KrúspuntArchives

Meditaasje: himel en ierde (troch: Liuwe H. Westra)

Koartby wie der wer in stoarm yn in glês wetter. God soe himel en ierde net ‘skepen’ (‘geschapen’) hawwe, mar ‘skaat’ (‘gescheiden’). Of eins: it wurd dat yn ’e Bibel altyd mei ‘skeppe’ oerset is, soe eins ‘skiede’ betsjutte. Mei oare wurden: de ierde hie der altyd al west. God hat de ierde net makke,

Fierder lêze