KrúspuntArchives

Aldjiersjûn 2012 preek fan ds. L.H. Westra

Foar syn preek op âldjiersjûn (2012) dûkte domeny Liuwe Westra fan Lollum yn Psalm 16. In lestich en nuver gedicht. Om goed útkomme te litten wat der yn dy psalm bart, moast er him suver op ‘en nij oersette.  Lit ús dat ek dwaan, gemeente. Net allinnich troch de tilleskoop sjen, mar ek troch de mikroskoop. Alle

Fierder lêze

Aldjiersjûn 2014 preek fan ds. L.H. Westra

Preek foar aldjiersjûn oer psalm 18 En it aparte fan dizze psalm is, dat der ferbân is tusken ierdsbevings of ierdskokken en oare natoerferskynsels oan ’e iene kant, en it leauwen en it betrouwen fan David de dichter oan de oare kant. In ferbân, ja in wikselwurking. Want fan it begjin fan it gedicht ôf,

Fierder lêze