Fryske fesper yn Ljouwerter Waalske tsjerke

Fryske fesper yn Ljouwerter Waalske tsjerke

Op 26 maaie o.s. is der wer in Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke.

De foargonger is ds. Idske van der Pol fan Wâldsein en Nynke de Vries is de lêzer en foardrager.

Muzikale meiwurking is der fan Peter van der Zwaag op it oargel dy’t ek de begelieding van de gemeentesang fersoarget.

De fesper begjint jûns om 19.00 oere.

Tige fan herten wolkom!