5 à 10 minuten lopen naar de kerk) PROGRAMMA: vanaf 9.30 ontvangst met koffie/thee. 10.00 – 10.45 viering door ds. Reinier Nummerdor. Het orgel wordt bespeeld door Eelke Pander; “kerkgeschiedenis” door koster Eddy v.d. Noord. 11.00 start

Read more

Fryske Tsjinst yn Blauhúster Sint Vitustsjerke

Sneon 16 maart 19.30 oere is de Tsjerketsjinst yn de Blauhúster Sint Vitustsjerke folslein yn it Frysk. Pastor Lucas Foekema en de leden fan de Liturgy Wurkgroep geane foar. En ek it Sint Ceacilliakoar hat sneon in Frysk repertoire. De lêzingen en lieten binne keazen rûnom it tema ‘Leafde, Frede, Freonskip’. As earste lêzing wurdt

Read more

JIergearkomste 2019: 10e Krúspuntdei yn Akkrum

Programma 10e Krúspuntdei 2019 datum:  sneon 13 april plak    : ‘Lantearne’, Dingelstrjitte 15 yn Akkrum Tema: ‘Lit ús sjonge’ 10.00 Kofje 10.30          Húshâldlike gearkomste. – Iepening – jierferslach 2018-2019 en ferslach jiergearkomste 2018 – bestjoersferkiezing: ôfgeand: J. Bakker (werkiesber) ôfgeand: P. Miedema (net werkiesber) – finansjieel jierferslach – omfreegjen 11.00 Ynlieding foarsitter oer ‘Lit

Read more

Raerd: Laurentiuslezing Frits de Lange

Laurentiuslezing Frits de Lange, hoogleraar ethiek: Heilige onrust Op maandagavond 18 maart verzorgt Frits de Lange, hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit (vestiging Groningen), de jaarlijkse Laurentiuslezing in de Laurentiuskerk van Raerd. Oude geloofszekerheden verdampen; veel mensen kunnen weinig meer met de traditionele geloofsleer. Maar de behoefte aan spirituele verdieping en geloofsvernieuwing leeft enorm.

Read more

Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke

Op 24 febrewaris oansteande hoopje wy wer in Fryske fesper te hâlden yn de Ljouwerter Waalske tsjerke. De foargonger is diskear ds. W. Tinga fan Grins en Giny Hopster sil foardrage. Muzikale meiwurking jouwe Theo Jellema op it oargel en de sjonggroep Kwint Fokaal. De fesper begjint jûns om 19.00 oere. Tige fan herten wolkom!

Read more

Fryske tsjerketsjinst yn Amsterdam – Noard

Fryske tsjerketsjinst yn Amsterdam-Noard Op snein 3 maart 2019 is om 16.00 oere in Fryske tsjerketsjinst yn’e Betheltsjerke Plejadenplein 44, 1033 VL Amsterdam. Sjoch: www.bethelkerkamsterdam.nl It tema is: Grûn en minsken. D’r bestiet in djippe bân tusken grûn en minsken, benammen yn agraryske streken lykas Fryslân dêr’t men libbet fan grûn. De grûn docht wat

Read more

Pylgertocht fan út Steggerda

Allereerst willen we ieder een gezegend nieuwjaar toewensen. De tocht is op zaterdag 2 februari en wordt georganiseerd door Jan en Lieske Bosma. We starten in Steggerda in ‘Het Anker’, Steggerdaweg  37 8395 PJ Steggerda . Om 9.30 staat de koffie, thee  klaar. Kosten 5 euro voor koffie en soep  graag  vooruit betalen.  Parkeren kan

Read more

Fesper yn de Waalske tsjerke yn ljouwert

Op 27 jannewaris de jûns om 19.00 oere hoopje wy wer in fesper te fieren yn de Ljouwerter Waalske tsjerke. Foargonger is dan Ds. J.D.Th.Wassenaar, wylst Jannie Reijenga in muzikale bydrage op de klarinet jout. Theo Jellema bespilet it oargel en Jant van  der Weg sil lêze en foardrage. Tige fan herten wolkom de 27e!

Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke

Op snein 25 novimber o.s. fiere wy wer in Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske Tsjerke (Gr.Kerkstraat). Foargonger is diskear ds. Adri Terlouw, wylst Theo Jellema it oargel bespilet. Dêrneist klinke der klanken op út it eufonium fan Meindert Reitsma en nimt Martha de Boer de lêzingen en foardracht op har. Tige fan herten wolkom

Read more

Fesper yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert

It is wer tiid foar in Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke. Dat sil wêze op snein 28 oktober o.s. de jûns om 19.00 oere. Foargonger is diskear ds. Saapke van der Meer, en Pytsje Kaastra fersoarget de lêzingen. Oan it oargel sit Theo Jellema, wylst fierder it Huzumer Kwartet meiwurking oan de fiering

Read more

Pylgertocht mei start yn Terwispel

Hartelijk welkom bij  de Pylgertocht op zaterdag 6 oktober 2018 De start is in Terwispel. Vanaf half 10 staat de koffie klaar in de kerk, De Streek 25 8407 EE Terwispel. Aansluitend houden we een korte viering. De wandeling (+ 15 km) leidt o.a. via Gorredijk en langs De Compagnonsvaart naar Lippenhuizen. Na de lunchpauze

Read more

Fryske tsjerketsjinsten yn Itens

Ien kear yn de moanne is der in Fryske tsjerketsjinst yn Itens. De tsjinst begjint om 10.00 oere 28 okt Renze Yetsinga 25 nov Willem Tjerkstra 30 des Willemien Keuning 27 jann Kwartettekoar 24 febr Gerard Knol 31 mrt Gerrit Groeneveld 28 april Coby de Boer-Bergstra 26 maaie Jan Kroon Der is altyd neipraten mei

Read more

Hindrik 80 sjongskema 2018-2019-2020

  Yn ferbân mei  it ôfskie fan Hindrik van der Meer fan “syn”  Kwartettekoar binne in grut tal tsjerketsjinsten wijd oan Hindrik syn ôfskie. Yn rûchwei 40 moarnstsjinsten sil Hindrik op syn eigen wize noch ienris hearre litte hoe fryske lieten in fèst plak krije moatte yn tsjerke. Yn hokker tsjerken klik op it skema

Read more

Fesper Waalske Tsjerke yn Ljouwert

Ek yn it nije seizoen sille der wer Fryske fespers yn de Waalske tsjerke, Ljouwert holden wurde. De earste sil wêze op snein 23 septimber o.s. de jûns om 19.00 oere. Foargonger is dan ds. Hinke Post-Knol, wylst Alex Riemersma lêze en foardrage sil. Muzikale meiwurking is der fan de fêste oargelist Theo Jellema en

Read more

Biografy A.M. Wybenga

Op freed 7 septimber 2018 wurdt yn Nijewier de biografy “Yn eigen taal” fan A.M. Wybenga (1881 -1948), gearstald en opskreaun troch Jan Minno Rozendal oanbean. It is yn Sealesintrum Nij Sion; Bornensisstrjitte 4, 9138 TB Nijewier; ynrin 15.30.

Fryske sjongmiddei yn Ljouwert

  Fryske sjongmiddei yn Ljouwert LJOUWERT – Op snein 30 septimber wurdt yn  de Lutherske Tsjerke fan Ljouwert de jierlikse sjongmiddei fan de  YKFE hâlden. De YKFE is in kommisje dy’t him ynset foar it gebrûk fan it Frysk yn de earetsjinst. De lieten dy´t der songen wurde komme út it nije lieteboek dat yn

Read more

Opening Tsjerkepaad seizoen 2018

Opening Tsjerkepaad-seizoen Bonifatiuskerk Oldeberkoop.(13.30 uur) Een feestelijke bijeenkomst met de voorstelling van ‘Polle, de orgeljongen’ onder leiding van Frank Belt (verteller) en Eeuwe Zijlstra (organist). Hierin wordt aan kinderen en volwassenen de liefde voor het orgel gedemonstreerd. De feestelijke opening van Tsjerkepaad is bedoeld voor vrijwilligers en belangstellenden. We willen met dit programma ook de

