KrúspuntArchives

Fryske Tsjinst yn Blauhúster Sint Vitustsjerke

Sneon 16 maart 19.30 oere is de Tsjerketsjinst yn de Blauhúster Sint Vitustsjerke folslein yn it Frysk. Pastor Lucas Foekema en de leden fan de Liturgy Wurkgroep geane foar. En ek it Sint Ceacilliakoar hat sneon in Frysk repertoire. De lêzingen en lieten binne keazen rûnom it tema ‘Leafde, Frede, Freonskip’. As earste lêzing wurdt

Read more

Fryske tsjerketsjinst yn Amsterdam – Noard

Fryske tsjerketsjinst yn Amsterdam-Noard Op snein 3 maart 2019 is om 16.00 oere in Fryske tsjerketsjinst yn’e Betheltsjerke Plejadenplein 44, 1033 VL Amsterdam. Sjoch: www.bethelkerkamsterdam.nl It tema is: Grûn en minsken. D’r bestiet in djippe bân tusken grûn en minsken, benammen yn agraryske streken lykas Fryslân dêr’t men libbet fan grûn. De grûn docht wat

Read more

Fryske tsjerketsjinsten yn Itens

Ien kear yn de moanne is der in Fryske tsjerketsjinst yn Itens. De tsjinst begjint om 10.00 oere 28 okt Renze Yetsinga 25 nov Willem Tjerkstra 30 des Willemien Keuning 27 jann Kwartettekoar 24 febr Gerard Knol 31 mrt Gerrit Groeneveld 28 april Coby de Boer-Bergstra 26 maaie Jan Kroon Der is altyd neipraten mei

Read more

Earste ôfspraak oer Fryske tsjinsten

Earste ôfspraak oer Fryske tsjinsten? Untdekking earste ôfspraak oer regelmjittige Fryske tsjinsten en earste Fryske tsjerkerieds-oantekens? Yn ’e oantekenboeken fan ’e Herfoarme Gemeente Burchwert-Hartwert-Hichtum stiet it folgjende te lêzen (23 maaie 1935):Is dit wier de earste kear? En wannear wie de folgjende? Wy binne benijd nei réaksjes en oanfollings, hoe’t soks tsjintwurdich yn har eigen

Read more