Liturgysk materiaal

As jo dit ûnderdiel, dêr’t liturgysk materiaal boppe stiet, oanklikt hawwe is it de bedoeling, dat jo ynformaasje fine, dy ‘t mei liturgy en/of fieringen, op hokker wize dan ek, te meitsjen hat.
Besjoch de ynhâldsopjefte fan de kolommen mar ris. Jo krije dan in idee wat de makkers fan de side yn de romste sin fan it wurd foar eagen stien hat.
As jo fine dat it oersjoch ferbettere wurde kin of dat der saken misse of dat jo in ynhâldelijke bydrage oan dit ûnderdiel leverje kinne yn de foarm fan oan te leverjen teksten, preken, meditaasjes ensfh. nim dan kontakt op mei de webbehearder fan Krúspunt.

Links kategetysk underwiis

Der binne faaks ek tsjerken/gemeenten dy’t eigen materiaal ûntwikkele ha en dat sûnder beswier graach diele wolle mei oaren. As jo eigen materiaal beskikber stelle wolle mail dat dan fia administraasje Krúspunt. troch. In link nei de eigen webside mei it materiaal is gau makke. Tienercatechese 12+ Praktijkcentrum ditkoningskind.nl/ jop pkn catecheseboek bots Centrum voor

Lês fierder

Om Sint Marten hinne

Jûns 11 novimber geane op in bulte plakken ploechjes bern (en grutten) by de doarren lâns. It is Sint Marten. It boekwurkje is in mienskiplik projekt fan GCO fryslân, Jeugd & Kerk Friesland en Krúspunt en is bedoeld foar skoalle en tsjerke. De útjefte jout ferhalen, in tenielspul, ferskate wurkfoarmen foar skoalle en tsjerke, en in

Lês fierder

Kategismus: fraachlearen yn Fryslân:

Begûn as wurkgroep yn 2005 krigen hja yn 2010 de offisjele status fan tsjerkelik deputaatskip. It foarnaamste doel wie it fasilitearjen en befoarderjen fan de Fryske taal yn de earetsjinsten. De oersetting fan de kategismus is makke troch it deputaatskip Fryske Earetsjinsten (DFE). Begûn as wurkgroep yn 2005 krigen hja yn 2010 de offisjele status

Lês fierder