KrúspuntArchives

Salomo spiler tusken wiisheid en dwaasheid

Salomo: spiler tusken wiisheid en dwaasheid Neam de namme Salomo, en wêr tinke jo oan? Oan wysheid! Salomo wie ien fan ‘e jongste bern fan David, en net ien hie tocht dat hy de troan krije soe nei syn heite ferstjerren. Al ferskate fan syn âldere broers hiene tocht, dat se de macht gripe koene.

Fierder lêze

De morgen

De morgen In de zomer krijgen we weer onze extra portie daglicht, en wie de morgen goed meeneemt kan in deze tijd weer heel wat doen. Liefhebbers van Dik Trom herinneren zich misschien wel, dat Dik in de zomer bij voorkeur om 5 uur opstaat, omdat hij het zonde vindt in bed te liggen als

Fierder lêze

Gebed en meditaasje foar nijjiersdei

Wy sitte hjir mei gemingde gefoelens. Bliid om elkoar te sjen, en hooplik fleurich. Mar meskien ek wol teloarsteld, dat der net mear binne. Of mei it gefoel dat in oarnsbyienkomst op nijjiersdei yn tsjerke net mear fan dizze tiid is. Gemingde gefoelens hearre by minsken, hearre by de minsken yn tsjerke. Sa komme wy

Fierder lêze

Aldjiersjûn 2012 preek fan ds. L.H. Westra

Foar syn preek op âldjiersjûn (2012) dûkte domeny Liuwe Westra fan Lollum yn Psalm 16. In lestich en nuver gedicht. Om goed útkomme te litten wat der yn dy psalm bart, moast er him suver op ‘en nij oersette.  Lit ús dat ek dwaan, gemeente. Net allinnich troch de tilleskoop sjen, mar ek troch de mikroskoop. Alle

Fierder lêze

Aldjiersjûn 2014 preek fan ds. L.H. Westra

Preek foar aldjiersjûn oer psalm 18 En it aparte fan dizze psalm is, dat der ferbân is tusken ierdsbevings of ierdskokken en oare natoerferskynsels oan ’e iene kant, en it leauwen en it betrouwen fan David de dichter oan de oare kant. In ferbân, ja in wikselwurking. Want fan it begjin fan it gedicht ôf,

Fierder lêze