Belidenissen

Apostoalyske Geloofsbelidenis

Yn oersetting fan dr. Liuwe H. Westra: Ik leau yn God de almachtige Heit, Skepper fan himel en ierde. En yn Jezus Kristus, syn ienling Soan, ús Hear, dy’t ûntfongen is fan ‘e Hillige Geast, berne út ‘e faam Maria, dy’t lijd hat ûnder Pontius Pilatus, krusige, stoarn en begroeven is, delgongen yn it deaderyk,

Fierder lêze

Geloofsbelidenis

Yn de tsjerken binne ieuwen lang belidenissen brûkt om koart en düdlik oan te jaan wat de kearn fan it leauwe ynhâld. Sa njonkenlytsen binne der hiel wat offisjele belidenissen ûntstien en/of yn eigen wurden opskreaun of op ‘e nij oerset. Hjirûnder in opnij ferwurde geloofsbelidenis. Ik leau yn God, de Skepper, dy’t de himel

Fierder lêze