KrúspuntArchives

Verkiezingspreek 2017

lezingen: Matheus 17: 1-9 en Filippenzen 3: 7-11 Gemeente van de Heer, Het laatste vers van de tweede lezing in de Friese vertaling – “Ik doch tige myn bêste om sa te kommen ta de ferrizenis út ’e dea” – bracht mij mijn lagereschooltijd in herinnering. Ieder jaar kreeg ik drie keer een rapport mee

Fierder lêze

Ferkiezingspreek 2017

lêzings: Mattéus 17: 1-9 en Filippiërs 3: 7-11 Gemeente fan ’e Hear, By it lêzen fan it lêste fers út ’e twadde lêzing – “Ik doch tige myn bêste om sa te kommen ta de ferrizenis út ’e dea” – moast ik tinke oan myn legereskoaltiid. Alle jierren krige ik trije kear in rapport mei

Fierder lêze

Adventspreek van dominee Liuwe Westra uit Lollum

Over een beer als huisdier, het onderscheid tussen geloven en hoop, en hoe om te gaan met regels. Lezingen: Jesaja 11: 1-10 en Romeinen 15: 4-13 Gemeente van de Heer, Deze weken bekijk ik geregeld een filmpje op Youtube: Russian Couple Living with Bear. Een Russisch echtpaar heeft een beer in huis. ’s Ochtends komt

Fierder lêze

Advintspreek fan domeny Liuwe Westra út Lollum

Oer in bear as húsdier, it ûnderskied tusken leauwe en hope, en hoe’t jo omgeane mei regels. lêzings: Jesaja 11: 1-10 en Romeinen 15: 4-13 Gemeente fan ’e Hear, Dizze wiken sjoch ik gauris nei in filmke op Youtube: Russian Couple Living with Bear. In Russysk echtpear dat in bear yn ’e hûs hat. Moarns

Fierder lêze

Preek oer ‘Us Heit’

lêzing: Mattéus 6: 5-15 Gemeente fan ’e Hear, Wy libje yn in tiid dat de oerheid it betrouwen fan ’e minsken ferliest. Wa hie tocht dat de Britten, oars in folchsum naasje, harren eigen regear mei in Brexit! op ’e fingers tikje soene? Dat hat neat mei arguminten te krijen, mar alles mei betrouwen. Iksels

Fierder lêze

Preek over ‘Onze Vader’

lezing: Mattheus 6: 5-15 Gemeente van de Heer, Wij leven in een tijd waarin de overheid het vertrouwen van de burgers verliest. Wie kon zich tien jaar geleden een Brexit-besluit van de Britten voorstellen? Dat heeft niets met argumenten te maken, maar alles met vertrouwen. Zelf ben ik geschokt door een regering die zegt ‘Uw

Fierder lêze

Psalm 139 en de gelijkenis van het verloren schaap

Lezingen: Psalm 139: 1-12 en Lukas 15: 1-10 Gemeente van de Heer, Wij gebruiken onze woorden vaak uit gewoonte en zonder nadenken. Onze jongste mocht naar de ‘grote’ basisschool en was de eerste zaterdag zeer teleurgesteld dat de school dicht bleef. We hadden toch gezegd: ‘altijd’? Woorden gebruiken we gemakkelijk, en we maken ze zelden

Fierder lêze

Psalm 139 en de gelikenis fan it ferlerne skiep

lêzings: Psalm 139: 1-12 en Lukas 15: 1-10 Gemeente fan ’e Hear, Hoe’t wy de wurden brûke. Us jongste dy’t nei skoalle mocht, en dêr o sa’n sin oan hie. Ien dei yn ’e wike de pjutten – hy woe gewoan alle dagen, krekt as de oare bern. Dus dy earste wike wie it feest.

