KrúspuntArchives

It lûd fan in lichte koelte

‘It lûd fan in lichte koelte’  I Keningen 19: 11-13 It wie de freedtemoarn foar Pinkster. It wie in gewoane wike west mei it besykjen fan minsken; mei de gearkomsten; mei it regeljen fan de tsjinst foar Pinkster; mei it skriuwen fan it tsjerkeblêd; mei it neitinken oer it nije seizoen; mei it skriuwen fan

Fierder lêze