KrúspuntArchives

Fjirtich dagen lang

40 dagen lang As dit nûmer fan Underweis útkomt, sitte wy al wer eefkes yn ’e 40 dagen. Dy 40 dagen binne in hiel skoft, en sa fielt it ek. De Advint is eins altyd earder foarby as dat men it yn ’e gaten hat – soms duorret dy tiid mar krekt trije wike, en

Fierder lêze