Fierder lêze

De doop en it dogma as heit en mem fan de belidenis

It is in tipysk skaaimerk fan benammen de tsjerken yn it Westen, dat wy bekend binne mei it ferskynsel ‘belidenis’ of ‘geloofsbelidenis’. En dan noch is der it nedige ûnderskied. Tink bygelyks oan de meniste tredysje, dêr’t in belidenis tsjintwurdich in persoanlik ferhaal is dat jo te skriuwen hawwe as tarieding op ’e doop, mar

Fierder lêze

Preek Wite Tongersdei 2016 nei oanlieding fan oanslaggen yn Brussel

Preek Wite Tongersdei 2016 holden by de nachtmielfiering yn Burchwert, Troch ds. Liuwe H. Westra op 24 maart 2016 lêzing: Lukas 22: 1-38 Gemeente fan ’e Hear, By it Joadske Peaskefeest heart in bern fan ’e húshâlding te freegjen: Wêrom binne dizze dagen oars as alle oare dagen? It hiele hûs skjin, spesjaal servys, platte

Fierder lêze

Belutsen Peaske

Op de earste snein nei Peaske 2016 ‘Belutsen Peaske’ naam Ds. Liuwe Westra ôfskie fan syn gemeenten Lollum, Waaksens, Burchwert, Hartwert, Hichtum. De ôfskiedspreek falt hjir yn it Frysk sawol as yn it Hollânsk nei te lêzen.

Krystfeest yn in wrâld fol geweld

meditaasje It Krystfeest yn in wrâld fol geweld. “Och domeny, de Bibel is wol in moai boek, mar wat stiet der in soad geweld yn. Foaral yn it Alde Testemint! Wy hawwe dêr wol muoite mei. Nee, dan fine wy it ferhaal moaier fan Kryst.” Sokke wurden hear ik faak. En dat jildt net allinnich

Fierder lêze

Tolkien en de syktocht nei de wierheid

Tolkien en de syktocht nei de wierheid Doe’t John Ronald Reuel Tolkien mei it boek The Lord of the Rings by syn útjouwer oankaam, wie dy earst net entûsjast. It boek wie him fierstente tsjok en fierstente yngewikkeld. Hy woe eins dat Tolkien it ynkoarte, mar dy woe dêr net fan hearre. Der kaam in

Fierder lêze

Pioniers sûnder Folgers

De preek fan Geart Ailco Wumkes op 3 jannewaris 1915 kaam net út ’e loft wei fallen. Oaren hiene yn eardere jierren al ris in Fryske preek of tsjinst weage; Wumkes wie de earste dy’t dat yn in ‘gewoane’ tsjinst op sneintemoarn die. Om dêrby stil te stean, om nei te tinken oer wat dat

Fierder lêze

Fesper en meditaasje te Tsjom

Ta gelegenheid fan it stilstean by mear as 100 jier Fryske tsjinsten Psalm 150 is foar my de psalm fan Pinkster. Omdat it de ôfslutende lofsang is fan it hiele lieteboek fan Israel, en ik leau dat dat lieteboek op dy iene Pinksterdei yn Jeruzalem syn folsleine ferfolling fûn hat. Dat boek is wierwurden yn

Fierder lêze

Preek oer de striid tsjin it kwea

Preek oer de striid tsjin it kwea yn in nachtmielstsjinst En as de macht fan it kweade oer ús komt, rêd ús dan. Ferslaan it kwea, en bewarje jo bern. En is dat net, wat Jezus al dien hat? Wat de reden is dat syn lichem brutsen is en syn bloed útstoart? En as Hy

Fierder lêze

Oer slavernij

Twa preken oer slavernij It is ôfskaft mar bestiet noch altyd: slavernij. Minsken dy’t net baas binne oer har eigen lichem, dy’t en gean en stean kinne wêr’t se wolle. Yn ’e regel is har lot net te fergunnen. Wat wy meskien net ferwachtsje soene, is dat de Bibel de slavernij net mei ham en

Fierder lêze

Wat doe ik hier in Gods naam?

