Wurd dielnimmende organisaasje!

KrúspuntWurd dielnimmende organisaasje!

Binne jimme in organisaasje dy’t de Fryske taal of in Fryske streektaal brûkt by kristlik-spirituele en/of tsjerklike aktiviteiten? Slút jim dan oan by Krúspunt, ít sintrale sammelplak yn Fryslân dêr’t alle Frysktalige, religieuze uteringen by elkoar komme en mei elkoar dield wurde kinne, sadat Fryske organisaasjes en Frysktalige aktiviteiten elkoar wer fersterkje kinne.

Om Krúspunt werklik ta in sukses te meitsjen hawwe wy ek jimme organisaasje nedich! Slút jimme by ús oan, ynformearje ús en hâld ús op ‘e hichte fan jim aktiviteiten. Folje it oanmeldingsformulier hjirûnder yn om jo organisaasje oan te melden by Krúspunt!

Jo kinne as persoan ek stiper wurde fan Krúspunt!  Wolle jo hjir mear oer witte? Besjoch dan dizze side.

Oanmeldingsformulier

  Namme organisaasje (*):

  In koarte omskriuwing fan it doel (*):

  Kontaktpersoan (*):

  Postadres (*):

  Postkoade (*):

  Plaknamme (*):

  Tillefoannûmer (*):

  E-mailadres (*):

  Webside: