KrúspuntArchives

Moarnsgebed kleaster yn Optina

Moarnsgebed fan de lêste startsen fan it kleaster yn Optina. Hear, jou dat ik mei inerlike rêst alles temjitte gean mei wat dizze dei my bringe sil. Meitsje dat ik my folslein oerjaan kin oan Jo hillige wil. Underrjochtsje en stypje my yn alles op alle oeren fan dizze dei. Hokfoar berjochten ik ek yn

Fierder lêze

Geloofsbelidenis fan Nicea-Constantinopel

Geloofsbelidenis fan Nicea-Constantinopel 1 Ik leau yn ien God, de almachtige Heit, Skepper fan himel en ierde, fan al it sichtbere en ûnsichtbere. 2 En yn ien Hear, Jezus Kristus, de iennichstberne Soan fan God, berne út de Heit foar alle ieuwen; 3 Ljocht út Ljocht, wiere God út de wiere God, berne, net skepen,

Fierder lêze