Alles fan: Bernard Smilde priis

JIergearkomste 2019: 10e Krúspuntdei yn Akkrum

Jiergearkomste 2019: 10e Krúspuntdei datum:  sneon 13 april oansteande plak    : ‘Lantearne’, Dingelstrjitte 15 yn Akkrum Tema: ‘Lit ús sjonge’ 10.00  Ynrin: de kofje stiet klear 10.30        Húshâldlike gearkomste. – Iepening – jierferslach 2018-2019 en ferslach jiergearkomste 2018 – bestjoersferkiezing: ôfgeand: J. Bakker (werkiesber) ôfgeand: P. Miedema (net werkiesber) foar de wurksumheden dêr’t nije

Lês fierder

Bernard Smilde priis 2019

Winner Bernard Smilde priis 2019 Cees Glashouwer fan Harns hat de Bernard Smilde priis fan 2019 wûn. Hy hie in oersetting fan ‘de lofzang van Maria” yn it Hylpers ynstjoerd. It tema foar 2019 wie “mienskip”. klik hjir foar it winnende liet lês hjir It sjueryrapport lês hjir it ferslach fan de dei Betingsten Bernard

Lês fierder

Betingsten foar it meidwaan oan de Bernard Smilde priis

Betingsten Bernard Smilde priis 2019 Foarôf: De Stichting Krúspunt is fan betinken, dat der yn Fryslân te min eigentalige tsjerkelieten yn libben gebrûk binne. Der is in protte materiaal yn bondels beskikber, mar de measte fan dy bondels binne yn breder fermidden ûntstien, en ús docht bliken dat net alle lieten yn bygelyks it ‘Lieteboek,

Lês fierder