Bysûndere tsjerketsjinsten

Neist de ‘gewoane’ tsjinsten wurde der ek foar bysûndere gelegenheden ‘aparte’ tsjinsten holden. Bygelyks by it Hillich Nachtmiel, de doop, by houlik, by útfeart, belidenis, befestiging ambtdrager en dûmny, inwijing gebou …. Tsjinstboek 1 en 2 biede foar bysûndere tsjinsten, ek foar thúsgebrûk, in protte materiaal oan.

Preek oer de striid tsjin it kwea

Preek oer de striid tsjin it kwea yn in nachtmielstsjinst En as de macht fan it kweade oer ús komt, rêd ús dan. Ferslaan it kwea, en bewarje jo bern. En is dat net, wat Jezus al dien hat? Wat de reden is dat syn lichem brutsen is en syn bloed útstoart? En as Hy

Fierder lêze

Koarte bidtsjinst om genêzing

Hertlik wolkom yn dizze tsjinst fan gebed om hieling en genêzing. Allegearre, de siken, dy’t selsstannich kommen binne, lykas mannich sike selsstannich by ús Hear en Ferlosser Jezus Kristus kaam.  Lês hjir de tsjinst fan ds. P. Hekstra