KrúspuntArchives

Homohaat of manneleafde, preek fan ds. H. Wagenaar

Yn de oanrin nei de Paulus musical yn maart ha wy fiif learhûsjûnen ynroastere. Wy hawwe ús yn it learhûs mei sa’n 25 minsken bûgd oer de tematyk fan de (homo) seksualiteit. Nei de tema’s fan de diskriminaasje fan Joaden (Joad of antysemyt) en de ûnderdrukking fan froulju (Seksist en feminist), binne wy hjoed ta oan de hâlding

Fierder lêze