Smilde en de Fryske tsjerke

Smilde en de Fryske tsjerke

Smilde en de Fryske tsjerke:
It boekwurk mei dizze titel is oanbean oan dr Bernard Smilde foar syn njoggentichste jierdei, 23 jannewaris 2012, op moandei 12 septimber 2011 by him thús yn Nijlân State te Ljouwert troch Ellert Jongstra, skriuwer FFF, en Paul Hekstra, foarsitter FFF, út namme fan it Ferbân fan Fryske Foargongers.
As jo op de titel hjirboppe klikke kin jo it boekje lêze en meie jo it ek útprintsje. As jo sitaten út it boekje brûke wolle is dat tastien ûnder betinkst dat jo de bron fermelde.