KrúspuntArchives

Koarte bychttsjinst, preek fan ds. P. Hekstra

De bycht is in middel om oan God en minsken te bekennen, wat jin dwers sit troch eigen ûngerjochtichheden. De bycht kin deistich thús plakhawwe. Men kin thús oan God en minsken om ferjouwing freegje. Neffens syn belofte wol God oan elk, dy’t berou oer syn sûnden hat, alle sûnden ferjaan omwille fan it offer

Fierder lêze