Artikel fan Liuwe H. Westra yn it blêd     nr. 66 (2015), 392-404 Dat het predikantschap door de secularisatie onder druk staat, behoeft nog steeds geen betoog. Maar hoe ziet die druk er precies uit en hoe werkt hij? Daarover hebben we in de literatuur nu enkele suggesties gevonden. Uiteraard komen er minder predikanten. Dit

Fierder lêze

Kin in gemeente libje sûnder tsjerketsjinst?

Liuwe H. Westra, lêzing foar it Fries Godgeleerd Gezelschap. Niiskrekt haw ik oantsjut, dat de tsjerkegonger dy’t út noed mei it eigen sieleheil nei de preek ta reizget, fierhinne in figuer út it ferline wurden is. Ik leau ek net, dat wy dêr téologysk in hiele protte tsjinyn te lizzen hawwe. Alteast, ik soe gjin

Fierder lêze

Tsjerke mei takomst. Tiid foar in Fryske tsjerke?

De Fedde Schurer-lêzing op 14 novimber 2015 waard yn Tresoar holden troch dr. Liuwe H. Westra, dominy te Lollum. Westra is âld-bestjoerslid fan de stichting Krúspunt. In goed jier lyn waard ik troch it bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging fia de Stifting Krúspunt frege oft ik ek ree wie om dizze Fedde

Fierder lêze

Earste ôfspraak oer Fryske tsjinsten

Earste ôfspraak oer Fryske tsjinsten? Untdekking earste ôfspraak oer regelmjittige Fryske tsjinsten en earste Fryske tsjerkerieds-oantekens? Yn ’e oantekenboeken fan ’e Herfoarme Gemeente Burchwert-Hartwert-Hichtum stiet it folgjende te lêzen (23 maaie 1935):Is dit wier de earste kear? En wannear wie de folgjende? Wy binne benijd nei réaksjes en oanfollings, hoe’t soks tsjintwurdich yn har eigen

Fierder lêze

Fedde Schurer lêzing fan Westra en Van der Plank

De Fedde Schurer lêzing op 14 novimber 2015 waard yn Tresoar holden troch dr. Liuwe H. Westra, dominy te Lollum. Westra is âld-bestjoerslid fan de stichting Krúspunt. In goed jier lyn waard ik troch it bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging fia de Stifting Krúspunt frege oft ik ek ree wie om dizze

Fierder lêze

Apostoalyske Geloofsbelidenis

Yn oersetting fan dr. Liuwe H. Westra: Ik leau yn God de almachtige Heit, Skepper fan himel en ierde. En yn Jezus Kristus, syn ienling Soan, ús Hear, dy’t ûntfongen is fan ‘e Hillige Geast, berne út ‘e faam Maria, dy’t lijd hat ûnder Pontius Pilatus, krusige, stoarn en begroeven is, delgongen yn it deaderyk,

Fierder lêze

Fespers fan ds Liuwe H Westra

Taljochting by de fespers fan ds Liuwe H Westra Fespers binne koarte jûnstsjinsten mei twa swiertepunten, it lêzen fan in psalm en it bidden. Wy sykje yn ‘e fespers nei in lykwicht tusken: *      wurden en stilte, *      spanning en ûntspanning, *      aktiviteit en wachtsjen. De fespers ferrinne allegearre neffens itselde petroan en de liturgy

Fierder lêze

Muskens is myn man!

Tiny Muskens: hy is no noch biskop, en dat is yn Nederlân in funksje dy’t altyd rejaal omtinken krijt fan krante en tillefyzje. Dat sil aansen oars wurde, as hy syn fierder libben yn it kleaster trochbringe sil. Hysels moat dan grif ek wenne, want hy wie net bang fan publisiteit. Just oarsom, sa út

Fierder lêze

Bestaat God volgens Klaas Hendrikse

Bestaat God volgens Klaas Hendrikse? ‘Geloven in een God die niet bestaat’ – ik geloof niet dat de Sint veel exemplaren van dit spraakmakende boek in Lollum en Waaksens zal bezorgen. Maar je weet het natuurlijk nooit, wat je in de schoen zult vinden op 5 of 6 december. Aan de uitgever en de media

