Trije Advintslieten

Trije Advintslieten

“Krúspunt” wol lieten ûnder de oandacht bringe dy’t de muoite wurdich binne om songen te wurden en dêr’t te min omtinken foar is.  Dizze kear trije advintslieten út de bondel “Lieten fan leauwe en langstme”.
De lieten wurde songen troch Geart Bruinsma dy’t op it oargel begelaat wurdt troch Geart van der Heide. De opname is makke yn de Paedwizer, de frijmakke tsjerke yn Fryskepeallen.