KrúspuntArchives

Bernard Smilde priis 2018

  Bernard Smilde priis 2018 Seis jier lyn hat de ‘stichting Krúspunt’ de Bernard Smilde*) priis ynsteld. Elk jier waard der in nij tema útsocht dêr’t it yn te stjoeren liet of fers oer gean moast.                               It tema foar 2018 is “moarnsliet”. De priis bestiet út € 250, in komposysje-opdracht om it winnende liet

Read more

Bernard Smilde priis 2017

Bernard Smilde priis 2017 Fiif jier lyn hat de ‘stichting Krúspunt’ de Bernard Smilde priis ynsteld. Elk jier waard der in nij tema útsocht dêr’t it yn te stjoeren liet of fers oer gean moast.                               It tema foar 2017 is  “jûnsliet”. De priis bestiet út € 250, in komposysje-opdracht om it winnende liet of

Read more

Bernard Smilde priis 2016

‘Bernard Smilde’ *) priis Nei trij kear de Bernard Smilde priis takend te hawwen kaam op 16 april 2016 it boadskip fan de sjuery: “Yn 2016 gjin winner fan de Bernard Smilde priis” Werom’t de sjuery ta dy beslissing kaam, stiet motivearre te lêzen yn it sjueryrapport.   *) Dizze priis is neamd nei de

Read more

Betingsten foar it meidwaan oan de Bernard Smilde priis

Betingsten Bernard Smilde priis 2020 Foarôf: De Stichting Krúspunt is fan betinken, dat der yn Fryslân te min eigentalige tsjerkelieten yn libben gebrûk binne. Der is in protte materiaal yn bondels beskikber, mar de measte fan dy bondels binne yn breder fermidden ûntstien, en ús docht bliken dat net alle lieten yn bygelyks it ‘Lieteboek,

Read more

Margriet Poortstra wint Bernard Smilde priis 2015 opnij

De sjuery dy’t it moaiste ‘Peaskeliet’ út de 19 ynstjoeringen kieze moast, keazen it liet “Peaske” út ta winner. It liet wie ynstjoerd troch Margriet Poortstra út Zeewolde. Sy wûn dêrmei de Bernard Smilde priis foar de twadde kear. Se krige ôfrûne sneon 21 maart de priis op de jiergearkomste fan Krúspunt útrikt yn de

Read more

Dr. Bernard Smilde: “Tûzenpoat en trochsetter”

Op 28 januari werd in een volle Leeuwarder Jacobijnerkerk een bijeenkomst van de Fryske Akademy georganiseerd. Met onder meer een toespraak van de preses van de generale synode van de Protestantse Kerk, orgelspel van Theo Jellema, koorzang en last but not least de aanbieding van de bundel “Dr. Bernard Smilde: tûzenpoat en trochsetter”  werd het

Read more

Smilde en de Fryske tsjerke

Smilde en de Fryske tsjerke: It boekwurk mei dizze titel is oanbean oan dr Bernard Smilde foar syn njoggentichste jierdei, 23 jannewaris 2012, op moandei 12 septimber 2011 by him thús yn Nijlân State te Ljouwert troch Ellert Jongstra, skriuwer FFF, en Paul Hekstra, foarsitter FFF, út namme fan it Ferbân fan Fryske Foargongers. As

Read more

dr Bernard Smilde ferstoarn

Dr. Bernard Smilde ferstoar sneon 30 augustus 2014 yn syn wenplak Ljouwert op de leeftyd fan 92 jier. Yn it Frysk Deiblêd waarden de moandeis derop twa artikels oan him wijd, ien artikel skreaun troch Lodewijk Born en in yn memoriam skreaun troch Gerbrich van der Meer. Jo kinne it neilêze as jo op artikel

Read more

Bernard Smilde priis 2014

Op 29 maart 2014 waard yn Feanwâlden foar de twadde kear de Bernard Smilde priis útrikt. Jacobus Knol fan Dokkum waard de winner mei de oersetting ‘God sels hat sprutsen yn de tiid’. It is in oersetting fan it liet ‘God zelf heeft gesproken in de  tijd’  fan Tom Naastenpad. It winnende Krystliet Ferslachje yn

Read more

Bernard Smilde priis 2013 wûn troch Margriet Poortstra

Op 13 april 2013 is de earste “Bernard Smilde” priis yn de Terptsjerke te Akkrum útrikt. Nei de ledegearkomste yn de Lantearne giene de oanwêzigen nei de tsjerke, dy’t flakby it ferieningsgebou stiet. Ds. Toos Reichman fan it Krúspunt bestjoer oerlange de priis foar it bêste Pinksterliet oan dichteresse Margryt Poortstra út Zeewolde. Sy wie

Read more