KrúspuntArchives

Fryske fesper yn Ljouwert

De Fryske fesperfiering op 24 april 2022 hat in bysûndere eftergrûn. Dan sil de koartby hillich ferklearre en yn it konsintraasjekamp Dachau omkommen pater Titus Brandsma sintraal stean. Wy hearre yn de tsjinst mear oer him as Frisiast en sille ek in troch him skreaun liet sjonge. Foargonger yn dizze fiering is ds. Doekle de

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Yn maart kinne wy wer in Fryske fesper fiere, diskear op snein de 27ste fan de moanne maart. Dat sil wêze yn ‘e Ljouwerter Grutte of Jacobiner tsjerke de jûns om 19.00 oere. Wy binne bliid dat net allinne de minsken yn tsjerke de fesper fiere. Digitaal is dat ek wer mooglik en hite wy

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Wy binne bliid dat we op de fjirde snein fan dizze moanne febrewaris, en wol op de 27e, yn Ljouwert wer in Fryske fesper fiere kinne. De jûns om 19.00 oere sil dy fiering plak fine yn ‘e Ljouwerter Grutte of Jacobiner tsjerke. Dy kin, sa’t wy dat al in skoftke wend binne, net allinne

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Fryske fesper op 31 oktober Ek yn de moanne oktober wurdt yn Ljouwert wer in Fryske fesper holden. Diskear lykwols net op de fjirde snein, sa’t oars de gewoante is. Want op dy dei, de 24e oktober, wurdt de Fryske Tsjerkedei holden. Dêrom is de fesperfiering ferhuze nei de 31e fan dy moanne oktober. Ek

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

As wurkgroep Fryske fespers binne wy bliid dat wy de fiering fan in nije Fryske fesper oankundigje kinne. Sawat in healjier hawwe wy dy net fiere kind yn ferbân mei de koroana. Wol koene wy it fesperjier yn juny digitaal ôfslute. No dus wer in ‘gewoane’ fiering op snein 27 septimber o.s. de jûns om

Read more

fryske fesper waalske tsjerke

Snein 28 juny wurdt de fryske fesper waalske tsjerke online set fanôf 10.00 oere.  tagonklik fia  http://tiny.cc/jacobijner of www.jacobijner.nl oarder fan tsjinst

Fryske fesper yn de Waalsketsjerke yn Ljouwert

Op snein 23 juny o.s. sil der wer in Fryske fesper fierd wurde yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert. Dat sil wêze de jûns om 19.00 oere. Foargonger is diskear dr. Liuwe Westra, wylst Klaske Straatsma de lêzer/foardrager wêze sil. Neist Theo Jellema dy’t it oargel bespilet, docht ek de kantorij fan de Grutte Tsjerke

Read more

Fryske fesper yn Ljouwerter Waalske tsjerke

Op 26 maaie o.s. is der wer in Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke. De foargonger is ds. Idske van der Pol fan Wâldsein en Nynke de Vries is de lêzer en foardrager. Muzikale meiwurking is der fan Peter van der Zwaag op it oargel dy’t ek de begelieding van de gemeentesang fersoarget. De

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

 Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke. De foargonger is diskear T.R.A. Simonides fan Burdaard en Teake Posthuma is de lêzer en foardrager. Muzikale meiwurking is der fan it Huzumer Kwartet, wylst Theo Jellema op it oargel spilet. De fesper begjint jûns om 19.00 oere. Tige fan herten wolkom!

Fryske fesper yn Ljouwert

Op 24 maart oansteande hoopje wy wer in Fryske fesper te hâlden yn de Ljouwerter Waalske tsjerke. De foargonger is diskear drs. Geeske Bies en Meindert Reitsma sil foardrage. Muzikale meiwurking jouwe Theo Jellema op it oargel en Theo Boelens op de dwersfluit. De fesper begjint jûns om 19.00 oere. Tige fan herten wolkom!

Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke

Op 24 febrewaris oansteande hoopje wy wer in Fryske fesper te hâlden yn de Ljouwerter Waalske tsjerke. De foargonger is diskear ds. W. Tinga fan Grins en Giny Hopster sil foardrage. Muzikale meiwurking jouwe Theo Jellema op it oargel en de sjonggroep Kwint Fokaal. De fesper begjint jûns om 19.00 oere. Tige fan herten wolkom!