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Op snein 24 juny hâlde wy ús lêste fryske fesper fan dit seizoen. Dat sil wer wêze yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert, de jûns om 19.00 oere. Foargonger is ds. G. Bruinsma, wylst Sytske Eringa foardrage sil. De muzikale meiwurking komt fan Theo Jellema oan it oargel en de kantorij fan de Grut Tsjerke

Read more

Fesper yn Ljouwert

Op 27 maaie o.s. wolle wy wer graach in fesper fiere en wol yn de Ljouwerter Waalske tsjerke, Gr. Tsjerkestrjitte, de jûns om 19.00 oere. Foargonger is diskear dr. J.D. Wassenaar, wylst it oargel bespile wurdt troch Theo Jellema, sawol yn de begelieding fan de gemeentesang as solo. Jant van der Weg sil lêze/foardrage. Tige

Read more

Pylgertocht yn Snits

Beste pylgers,   Hierbij stuur ik jullie het programma van zaterdag 12 mei van de pylgertocht in en rondom Sneek. We beginnen in de Martini kerk. Inloop en koffie/thee vanaf 9.15. Ingang bij de oude kosterswoning , Grote Kerkstraat. Tegenover de G en W winkel. Galiga promenade.   Om 10. 00 uur is er een

Read more

Fesper yn Ljouwerter “Waalske tsjerke”

Op 22 april o.s. hoopje wy wer in fesper fiere te kinnen yn de Ljouwerter Waalske tsjerke, Gr. Tsjerkestrjitte, de jûns om 19.00 oere. Foargonger is dan ds. J.H. van der Mark fan Wolvegea, wylst it oargel bespile wurdt troch Peter van der Zwaag. Fierdere muzikale meiwurking is der fan it Huzumer kwartet, wylst Giny

Read more

Jiergearkomst Krúspunt 2018 yn Akkrum

Krúspuntdei 2018 yn de Lantearne, Dringelstrjitte 15 yn Akkrum  Thema: Oersette nei it Frysk fan bibeltekst en tsjerkeliet 10.00     Ynrin 10.30     Húshâldlike gearkomste yn de ‘Lantearne’, Dringelstrjitte 15 yn  Akkrum 11.00     Ynlieding op de dei. Matth. 5: 3 – 10 (oersetting Liuwe Westra)                Sjonge: In spyltúch bin ik yn Gods hân. 11.05     Bernard

Read more

Fesper yn Ljouwert

Ek yn maart fiere wy op de fjirde snein, te witten de 25ste , in Fryske fesper, en wol yn de Waalske Tsjerke, Ljouwert. De fiering begjint om 19.00 oere. Foargonger is diskear ds. D. de Boer fan Ljouwert, wylst Klaske Straatsma lêze/foardrage sil. De muzikale begelieding is yn hannen fan Theo Jellema en de

Read more

Pylgertocht fan út Kollum

Programma pylgertocht 7 april vanuit de Maartenskerk, Voorstraat 39;  9291CD Kollum – Ontvangst in de Maartenskerk  09:30 tot 10:00. Daarna viering in deze kerk – Vanuit de kerk naar Veenklooster (Fogelsanghstate) waar we om plm. 12:00 aankomen waar we ons brood eten en soep krijgen. – Bezichtiging Fogelsanghstate met rondleiding in twee groepen van plm.

