KrúspuntArchives

Liuwe H. Westra sil de Fedde Schurer lêzing 2015 hâlde

Liuwe Westra is troch de ‘Ried fan Fryske Beweging’ útnoege om yn ‘Tresoar’ de Fedde Schurer lêzing 2015 te hâlden. Yn alderhanne fermiddens wurdt de fraach steld nei de takomst fan ’e tsjerke. Wy binne yn in faze bedarre, dat dúdlik is dat de fraach net mear akademysk is, oft in tsjerke altyd bliuwt. Tsjerken

Read more

Kneppelfreed – Keppelfeest de flagge út foar taal

De flagge út foar taal Op 16 novimber 1951 – sechtich jier ferlyn – wie it “Kneppelfreed”. It gie need dy deis. It barren hie alles te krijen mei taal. Troch de Friezen, ûnder oanfiering fan Fedde Schurer, waard der op oanstien, dat harren taal foar fol oansjoen waard. It joech grutte reboelje: der kamen

Read more

Fedde Schurer lêzing fan Westra en Van der Plank

De Fedde Schurer lêzing op 14 novimber 2015 waard yn Tresoar holden troch dr. Liuwe H. Westra, dominy te Lollum. Westra is âld-bestjoerslid fan de stichting Krúspunt. In goed jier lyn waard ik troch it bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging fia de Stifting Krúspunt frege oft ik ek ree wie om dizze

Read more