KrúspuntArchives

Fryske fesper yn Ljouwert

Fryske fesper op 31 oktober Ek yn de moanne oktober wurdt yn Ljouwert wer in Fryske fesper holden. Diskear lykwols net op de fjirde snein, sa’t oars de gewoante is. Want op dy dei, de 24e oktober, wurdt de Fryske Tsjerkedei holden. Dêrom is de fesperfiering ferhuze nei de 31e fan dy moanne oktober. Ek

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

As wurkgroep Fryske fespers binne wy bliid dat wy de fiering fan in nije Fryske fesper oankundigje kinne. Sawat in healjier hawwe wy dy net fiere kind yn ferbân mei de koroana. Wol koene wy it fesperjier yn juny digitaal ôfslute. No dus wer in ‘gewoane’ fiering op snein 27 septimber o.s. de jûns om

Read more

fryske fesper waalske tsjerke

Snein 28 juny wurdt de fryske fesper waalske tsjerke online set fanôf 10.00 oere.  tagonklik fia  http://tiny.cc/jacobijner of www.jacobijner.nl oarder fan tsjinst

Fryske fesper yn de Waalsketsjerke yn Ljouwert

Op snein 23 juny o.s. sil der wer in Fryske fesper fierd wurde yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert. Dat sil wêze de jûns om 19.00 oere. Foargonger is diskear dr. Liuwe Westra, wylst Klaske Straatsma de lêzer/foardrager wêze sil. Neist Theo Jellema dy’t it oargel bespilet, docht ek de kantorij fan de Grutte Tsjerke

Read more

Fryske fesper yn Ljouwerter Waalske tsjerke

Op 26 maaie o.s. is der wer in Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke. De foargonger is ds. Idske van der Pol fan Wâldsein en Nynke de Vries is de lêzer en foardrager. Muzikale meiwurking is der fan Peter van der Zwaag op it oargel dy’t ek de begelieding van de gemeentesang fersoarget. De

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

 Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke. De foargonger is diskear T.R.A. Simonides fan Burdaard en Teake Posthuma is de lêzer en foardrager. Muzikale meiwurking is der fan it Huzumer Kwartet, wylst Theo Jellema op it oargel spilet. De fesper begjint jûns om 19.00 oere. Tige fan herten wolkom!

Fryske fesper yn Ljouwert

Op 24 maart oansteande hoopje wy wer in Fryske fesper te hâlden yn de Ljouwerter Waalske tsjerke. De foargonger is diskear drs. Geeske Bies en Meindert Reitsma sil foardrage. Muzikale meiwurking jouwe Theo Jellema op it oargel en Theo Boelens op de dwersfluit. De fesper begjint jûns om 19.00 oere. Tige fan herten wolkom!

Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke

Op 24 febrewaris oansteande hoopje wy wer in Fryske fesper te hâlden yn de Ljouwerter Waalske tsjerke. De foargonger is diskear ds. W. Tinga fan Grins en Giny Hopster sil foardrage. Muzikale meiwurking jouwe Theo Jellema op it oargel en de sjonggroep Kwint Fokaal. De fesper begjint jûns om 19.00 oere. Tige fan herten wolkom!

Read more

Fesper yn de Waalske tsjerke yn ljouwert

Op 27 jannewaris de jûns om 19.00 oere hoopje wy wer in fesper te fieren yn de Ljouwerter Waalske tsjerke. Foargonger is dan Ds. J.D.Th.Wassenaar, wylst Jannie Reijenga in muzikale bydrage op de klarinet jout. Theo Jellema bespilet it oargel en Jant van  der Weg sil lêze en foardrage. Tige fan herten wolkom de 27e!

Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke

Op snein 25 novimber o.s. fiere wy wer in Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske Tsjerke (Gr.Kerkstraat). Foargonger is diskear ds. Adri Terlouw, wylst Theo Jellema it oargel bespilet. Dêrneist klinke der klanken op út it eufonium fan Meindert Reitsma en nimt Martha de Boer de lêzingen en foardracht op har. Tige fan herten wolkom

Read more

Fesper yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert

It is wer tiid foar in Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke. Dat sil wêze op snein 28 oktober o.s. de jûns om 19.00 oere. Foargonger is diskear ds. Saapke van der Meer, en Pytsje Kaastra fersoarget de lêzingen. Oan it oargel sit Theo Jellema, wylst fierder it Huzumer Kwartet meiwurking oan de fiering

