Alles fan: bernard Smilde priis

Bernard Smilde priis 2019

Bernard Smilde Priis 2019 De Stifting Krúspunt ropt alle dichters yn Fryslân wer op om in tekst yn te stjoeren foar de Bernard Smilde Priis 2019. Mei de Bernard Smilde Priis wol Krúspunt stimulearje, dat der nije tsjerkelieten yn it Frysk of ien fan ’e Fryske streektalen ûntsteane. De priis is foar orizjinele lietteksten en

Lês fierder

Betingsten foar it meidwaan oan de Bernard Smilde priis

Betingsten Bernard Smilde priis 2019 Foarôf: De Stichting Krúspunt is fan betinken, dat der yn Fryslân te min eigentalige tsjerkelieten yn libben gebrûk binne. Der is in protte materiaal yn bondels beskikber, mar de measte fan dy bondels binne yn breder fermidden ûntstien, en ús docht bliken dat net alle lieten yn bygelyks it ‘Lieteboek,

Lês fierder