Fryske Tsjinst yn Blauhúster Sint Vitustsjerke

Fryske Tsjinst yn Blauhúster Sint Vitustsjerke

Eardere tematsjinst mei foargonger pastor Lucas FoekemaSneon 16 maart 19.30 oere is de Tsjerketsjinst yn de Blauhúster Sint Vitustsjerke folslein yn it Frysk.
Pastor Lucas Foekema en de leden fan de Liturgy Wurkgroep geane foar.
En ek it Sint Ceacilliakoar hat sneon in Frysk repertoire.

De lêzingen en lieten binne keazen rûnom it tema ‘Leafde, Frede, Freonskip’.
As earste lêzing wurdt it gedicht ‘Hûs fan Stilte’ fan Tjits Peanstra foardrûgen.

De tsjint einiget mei de lieten ‘Lit ús wurkje oan in wrâld fan frede’ en ‘Libje is in paad te sykjen’.

Elkenien is sneon wolkom om diel te nimmen oan dizze bysûndere tsjinst.

Kontakt parochiebestuurblauwhuis@live.nl T 0515 579476