Fierder lêze

Dank u dat ik danken kan

Dank U, o Heer, ik wil U danken dat ik danken kan! Deze regels komen uit het vrolijke liedje ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’. Tijdens de laatste doopdienst in Waaksens zijn ze nog gezongen. Het liedje staat in de overbekende bundel ‘Alles wordt nieuw’ van Hanna Lam en Wim ter Burg. Voor mijn gevoel

Fierder lêze

De weer Het weer en Gewoon weer

weer Het woordje ‘weer’ is één van de meest voorkomende woorden in het Nederlands. Eigenlijk zijn het drie woorden, die er hetzelfde uit zien: ‘de weer’, ‘het weer’ en gewoon ‘weer’. Je hoort de mensen het minst over de eerste: ‘in de weer zijn’ betekent hard werken, het druk hebben, weten wat je te doen

Fierder lêze

Reserve

reserve Op it stuit dat ik dizze meditaasje skriuw, leit alles noch ûnder de snie. Dat hiene wy in skoft net meimakke, en dat wie te merken. De treinen en bussen wiene der lang net op klear (de deis dat al dy snie kaam haw ik ûnfrijwillich yn Ljouwert oernachtsje moatten), en it reinde ôfsizzings

Fierder lêze

Meditaasje: himel en ierde (troch: Liuwe H. Westra)

Koartby wie der wer in stoarm yn in glês wetter. God soe himel en ierde net ‘skepen’ (‘geschapen’) hawwe, mar ‘skaat’ (‘gescheiden’). Of eins: it wurd dat yn ’e Bibel altyd mei ‘skeppe’ oerset is, soe eins ‘skiede’ betsjutte. Mei oare wurden: de ierde hie der altyd al west. God hat de ierde net makke,

Fierder lêze

De ein

de ein   It begjin fan it winterwurk is ek it begjin fan in nij binnendoarseizoen: biljerte, soos, damje, ferienings, neam it allegear mar op. Tagelyk is it de ein fan it bûtendoarseizoen, fan it keatsen mar ek fan it wurk op ‘e tún, fan de toeristyske sektor mar ek fan it binnenheljen fan de

Fierder lêze

Kerk plaats van gevraagd en ongevraagd advies

de kerk: plaats van gevraagd en ongevraagd advies Het hoort bij het leven: adviezen. Omgaan met adviezen ook, en dat valt niet altijd mee. Hoe iemand met adviezen omgaat, zegt ook heel veel over die persoon. Als je iemand beter wilt leren kennen, zou je diegene best eens even een goede raad kunnen geven, en

Fierder lêze

Wat minder domeny

wat minder domeny? Ja, doe stie it ynienen yn ‘e krante: domeny Westra krijt de kâns om foar in pear dagen yn ‘e wike te wurkjen oan ‘e universiteit. Iderien dy’t my in lyts bytsje ken, wit dat dit in hiel bysûndere kâns is dy’t ik persoanlik graach oangryp. Mar wat betsjut soks foar it

Fierder lêze

Griene tiid

Griene tiid Wy meitsje der yn Lollum en Waaksens noait safolle drokte om, mar yn guon tsjerken wurdt sterk wurke mei liturgyske kleuren. Dat is in erfenis út ‘e Roomsk-Katolike Tsjerke krekt as de peaskekears en de doopkears. Troch de kleur, sa is de bedoeling, krijt de tsjinst in beskate sfear, in grûntoan, dy’t jo

Fierder lêze

Belijdenis doen

Belijdenis = doen Het is een bekend woordgrapje: belijdenis doen? Belijden is doen! Het vreemde is, dat mensen bij dat doen vaak aan heel iets anders denken dan bij het belijden. Het lijkt dan vaak te gaan om zaken als eerlijkheid, eerbied voor het leven, respect voor de naaste, er zijn voor de mensen die

Fierder lêze

Jild yn de Bibel

Jild yn de Bibel Sa út en troch wurde der yn ‘e Bibel jildbedraggen neamd, en dan sitte wy gau mei in probleem. Hoefolle wie dat jild fan doe wurdich? Faak witte wy dat net iens presys, en dan noch is it lestich te sizzen. Yn myn Christelijke Encyclopedie út 1957 stiet dat in Grykske

Fierder lêze

Ruilje? Ruile is t’!

