KrúspuntArchives

De doop en it dogma as heit en mem fan de belidenis

It is in tipysk skaaimerk fan benammen de tsjerken yn it Westen, dat wy bekend binne mei it ferskynsel ‘belidenis’ of ‘geloofsbelidenis’. En dan noch is der it nedige ûnderskied. Tink bygelyks oan de meniste tredysje, dêr’t in belidenis tsjintwurdich in persoanlik ferhaal is dat jo te skriuwen hawwe as tarieding op ’e doop, mar

Fierder lêze

Belijdenis doen

Belijdenis = doen Het is een bekend woordgrapje: belijdenis doen? Belijden is doen! Het vreemde is, dat mensen bij dat doen vaak aan heel iets anders denken dan bij het belijden. Het lijkt dan vaak te gaan om zaken als eerlijkheid, eerbied voor het leven, respect voor de naaste, er zijn voor de mensen die

Fierder lêze