KrúspuntArchives

Krystpreek oer krystliet gesang 144 preek fan ds. L.H. Westra

(Gesang 144 út It lieteboek foar de tsjerken 1973) De man dy’t dit liet skreaun hat, hat syn part fan ‘e ellindewol hân. Paul Gerhardt libbe yn ‘e 17de iuw yn Dútslân, wat no it eastlike part is. Dêr is it yn ‘e 30-jierrige oarloch ferskriklike mâl gien. Yn dy wrâld ferlear Gerhardt syn heit

Fierder lêze