Programma Itenser Rûnte 2023-2024

Programma Itenser Rûnte 2023-2024

It Programma Itenser Rûnte 2023-2024 is bekend. Fiif nijsgjirrige lêzings oer téologyske ûnderwerpen, mei as earste domeny Sytze Ypma út Frjentsjer. Hy hâldt in aktúeel ferhaal oer it earste fers fan ’e Bibel, mei as titel: De aarde is rond, maar de schepping vierkant. Nijsgjirrich? Lês dan hjir mear oer it hiele programma en de mooglikheid om jin op te jaan.