Read more

Fesper Waalske Tsjerke yn Ljouwert

Ek yn it nije seizoen sille der wer Fryske fespers yn de Waalske tsjerke, Ljouwert holden wurde. De earste sil wêze op snein 23 septimber o.s. de jûns om 19.00 oere. Foargonger is dan ds. Hinke Post-Knol, wylst Alex Riemersma lêze en foardrage sil. Muzikale meiwurking is der fan de fêste oargelist Theo Jellema en

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Op snein 24 juny hâlde wy ús lêste fryske fesper fan dit seizoen. Dat sil wer wêze yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert, de jûns om 19.00 oere. Foargonger is ds. G. Bruinsma, wylst Sytske Eringa foardrage sil. De muzikale meiwurking komt fan Theo Jellema oan it oargel en de kantorij fan de Grut Tsjerke

Read more

Fesper yn Ljouwert

Op 27 maaie o.s. wolle wy wer graach in fesper fiere en wol yn de Ljouwerter Waalske tsjerke, Gr. Tsjerkestrjitte, de jûns om 19.00 oere. Foargonger is diskear dr. J.D. Wassenaar, wylst it oargel bespile wurdt troch Theo Jellema, sawol yn de begelieding fan de gemeentesang as solo. Jant van der Weg sil lêze/foardrage. Tige

Read more

Fesper yn Ljouwerter “Waalske tsjerke”

Op 22 april o.s. hoopje wy wer in fesper fiere te kinnen yn de Ljouwerter Waalske tsjerke, Gr. Tsjerkestrjitte, de jûns om 19.00 oere. Foargonger is dan ds. J.H. van der Mark fan Wolvegea, wylst it oargel bespile wurdt troch Peter van der Zwaag. Fierdere muzikale meiwurking is der fan it Huzumer kwartet, wylst Giny

Read more

Fesper yn Ljouwert

Ek yn maart fiere wy op de fjirde snein, te witten de 25ste , in Fryske fesper, en wol yn de Waalske Tsjerke, Ljouwert. De fiering begjint om 19.00 oere. Foargonger is diskear ds. D. de Boer fan Ljouwert, wylst Klaske Straatsma lêze/foardrage sil. De muzikale begelieding is yn hannen fan Theo Jellema en de

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Ek yn febrewaris fiere wy op de fjirde snein, te witten 25 febrewaris, in Fryske fesper, en wol yn de Waalske Tsjerke, Ljouwert. De fiering begjint om 19.00 oere. Foargonger is diskear dhr. T.R.A. Simonides fan Burdaard, wylst Teake Posthuma lêze/foardrage sil. De muzikale begelieding is wer yn hannen fan Theo Jellema en de sjonggroep

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Op snein 28 jannewaris sil der yn de Waalske Tsjerke yn Ljouwert wer in fryske fesper holden wurde. Foargonger is dan dr. Liuwe Westra. Muzikale meiwurking wurdt jûn troch Theo Boelens op de dwersfluit en Martha de Boer-van Slooten sil lêze en foardrage. Elkenien is tige fan herten wolkom!  

Fesper yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert

Op 26 novimber fiere wy wer in Fryske fesper yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert, de jûns om 19.00 oere. Foargonger is dan ds. Saapke van der Meer, wylst Pytsje Kaastra-Nicolay foardrage en lêze sil. Diskear is de fesper in oargelfesper, fersoarge troch Theo Jellema. Wy hoopje op in moaie en ynspirearjende tsjinst en nûgje

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Nei de simmerfakânsje begjint alles wer yn aksje te kommen. Sa ek de wurkgroep dy’t de Fryske fespers yn de Waalske tsjerke, Ljouwert organisearret. De fjirde snein fan de moanne binne wy ek yn it kommende seizoen wer presint. De fesper fan septimber sil wêze op snein 24 septimber o.s. de jûns om 19.00 oere.

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

It seizoen fan de Fryske fespers yn Ljouwert rint wer op syn ein. Snein 25 juny 2017 hoopje wy dat ôf te sluten mei in fiering, dêr’t ds. Ulbe Tjallingii de foargonger wêze sil. De kantorij fan de Ljouwerter Grut Tsjerke sil muzikaal meiwurkje, lykas de fêste oargelist Theo Jellema. Foardraachster is diskear Sytske Eringa.

