KrúspuntArchives

Salomo spiler tusken wiisheid en dwaasheid

Salomo: spiler tusken wiisheid en dwaasheid Neam de namme Salomo, en wêr tinke jo oan? Oan wysheid! Salomo wie ien fan ‘e jongste bern fan David, en net ien hie tocht dat hy de troan krije soe nei syn heite ferstjerren. Al ferskate fan syn âldere broers hiene tocht, dat se de macht gripe koene.

Fierder lêze