Fryske fesper yn Ljouwert

Fryske fesper yn Ljouwert

 Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke.

De foargonger is diskear T.R.A. Simonides fan Burdaard en Teake Posthuma is de lêzer en foardrager.

Muzikale meiwurking is der fan it Huzumer Kwartet, wylst Theo Jellema op it oargel spilet.

De fesper begjint jûns om 19.00 oere.

Tige fan herten wolkom!