Read more

Fesper yn de Waalske tsjerke yn ljouwert

Op 27 jannewaris de jûns om 19.00 oere hoopje wy wer in fesper te fieren yn de Ljouwerter Waalske tsjerke. Foargonger is dan Ds. J.D.Th.Wassenaar, wylst Jannie Reijenga in muzikale bydrage op de klarinet jout. Theo Jellema bespilet it oargel en Jant van  der Weg sil lêze en foardrage. Tige fan herten wolkom de 27e!

Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke

Op snein 25 novimber o.s. fiere wy wer in Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske Tsjerke (Gr.Kerkstraat). Foargonger is diskear ds. Adri Terlouw, wylst Theo Jellema it oargel bespilet. Dêrneist klinke der klanken op út it eufonium fan Meindert Reitsma en nimt Martha de Boer de lêzingen en foardracht op har. Tige fan herten wolkom

Read more

Fesper yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert

It is wer tiid foar in Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke. Dat sil wêze op snein 28 oktober o.s. de jûns om 19.00 oere. Foargonger is diskear ds. Saapke van der Meer, en Pytsje Kaastra fersoarget de lêzingen. Oan it oargel sit Theo Jellema, wylst fierder it Huzumer Kwartet meiwurking oan de fiering

Read more

Fesper Waalske Tsjerke yn Ljouwert

Ek yn it nije seizoen sille der wer Fryske fespers yn de Waalske tsjerke, Ljouwert holden wurde. De earste sil wêze op snein 23 septimber o.s. de jûns om 19.00 oere. Foargonger is dan ds. Hinke Post-Knol, wylst Alex Riemersma lêze en foardrage sil. Muzikale meiwurking is der fan de fêste oargelist Theo Jellema en

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Op snein 24 juny hâlde wy ús lêste fryske fesper fan dit seizoen. Dat sil wer wêze yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert, de jûns om 19.00 oere. Foargonger is ds. G. Bruinsma, wylst Sytske Eringa foardrage sil. De muzikale meiwurking komt fan Theo Jellema oan it oargel en de kantorij fan de Grut Tsjerke

Read more

Fesper yn Ljouwert

Op 27 maaie o.s. wolle wy wer graach in fesper fiere en wol yn de Ljouwerter Waalske tsjerke, Gr. Tsjerkestrjitte, de jûns om 19.00 oere. Foargonger is diskear dr. J.D. Wassenaar, wylst it oargel bespile wurdt troch Theo Jellema, sawol yn de begelieding fan de gemeentesang as solo. Jant van der Weg sil lêze/foardrage. Tige

Read more

Fesper yn Ljouwerter “Waalske tsjerke”

Op 22 april o.s. hoopje wy wer in fesper fiere te kinnen yn de Ljouwerter Waalske tsjerke, Gr. Tsjerkestrjitte, de jûns om 19.00 oere. Foargonger is dan ds. J.H. van der Mark fan Wolvegea, wylst it oargel bespile wurdt troch Peter van der Zwaag. Fierdere muzikale meiwurking is der fan it Huzumer kwartet, wylst Giny

Read more

Fesper yn Ljouwert

Ek yn maart fiere wy op de fjirde snein, te witten de 25ste , in Fryske fesper, en wol yn de Waalske Tsjerke, Ljouwert. De fiering begjint om 19.00 oere. Foargonger is diskear ds. D. de Boer fan Ljouwert, wylst Klaske Straatsma lêze/foardrage sil. De muzikale begelieding is yn hannen fan Theo Jellema en de

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Ek yn febrewaris fiere wy op de fjirde snein, te witten 25 febrewaris, in Fryske fesper, en wol yn de Waalske Tsjerke, Ljouwert. De fiering begjint om 19.00 oere. Foargonger is diskear dhr. T.R.A. Simonides fan Burdaard, wylst Teake Posthuma lêze/foardrage sil. De muzikale begelieding is wer yn hannen fan Theo Jellema en de sjonggroep

Read more