Alderhande links

KrúspuntAlderhande links

Hjirûnder fine jo in list mei websiden fan organisaasjes yn Fryslân dy’t warber binne yn en om de tsjerken. Is in organisaasje of ynstelling as dielnimmende organisaasje oansluten bij Krúspunt dan wurdt dy organisaasje of ynstelling neamd ûnder dielnimmende organisaasjes.

Ek websides en blogs fan persoanen fine jo op dizze side.

links yn Fryslân

links nei tsjerklike organisaasjes

Ynstellingen:

Oersjoch websides:

Op de links hjirûnder komme jo op websiden fan organisaasjes en/of ynstellings, dy’t yn Fryslân woartele binne. Hjir kinne jo hiel wat nijs op it gebied fan de histoarje, mar ek nijs fan hjoed-de-dei gewaar wurde.

Websides of blogs fan persoanen:

Regionale lokale stjoerders: