KrúspuntArchives

Gebed en meditaasje foar nijjiersdei

Wy sitte hjir mei gemingde gefoelens. Bliid om elkoar te sjen, en hooplik fleurich. Mar meskien ek wol teloarsteld, dat der net mear binne. Of mei it gefoel dat in oarnsbyienkomst op nijjiersdei yn tsjerke net mear fan dizze tiid is. Gemingde gefoelens hearre by minsken, hearre by de minsken yn tsjerke. Sa komme wy

Fierder lêze