Ruilje? Ruile is ’t ! Bern sjogge faak dingen fan oaren dy’t se moai fine, en wat moatte jo as jo it dan hiel graach hawwe wolle? Ofpakke mei net, keapje kin net, de jierdei of Sinteklaas duorret noch sa’n skoft – en in protte bern binne dan sa snoad, dat se besykje om yn

Fierder lêze

Stille nacht

Stille nacht Wat is het bekendste kerstlied? Lastig te zeggen, want er zijn zovéél kerstliederen die iedereen zo kan meezingen. Maar internationaal gezien is ‘Stille nacht’ wel de topper. Het lied is in honderden talen bekend, en ook muzikaal zijn er vele variaties. Onlangs stond er iemand in de krant, die, ik geloof, 300 verschillende

Fierder lêze

Salomo spiler tusken wiisheid en dwaasheid

Salomo: spiler tusken wiisheid en dwaasheid Neam de namme Salomo, en wêr tinke jo oan? Oan wysheid! Salomo wie ien fan ‘e jongste bern fan David, en net ien hie tocht dat hy de troan krije soe nei syn heite ferstjerren. Al ferskate fan syn âldere broers hiene tocht, dat se de macht gripe koene.

Fierder lêze

Altijd zo geweest

Altijd zo geweest? Ach, de kerk, daar verandert nooit iets. Hoe vaak ik die opmerking niet moet horen! Het is een bekend smoesje om niet te vaak in de kerk te komen van mensen die er niet veel van moeten hebben. Maar de mensen voor wie de kerk belangrijk is, zeggen vaak hetzelfde, zij het

Fierder lêze

De katedraal fan Gloucester

De katedraal fan Gloucester Yn ‘e tiid dat wy noch fytsfekânsjes diene, hawwe wy ek in kear Ingelân oandien. Krekt as alle lannen bûten Nederlân hat dat it neidiel, dat der oeral heuvels binne en dat falt mei de fyts net altyd ta. Mar as jo dy muoite dogge wurde jo ek beleanne mei skitterjende

Fierder lêze

De morgen

De morgen In de zomer krijgen we weer onze extra portie daglicht, en wie de morgen goed meeneemt kan in deze tijd weer heel wat doen. Liefhebbers van Dik Trom herinneren zich misschien wel, dat Dik in de zomer bij voorkeur om 5 uur opstaat, omdat hij het zonde vindt in bed te liggen als

Fierder lêze

Under de himel

Under de himel De simmer is de tiid dat minsken bûtendoar wêze wolle. Sels de tsjerke hâldt byienkomsten yn ‘e iepen loft of yn tinten, en dat wol wat sizze. In minske moat in dak boppe de holle hawwe, mar simmerdeis fine in protte neat moaier as ûnder dat dak wei, en de lijte fan

Fierder lêze

Vrijheid en bevrijding

Vrijheid en bevrijding Bij de vaste verhalen die worden opgehaald rond 4 en 5 mei hoort ook de grote rol die de kerk in de oorlogsjaren voor veel mensen gespeeld heeft. De Duitsers waren nog niet zo lang in het land, toen konden de dominees het al merken: nood leert bidden. Veel mensen waren bang,

Fierder lêze

Nathanael

Nathanael Aan het begin van het Evangelie van Johannes staat hij genoemd, een discipel die een paar intrigerende opmerkingen van Jezus losmaakt, en van wie we verder bijna niets weten. Wie was hij, en vooral: hoe kon Jezus zeggen dat hij ‘een Israeliet zonder bedrog’ was? Het verslag dat Johannes aan het eind van zijn