Read more

Fryske fesper yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert

Op snein 28 maaie o.s. hoopje wy wer in Fryske fesper te fieren yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert. Jûns om 19.00 oere begjint de fiering mei as foargonger ds. Adri Terlouw fan Dronryp. De muzikale bydrage komt diskear fan Jinke Lyklema, dy’t op de dwersfluit spylje sil en Jant van der Weg nimt it

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Ek nei Peaske, en wol op snein 23 april o.s., hoopje wy wer in Fryske fesper te fieren yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert, Jûns om 19.00 oere begjint de fiering mei as foargonger ds. Wietske Tinga fan Grins. Foardrage sil Doutsen Dotinga en de muzikale bydrage is fan Jannie Reijenga, klarinet, en Jelle van

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Op snein 26 maart binne jo wer fan herten wolkom yn de Frysktalige fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke (Grute Tsjerkestrjitte). De fesper begjint om 19.00 oere. Foargonger is dan ds. P. Beintema fan Dokkum, wylst Pytsje Kaastra-Nicolay foardrage sil. Muzikale meiwurking is diskear fan de fêste oargelist Theo Jellema. Graach noegje wy jo/jim út

Read more

Fryske Fesper yn Ljouwert

Takom wike snein, de 26e febrewaris sil der yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert wer in Fryske fesper wêze. Foargonger is dan ds. Hinke Post-Knol, wylst Lena Sikma lêze en foardrage sil. Muzikale meiwurking is der fan Theo Jellema op it oargel en fan it Huzumer dûbelkwartet. It liket wer in moaie fesper te wurden.

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Op snein 22 jannewaris o.s sil der jûns om 19.00 oere wer in Fryske fesper fierd wurde yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert. Foargonger is diskear ds. A. Elverdink fan Eastermar, wylst Martha de Boer-van Slooten lêze en deklamearje sil. De muzikale bydrage is yn hannen fan Theo Jellema dy’t op it oargel spilet, en

Read more

Fryske fesper yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert

Op snein 27 novimber sil der wer in Fryske fesper holden wurde yn de Waalske tsjerke, Gr. Tsjerkestrjitte, Ljouwert. De fiering begjint om 19.00 oere. Foargonger is dan ds. D. de Boer fan Ljouwert, wylst Teake Posthuma sil lêze en foardrage. De muzikale bydrage is fan it Wommelser dûbelkwartet, en Theo Jellema sil wer it

Read more

Fryske fesper yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert

Nei de bysûndere septimberfesper yn de sfear fan Nijkleaster hat de Fryske fesper fan oktober yn de Ljouwerter Waalse tsjerke (Gr. Tsjerkstrjitte) ek in apart karakter. Dy wurdt diskear net op de 4de, mar op de 5de snein fan de moanne fierd, en wol op 30 oktober de jûns om 19.00 oere. Dy fiering sil

Read more

Fryske fesper yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert

It nije seizoen fan de Fryske fespers yn Ljouwert sil iepene wurde mei in bysûndere fiering op snein 25 septimber o.s. It wurdt diskear in fiering yn de geast fan Nijkleaster mei as foargonger ds. Hinne Wagenaar. Muzikale meiwurking is der fan oargelist Theo Jellema en it Huzumer Dûbelkwartet. De fiering begjint om 19.00 oere

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert yn de Waalske tsjerke

De Fryske fesper wurdt holden yn de Waalske tsjerke, Ljouwert op snein 22 maaie o.s., de jûns om 19.00 oere. Foargonger is diskear ds. Adri Terlouw, wylst Jant van der Weg foardrage sil. Muzikale meiwurking is der neist oargelist Theo Jellema fan Christy Luth, sopraan. Elkenien is fan herten wolkom.

Fryske fesper yn de Waalske tsjerke te Ljouwert

Op snein 24 jannewaris o.s. wurdt der wer in Fryske fesper yn de Waalske tsjerke, Ljouwert holden, en wol de jûns om 19.00 oere. Foargonger is ds. G. Knol, Gerrie Hiemstra sil lêze en it Huzumer Dûbelkwartet sil muzikaal meiwurkje, wylst Theo Jellema it moaie oargel yn dizze tsjerke bespylje sil.. Tige fan herten wolkom!