KrúspuntArchives

Jiergearkomste 2023

Op sneon 22 april 2023 wurdt de jierkomste fan fan St. Krúspunt holden yn Akkrum. It tema fan de dei is : Taalbelied op tsjerklik mêd. Klik hjir foar it deiprogramma.

Jiergearkomste 2022

Krúspunt betinkt Bernard Smilde yn Akkrum Op  sneon 9 april 2022 is der, nei twa jier, wer in jiergearkomste fan Krúspunt yn Akkrum holden. De hiele dei stie yn it teken fan dûmny Bernard Smilde, dy ’t dit jier 100 jier lyn berne waard. Nei de ynrin om 10.00 oere en nei it húshâldlik diel

Fierder lêze

Jiergearkomste Krúspunt 2019

Op sneon 13 april 2019 waard foar de tsiende kear de Krúspuntdei holden. Hjirûnder kinne jo noch neilêze wat in pear meiwurkers oer it tema sein ha. Ferslach fan de dei yn it Deiblêd (klik op de ôfbielding foar in fergrutting): Ynlieding foarsitter oer ‘Lit ús sjonge’.  Tryntsje van der Veer: Tûzen blommen – Hoe

Fierder lêze

JIergearkomste 2019: 10e Krúspuntdei yn Akkrum

Programma 10e Krúspuntdei 2019 datum:  sneon 13 april plak    : ‘Lantearne’, Dingelstrjitte 15 yn Akkrum Tema: ‘Lit ús sjonge’ 10.00 Kofje 10.30          Húshâldlike gearkomste. – Iepening – jierferslach 2018-2019 en ferslach jiergearkomste 2018 – bestjoersferkiezing: ôfgeand: J. Bakker (werkiesber) ôfgeand: P. Miedema (net werkiesber) – finansjieel jierferslach – omfreegjen 11.00 Ynlieding foarsitter oer ‘Lit

Fierder lêze

Jiergearkomste 2018

Sneon 21 april kamen der goed 50 stipers nei Akkrum om de jiergearkomste fan Krúspunt mei te meitsjen. It bestjoer hie foar dizze gearkomste it tema “Oersette nei it Frysk fan bibeltekst en tsjerkeliet” keazen. Yn it FrieschDagblad stie moandei 23 april in moai ferslach fan de hân fan Koen Zondag, dy’t de dei meimakke

Fierder lêze

Jiergearkomst Krúspunt 2018 yn Akkrum

Krúspuntdei 2018 yn de Lantearne, Dringelstrjitte 15 yn Akkrum  Thema: Oersette nei it Frysk fan bibeltekst en tsjerkeliet 10.00     Ynrin 10.30     Húshâldlike gearkomste yn de ‘Lantearne’, Dringelstrjitte 15 yn  Akkrum 11.00     Ynlieding op de dei. Matth. 5: 3 – 10 (oersetting Liuwe Westra)                Sjonge: In spyltúch bin ik yn Gods hân. 11.05     Bernard

Fierder lêze

Jiergearkomste 2017

De jiergearkomste 2017 fan Krúspunt waard holden yn de Kapel fan Bloemkamp yn Bolsward. Dit plak wie keazen om’t Cor Trompetter, historikus út Wolvegea, de gearkomste middeis in lêzing hold oer “Dopersen yn Fryslân yn de 16e iuw. It ‘Oldeclooster’ as berteplak fan de Menisten”. ‘Oldeclooster’ waard ek faak kleaster Bloemkamp neamd. Moarns, nei de

Fierder lêze

Oldeclooster yn Bloemkamp sintraal op Krúspuntjiergearkomste

  Yn 2017 wurde der alderhande aktiviteiten organisearre om’t it 500 jier lyn is dat de Reformaasje plak fûn hat. It wurk fan de muonts Luther stiet derom folop yn de belangstelling. Mar der wiene mear dy’t it net alhiel iens wiene mei de tsjerke fan dy tiid. Op sneon 22 april hâldt Stichting Krúspunt syn jiergearkomste yn de kapel

Fierder lêze

Jiergearkomste 2016 holden yn Akkrum

Sneon 16 april waard de Krúspunt jiergearkomste 2016 holden yn Akkrum. It bestjoer hie besocht in fariearre gearkomste te organisearjen. It die harren deugd dat de besikers nei ôfrin mei in tefreden en foldien gefoel nei hûs ta setten. Se hiene in prachtige dei hân. dei hie ek syn fêste ûnderdielen, sa as de te

Fierder lêze

Jiergearkomste 2015

Sneon 21 maart 2015 wie de jiergearkomste fan Krúspunt. Njonken de útrikking fan de tredde Bernard Smilde Priis wie dêr ek omtinken foar it riden en farren fan de stifting, nije inisjativen, noflik bypraten. en fansels in moaie liturgyske ôfsluting: Sipke Huismans yntrodusearre de mjûsekel Ruth. De teksten binne fan Folkert Verbeek en de muzyk

Fierder lêze

Jiergearkomste 2014

Sneon 29 maart 2014 waard de fiifde jiergearkomste fan Krúspunt hâlden. Dizze kear hie it bestjoer keazen om dat yn Feanwâlden te dwaan. It programma spyle him ôf op trije lokaasjes. De ynrin fanôf 10.00 oere wie mei kofje/tee mei wat derby yn de Mienskip. Om 10.30 oere begûn it moarnsgebet ûnder lieding fan Hinne Wagenaar yn de

Fierder lêze

Jiergearkomste 2013

De Stifting Krúspunt, Frysk Oekumenysk Platfoarm, frege op de jiergearkomste 2013 yn’t bysûnder oandacht foar it gebrûk fan Frysk yn en om de tsjerken. Foaral om’t der de lêste jierren in spontaan proses geande is op’t tsjerklik mêd. De sitewaasje fan safolle Hollânske en safolle Fryske tsjinsten feroaret yn de rjochting fan in natuerlike meartaligens

Fierder lêze

Jiergearkomste 2012

JIERGEARKOMSTE KRÚSPUNT 21 APRIL 2012 Yn de Lantearne neist de Terptsjerke fan Akkrum fûn sneon de tredde jiergearkomste plak fan Krúspunt. Krúspunt is it moetingsplak foar minsken en organisaasjes dy’t wat te sykjen of te bieden hawwe op it mêd fan Frysk en tsjerken. It is as Frysk oekumenysk platfoarm de opfolger fan it Kristlik

Fierder lêze

Jiergearkomste 2011

Wy komme op in prachtige moarn byinoar yn Akkrum. De lêste dagen wiene der noch al wat ôfsizzings. Mar der komme ek minsken dy’t har net opjûn hiene. Sadwaande binne wy mei ca. 52 minsken byinoar. Nei de kofje geane wy nei tsjerke foar de liturgyske iepening. Liturgyske iepening – mei in ferskaat oan lieten

Fierder lêze

Jiergearkomste 2010

Klik op Tytsje Hibma foar de iepening. Klik op Wiep Koehoorn foar it persoanlijke ferslach. Foar de kranteferslaggen: Friesch Dagblad  en Leeuwarder Courant  1 2 ►