Alles fan: Sint Maarten

Om Sint Marten hinne

Jûns 11 novimber geane op in bulte plakken ploechjes bern (en grutten) by de doarren lâns. It is Sint Marten. It boekwurkje is in mienskiplik projekt fan GCO fryslân, Jeugd & Kerk Friesland en Krúspunt en is bedoeld foar skoalle en tsjerke. De útjefte jout ferhalen, in tenielspul, ferskate wurkfoarmen foar skoalle en tsjerke, en in

Lês fierder