Alles fan: pinkster

Fespers fan ds Liuwe H Westra

Taljochting by de fespers fan ds Liuwe H Westra Fespers binne koarte jûnstsjinsten mei twa swiertepunten, it lêzen fan in psalm en it bidden. Wy sykje yn ‘e fespers nei in lykwicht tusken: *      wurden en stilte, *      spanning en ûntspanning, *      aktiviteit en wachtsjen. De fespers ferrinne allegearre neffens itselde petroan en de liturgy

Lês fierder

It lûd fan in lichte koelte

‘It lûd fan in lichte koelte’  I Keningen 19: 11-13 It wie de freedtemoarn foar Pinkster. It wie in gewoane wike west mei it besykjen fan minsken; mei de gearkomsten; mei it regeljen fan de tsjinst foar Pinkster; mei it skriuwen fan it tsjerkeblêd; mei it neitinken oer it nije seizoen; mei it skriuwen fan

Lês fierder

Thomas en de Geast, preek fan ds. l.H. Westra

Thomas – de namme betsjut letterlik ‘twilling’. Minsken dy ’t Hibrieusk praten wisten dat wol, mar Jehannes skriuwt syn Evangeelje yn it Gryksk, en net alle Grykske minsken koene dat witte. Sadwaande. De namme Thomas is ûntstien, doe’t in Joadske heit en mem in kear twillingen krigen,en it iene berntsje in bepaalde namme joegen, en

Lês fierder