KrúspuntArchives

De kristlik-Fryske beweging yn de 20e ieu

Op de efterkant fan it boek ‘De kristlik-Fryske beweging yn de tweintichste ieu” skreaun troch Jan Popkema (1942) fan Burgum stiet it folgjende te lêzen: “By it begjin fan de 20e ieu wie it brûken fan Frysk yn it godtsjinstige soksawat as flokke yn ‘e tsjerke. De oprjochting fan it Kritslik Frysk Selskip yn 1908

Read more

Liuwe H. Westra sil de Fedde Schurer lêzing 2015 hâlde

Liuwe Westra is troch de ‘Ried fan Fryske Beweging’ útnoege om yn ‘Tresoar’ de Fedde Schurer lêzing 2015 te hâlden. Yn alderhanne fermiddens wurdt de fraach steld nei de takomst fan ’e tsjerke. Wy binne yn in faze bedarre, dat dúdlik is dat de fraach net mear akademysk is, oft in tsjerke altyd bliuwt. Tsjerken

Read more

Fedde Schurer lêzing fan Westra en Van der Plank

De Fedde Schurer lêzing op 14 novimber 2015 waard yn Tresoar holden troch dr. Liuwe H. Westra, dominy te Lollum. Westra is âld-bestjoerslid fan de stichting Krúspunt. In goed jier lyn waard ik troch it bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging fia de Stifting Krúspunt frege oft ik ek ree wie om dizze

Read more