Kategismus: fraachlearen yn Fryslân:

Kategismus: fraachlearen yn Fryslân:

Begûn as wurkgroep yn 2005 krigen hja yn 2010 de offisjele status fan tsjerkelik deputaatskip. It foarnaamste doel wie it fasilitearjen en befoarderjen fan de Fryske taal yn de earetsjinsten.

De oersetting fan de kategismus is makke troch it deputaatskip Fryske Earetsjinsten (DFE). Begûn as wurkgroep yn 2005 krigen hja yn 2010 de offisjele status fan tsjerklik deputaatskip. It foarnaamste doel wie it fasilitearjen en befoarderjen fan de Fryske taal yn de earetsjinsten. Al ridlik gau die bliken dat in Fryske preek eins net genôch wie, der wie ek ferlet fan oersettings fan de formulieren en belidenissen dy’t brûkt wurde.
Sa waarden earder al de ‘Nederlânske Geloofsbelidenis’ en it ‘Grut Tsjerkegebed’ oersetten en frij jûn om te brûken yn de tsjerken. Sa no ek de ”Kategismus of ûnderwiis yn ‘e kristlike lear”.

 

Pleats in reaksje!

Jo e-mailadres sil net op de website sichtber wêze Ferplichte fjilden binne markearre as *

vijf × 5 =