Stichting Nijkleaster

Stichting Nijkleaster

logo nijkleasterJo fine alle relefante ynformaasje oer Stichting Nijkleaster as jo de webside oanklikke.
Jo kinne ek telâne op de webside fan ds. Hinne Wagenaar.
Stifting Nijkleaster wurket as PKN pioniersplak yn Jorwert. Lês it artikel yn it Friesch Deiblêd fan 30 april.
Yn ‘Eén vandaag’ tongersdei 21 juny 2012 kaam ‘Nijkleaster’ op it lanlike nijs. Klik op eenvandaag

In mienskipstafel makke fan hout mei in ferhaal…… Klik op mienskipstafel om het ferhaal te lêzen!
Der is ek in boek makke, dêr’t de ferhalen sawol yn’t Frysk as it yn it Hollânsk nei binne te lêzen.

Programma Nijkleaster 2015-2016