Jiergearkomst Krúspunt 2018 yn Akkrum

Jiergearkomst Krúspunt 2018 yn Akkrum

Krúspuntdei 2018 yn de Lantearne, Dringelstrjitte 15 yn Akkrum

 Thema: Oersette nei it Frysk fan bibeltekst en tsjerkeliet

10.00     Ynrin
10.30     Húshâldlike gearkomste yn de ‘Lantearne’, Dringelstrjitte 15 yn  Akkrum
11.00     Ynlieding op de dei. Matth. 5: 3 – 10 (oersetting Liuwe Westra)
               Sjonge: In spyltúch bin ik yn Gods hân.
11.05     Bernard Smilde Priis
11.30     It oersetten fan de bibel: Prinsipes en praktyk. Lútsen Kooistra
11.50     Ynlieding oer foto’s te sjen yn it skoft. Maarten Boersema

12.00     Skoft mei sop (wurdt oanbean) en brochje (sels meinommen)

12.45     Oersette om te sjongen en te bidden ‘thús en yn ‘e tsjerke’. Bob Pruiksma.
               Sjonge: Jûnsliet fan Gysbert Japicx
13.05     Hoe sette wy bibelteksten oer nei it Frysk. Liuwe Westra
13.35     Petear ûnder lieding fan Alex Riemersma

14.00     Skoft mei kofje en tee

14.15     It oersetten fan tsjerkelieten nei it Frysk. David de Jong.
14.45     Sjongen fan tsjerkelieten ûnder lieding fan Geart van der Heide en David de Jong
15.15     Neipetear ûnder lieding fan Alex Riemersma

              ( kollekte as bydrage yn de makke kosten by it ferlitten fan de seal)

15.45     Fesper ûnder lieding fan Geart Bruinsma yn de ‘Terptsjerke’.
16.00     Sluting