Fierder lêze

Telle

Telle Dit is wer de tiid, dat yn ‘e tsjerken de jiersifers opmakke wurde. Dat betsjut: telle, telle en nochris telle. Sinten, minsken en funksjes. Yn dy folchoarder? Yn ‘e praktyk faak wol. Dat tellen is wurk, dat yn tsjerke net altyd it omtinken en ek de eare krijt dy’t it takomt. It giet ommers

Fierder lêze

Fjirtich dagen lang

40 dagen lang As dit nûmer fan Underweis útkomt, sitte wy al wer eefkes yn ’e 40 dagen. Dy 40 dagen binne in hiel skoft, en sa fielt it ek. De Advint is eins altyd earder foarby as dat men it yn ’e gaten hat – soms duorret dy tiid mar krekt trije wike, en

Fierder lêze

Gebed en meditaasje foar nijjiersdei

Wy sitte hjir mei gemingde gefoelens. Bliid om elkoar te sjen, en hooplik fleurich. Mar meskien ek wol teloarsteld, dat der net mear binne. Of mei it gefoel dat in oarnsbyienkomst op nijjiersdei yn tsjerke net mear fan dizze tiid is. Gemingde gefoelens hearre by minsken, hearre by de minsken yn tsjerke. Sa komme wy

Fierder lêze

Krystpreek oer krystliet gesang 144 preek fan ds. L.H. Westra

(Gesang 144 út It lieteboek foar de tsjerken 1973) De man dy’t dit liet skreaun hat, hat syn part fan ‘e ellindewol hân. Paul Gerhardt libbe yn ‘e 17de iuw yn Dútslân, wat no it eastlike part is. Dêr is it yn ‘e 30-jierrige oarloch ferskriklike mâl gien. Yn dy wrâld ferlear Gerhardt syn heit

Fierder lêze

Krystpreek fan ds. L.H. Westra

Kryst is it feest fan kontakt. Kontakt, waarmte en plak foar elk. In plak foar elk minske tusken de oare minsken. In plak foar de wrâld ûnder de himel. In plak foar de himel yn ‘e herten fan ‘e minsken.  Mei it berntsje Jezus stjoert God ien nei de ierde ta, dy’t nei ús harket. En

Fierder lêze

Aldjiersjûn 2012 preek fan ds. L.H. Westra

Foar syn preek op âldjiersjûn (2012) dûkte domeny Liuwe Westra fan Lollum yn Psalm 16. In lestich en nuver gedicht. Om goed útkomme te litten wat der yn dy psalm bart, moast er him suver op ‘en nij oersette.  Lit ús dat ek dwaan, gemeente. Net allinnich troch de tilleskoop sjen, mar ek troch de mikroskoop. Alle

Fierder lêze

Aldjiersjûn 2014 preek fan ds. L.H. Westra

Preek foar aldjiersjûn oer psalm 18 En it aparte fan dizze psalm is, dat der ferbân is tusken ierdsbevings of ierdskokken en oare natoerferskynsels oan ’e iene kant, en it leauwen en it betrouwen fan David de dichter oan de oare kant. In ferbân, ja in wikselwurking. Want fan it begjin fan it gedicht ôf,

Fierder lêze

Keningsdei 2015 preek fan ds. L.H. Westra

Keningsdei 2015 Us keningskip is oars, en dêr meie wy bliid om wêze. By ús makket de wet de kening, de kening makket net de wet. En de wichtichste funksje fan ‘e kening is, dat er soms in bytsje bystjoere kin, as de keazen machthawwers tefolle har eigen belang en de koarte termyn foar eagen

Fierder lêze

Thomas en de Geast, preek fan ds. l.H. Westra

Thomas – de namme betsjut letterlik ‘twilling’. Minsken dy ’t Hibrieusk praten wisten dat wol, mar Jehannes skriuwt syn Evangeelje yn it Gryksk, en net alle Grykske minsken koene dat witte. Sadwaande. De namme Thomas is ûntstien, doe’t in Joadske heit en mem in kear twillingen krigen,en it iene berntsje in bepaalde namme joegen, en

Fierder lêze