Earste ôfspraak oer Fryske tsjinsten

Earste ôfspraak oer Fryske tsjinsten

Earste ôfspraak oer Fryske tsjinsten?
Untdekking earste ôfspraak oer regelmjittige Fryske tsjinsten en earste Fryske tsjerkerieds-oantekens? Yn ’e oantekenboeken fan ’e Herfoarme Gemeente Burchwert-Hartwert-Hichtum stiet it folgjende te lêzen (23 maaie 1935):Is dit wier de earste kear? En wannear wie de folgjende? Wy binne benijd nei réaksjes en oanfollings, hoe’t soks tsjintwurdich yn har eigen gemeente regele is, en wannear?
Ut-de-notulen-Burchwert