Alles fan: tema frede

Bernard Smilde priis 2020

De sjuery wurdt ek dit jier foarme troch Adri Terlouw, David de Jong en Syds Wiersma. De priis bestiet út € 250, in komposysje-opdracht om it winnende liet of fers op mesyk te setten, en publikaasje op ’e webside fan Krúspunt. De priisfraach wurdt útskreaun foar de tekst fan in liet; it is altyd tastien

Lês fierder