Bysûndere tsjerketsjinsten

Neist de ‘gewoane’ tsjinsten wurde der ek foar bysûndere gelegenheden ‘aparte’ tsjinsten holden. Bygelyks by it Hillich Nachtmiel, de doop, by houlik, by útfeart, belidenis, befestiging ambtdrager en dûmny, inwijing gebou …. Tsjinstboek 1 en 2 biede foar bysûndere tsjinsten, ek foar thúsgebrûk, in protte materiaal oan.