Ynspiraasjedei ‘Leauwe yn Fryslân’ 2 septimber giet net troch.

Ynspiraasjedei ‘Leauwe yn Fryslân’ 2 septimber giet net troch.

Spitigernôch hawwe har mar 4 minsken opjûn foar de Ynspiraasjedei. Dat soe betsjutte dat wy mei mear ynlieders en organisatoaren as dielnimmers byinoar sitte soene. Dêrom is besletten om de Ynspiraasjedei ôf te blazen. Wy briede derop om hoe’t wy de trije ynlieders in oare kear foar it buordsje krije kinne