Liturgysk materiaal

As jo dit ûnderdiel, dêr’t liturgysk materiaal boppe stiet, oanklikt hawwe is it de bedoeling, dat jo ynformaasje fine, dy ’t mei liturgy en/of fieringen, op hokker wize dan ek, te meitsjen hat.
Besjoch de ynhâldsopjefte fan de kolommen mar ris. Jo krije dan in idee wat de makkers fan de side yn de romste sin fan it wurd foar eagen stien hat.
As jo fine dat it oersjoch ferbettere wurde kin of dat der saken misse of dat jo in ynhâldlike bydrage oan dit ûnderdiel leverje kinne yn de foarm fan oan te leverjen teksten, preken, meditaasjes ensfh., nim dan kontakt op mei de webbehearder fan Krúspunt

Links kategetysk underwiis

Der binne faaks ek tsjerken/gemeenten dy’t eigen materiaal ûntwikkele ha en dat sûnder beswier graach diele wolle mei oaren. As jo eigen materiaal beskikber stelle wolle mail dat dan fia administraasje Krúspunt troch. In link nei de eigen webside mei it materiaal is gau makke. Yn it tsjerkeblêd ‘Oer de Brêge’ as op de webside

Fierder lêze

Om Sint-Marten hinne

  Jûns 11 novimber geane op in bulte plakken ploechjes bern (en grutten) by de doarren lâns. It is Sint Marten. It boekwurkje ‘Om Sint-Marten hinne’ is in mienskiplik projekt fan GCO fryslân, Jeugd & Kerk Friesland en Krúspunt en is bedoeld foar skoalle en tsjerke. De útjefte jout ferhalen, in toanielspul, ferskate wurkfoarmen en in

Fierder lêze

Kategismus: fraachlearen yn Fryslân:

De oersetting fan de Heidelberger kategismus is makke troch it deputaatskip Fryske Earetsjinsten (DFE) fan de Grifformearde Tsjerken (frijmakke). Begûn yn 2005 as wurkgroep  krige dy yn 2010 de offisjele status fan tsjerklik deputaatskip. It foarnaamste doel wie it fasilitearjen en befoarderjen fan de Fryske taal yn de earetsjinsten. Al ridlik gau die bliken dat

Fierder lêze