KrúspuntArchives

Jiergearkomste 2022

Krúspunt betinkt Bernard Smilde yn Akkrum Op  sneon 9 april 2022 is der, nei twa jier, wer in jiergearkomste fan Krúspunt yn Akkrum holden. De hiele dei stie yn it teken fan dûmny Bernard Smilde, dy ’t dit jier 100 jier lyn berne waard. Nei de ynrin om 10.00 oere en nei it húshâldlik diel

Fierder lêze