Alles fan: Fedde Schurer

Kneppelfreed – Keppelfeest de flagge út foar taal

De flagge út foar taal Op 16 novimber 1951 – sechtich jier ferlyn – wie it “Kneppelfreed”. It gie need dy deis. It barren hie alles te krijen mei taal. Troch de Friezen, ûnder oanfiering fan Fedde Schurer, waard der op oanstien, dat harren taal foar fol oansjoen waard. It joech grutte reboelje: der kamen

Lês fierder

Fedde Schurer lêzing fan Westra en Van der Plank

De Fedde Schurer lêzing op 14 novimber 2015 waard yn Tresoar holden troch dr. Liuwe H. Westra, dominy te Lollum. Westra is âld-bestjoerslid fan de stichting Krúspunt. In goed jier lyn waard ik troch it bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging fia de Stifting Krúspunt frege oft ik ek ree wie om dizze

Lês fierder