KrúspuntArchives

De doop en it dogma as heit en mem fan de belidenis

It is in tipysk skaaimerk fan benammen de tsjerken yn it Westen, dat wy bekend binne mei it ferskynsel ‘belidenis’ of ‘geloofsbelidenis’. En dan noch is der it nedige ûnderskied. Tink bygelyks oan de meniste tredysje, dêr’t in belidenis tsjintwurdich in persoanlik ferhaal is dat jo te skriuwen hawwe as tarieding op ’e doop, mar

Fierder lêze

Doopliturgy fan Ds. D. Wiersma

De doop is in rituele besprinkeling fan de holle mei wetter of it alhiel ûnderdompeljen fan it lichem fan in lyts bern of folwoeksene Troch dizze hanneling te ûndergean waard men opnommen yn de kring fan de leauwensmienskip. Yn de Bibel is it bekindste plak Mattheus 28 vers 19. Doopliturgy fan Ds. D. Wiersma: Doopnij

Fierder lêze