Thomas en de Geast, preek fan ds. l.H. Westra

Thomas en de Geast, preek fan ds. l.H. Westra

Thomas – de namme betsjut letterlik ‘twilling’. Minsken dy ’t Hibrieusk praten wisten dat wol, mar Jehannes skriuwt syn Evangeelje yn it Gryksk, en net alle Grykske minsken koene dat witte. Sadwaande. De namme Thomas is ûntstien, doe’t in Joadske heit en mem in kear twillingen krigen,en it iene berntsje in bepaalde namme joegen, en it oare, omdat it der safolle op like: Thomas,oftewol: syn of har Twilling. Krekt sa’t yn it Frysk guon bern ek wol Broer hjitte, of Sus.

Klik hjir om de meditaasje te lêzen