KrúspuntArchives

Betingsten foar it meidwaan oan de Bernard Smilde priis

Betingsten Bernard Smilde priis 2020 Foarôf: De Stichting Krúspunt is fan betinken, dat der yn Fryslân te min eigentalige tsjerkelieten yn libben gebrûk binne. Der is in protte materiaal yn bondels beskikber, mar de measte fan dy bondels binne yn breder fermidden ûntstien, en ús docht bliken dat net alle lieten yn bygelyks it ‘Lieteboek,

Fierder lêze