KrúspuntArchives

Keningsdei 2015 preek fan ds. L.H. Westra

Keningsdei 2015 Us keningskip is oars, en dêr meie wy bliid om wêze. By ús makket de wet de kening, de kening makket net de wet. En de wichtichste funksje fan ‘e kening is, dat er soms in bytsje bystjoere kin, as de keazen machthawwers tefolle har eigen belang en de koarte termyn foar eagen

Fierder lêze