KrúspuntArchives

Stille nacht

Stille nacht Wat is het bekendste kerstlied? Lastig te zeggen, want er zijn zovéél kerstliederen die iedereen zo kan meezingen. Maar internationaal gezien is ‘Stille nacht’ wel de topper. Het lied is in honderden talen bekend, en ook muzikaal zijn er vele variaties. Onlangs stond er iemand in de krant, die, ik geloof, 300 verschillende

Fierder lêze

Krystpreek oer krystliet gesang 144 preek fan ds. L.H. Westra

(Gesang 144 út It lieteboek foar de tsjerken 1973) De man dy’t dit liet skreaun hat, hat syn part fan ‘e ellindewol hân. Paul Gerhardt libbe yn ‘e 17de iuw yn Dútslân, wat no it eastlike part is. Dêr is it yn ‘e 30-jierrige oarloch ferskriklike mâl gien. Yn dy wrâld ferlear Gerhardt syn heit

Fierder lêze

Krystpreek fan ds. L.H. Westra

Kryst is it feest fan kontakt. Kontakt, waarmte en plak foar elk. In plak foar elk minske tusken de oare minsken. In plak foar de wrâld ûnder de himel. In plak foar de himel yn ‘e herten fan ‘e minsken.  Mei it berntsje Jezus stjoert God ien nei de ierde ta, dy’t nei ús harket. En

Fierder lêze