Bysûndere tsjerketsjinsten

Neist de ‘gewoane’ tsjinsten wurde der ek foar bysûndere gelegenheden ‘aparte’ tsjinsten holden. Bygelyks by it Hillich Nachtmiel, de doop, by houlik, by útfeart, belidenis, befestiging ambtdrager en dûmny, inwijing gebou …. Tsjinstboek 1 en 2 biede foar bysûndere tsjinsten, ek foar thúsgebrûk, in protte materiaal oan.

Preek oer de striid tsjin it kwea

Preek oer de striid tsjin it kwea yn in nachtmielstsjinst En as de macht fan it kweade oer ús komt, rêd ús dan. Ferslaan it kwea, en bewarje jo bern. En is dat net, wat Jezus al dien hat? Wat de reden is dat syn lichem brutsen is en syn bloed útstoart? En as Hy

Read more

Koarte bidtsjinst om genêzing

Hertlik wolkom yn dizze tsjinst fan gebed om hieling en genêzing. Allegearre, de siken, dy’t selsstannich kommen binne, lykas mannich sike selsstannich by ús Hear en Ferlosser Jezus Kristus kaam.  Lês hjir de tsjinst fan ds. P. Hekstra

Koarte bychttsjinst, preek fan ds. P. Hekstra

De bycht is in middel om oan God en minsken te bekennen, wat jin dwers sit troch eigen ûngerjochtichheden. De bycht kin deistich thús plakhawwe. Men kin thús oan God en minsken om ferjouwing freegje. Neffens syn belofte wol God oan elk, dy’t berou oer syn sûnden hat, alle sûnden ferjaan omwille fan it offer

Read more