Read more

Lichte muziek in de kerk

Themamiddag: Lichte muziek in de kerk zaterdag 10 maart 2018 aanvang 13.30 uur locatie: St. Franciscuskerk, Wolvega [Lycklamaweg 6, 8471 JX] m.m.v.: Koor Spirit of Joy (RK-parochie Wolvega) en Johan Klein Nibbelink, kerkmusicus, pop-cantor te Winterswijk Het doel van de studiemiddag is ontdekken en leren hoe je op een zinvolle manier lichte muziek kunt integreren

Read more

Pylgertocht fan út Ketlik

Beste allen, Tineke Bleeker heeft de tocht van 3 maart uitgezet. Vanaf 9.30 uur is iedereen welkom in de Thomastsjerke in Ketlik (Katlijk), Kerkelaan 20; 8455 JR. Er kan in het dorp geparkeerd worden. Na de koffie is er een korte viering, waarna Ritske Boonstra zal vertellen over het kerkgebouw. Rond 11 uur vertrekken we

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Ek yn febrewaris fiere wy op de fjirde snein, te witten 25 febrewaris, in Fryske fesper, en wol yn de Waalske Tsjerke, Ljouwert. De fiering begjint om 19.00 oere. Foargonger is diskear dhr. T.R.A. Simonides fan Burdaard, wylst Teake Posthuma lêze/foardrage sil. De muzikale begelieding is wer yn hannen fan Theo Jellema en de sjonggroep

Read more

Fryske tsjerketsjinst yn Amsterdam-Noard

Op snein 18 maart 2018 is om 16.00 oere in Fryske tsjerketsjinst yn’e Betheltsjerke ,Plejadenplein 44, 1033 VL Amsterdam. Sjoch: www.bethelkerkamsterdam.nl It tema is: Iepen mienskip. 2018 is it jier fan Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa. Wat seit it tema fan dit barren, ‘Iepen mienskip’, Friezen om útens? Dizze snein, twa wike foar Peaske, harkje

Read more

Lichte muziek in de kerk

Themamiddag: Lichte muziek in de kerk zaterdag 10 maart 2018 aanvang 13.30 uur locatie: St. Franciscuskerk, Wolvega [Lycklamaweg 6, 8471 JX] m.m.v.: Koor Spirit of Joy (RK-parochie Wolvega) en Johan Klein Nibbelink, kerkmusicus, pop-cantor te Winterswijk Het doel van de studiemiddag is ontdekken en leren hoe je op een zinvolle manier lichte muziek kunt integreren

Read more

Pylgertocht fan út Ysbrechtum

Alweer de tweede pylgertocht van het jaar op Zaterdag 3 februari. We starten in de Kerk van IJsbrechtum waar om 9.30 de koffie klaar staat. De auto kan men parkeren op de parkeerplaats van “Epema State. Om 10.00 uur rondleiding in de kerk en een korte viering. Daarna beginnen we aan de tocht van ongeveer

Read more

Aginda Pylgertochten

Beste pylgers, We hadden afgelopen zaterdag prachtig weer en een fantastische pylgertocht onder leiding van Theo en Bonny. Veel dank daarvoor. Jelly had een aantal keren flink pech, maar gelukkig vond ze ook barmhartige Samaritanen op haar weg. Sterkte toegewenst, Jelly. Jan Klaren heeft ook foto’s gemaakt. Die komen later via ‘’We transfer’’. Sommigen vroegen

Read more

Tsjinstboeken fan de Protestantske Tsjerke digitaal

Sûnt ein july 2016 binne Tsjinstboek I (2005) en II (2010) fan de Protestantske Tsjerke digitaal ûntsletten. Wa’t gebrûk meitsje wol fan teksten en/of muzyk út dy beide boeken kin de Word-bestannen dêrfan fan it ynternet helje en yn de eigen liturgy kopiearje. Muzykbestannen (liturgykse sangen en lieten) binne as ‘plaatsje’ yn Word-bestannen opnommen en

Read more

Ofskied fan it KFS op 30-12-2012

Op 30 desimber 2012 kamen in lytse hûndert belangstellenden, wêrûnder in protte leden fan it Kristlik Frysk Selskip noch ien kear, no yn Burgum, byelkoar om ôfskied te nimmen fan har 104-jierrige organisaasje. It programma bestie út in feestlike byienkomst yn Glinstra State en letter op ‘e middei in fesperfiering yn de Krústsjerke fan Burgum.

Read more