Jiergearkomste Krúspunt 2019

Jiergearkomste Krúspunt 2019

Op sneon 13 april 2019 waard foar de tsiende kear de Krúspuntdei holden.

FYmpresje-FD-15-4erslach fan de dei yn it Deiblêd:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjirûnder kinne jo noch neilêze wat in pear meiwurkers oer it tema sein ha.

Ynlieding foarsitter oer ‘Lit ús sjonge’. 

Tryntsje van der Veer: Tûzen blommen – Hoe krije wy Fryslân oan ’t sjongen?

Tytsje Hibma. Sjonge yn Kristlik Fryslân

 

Pleats in reaksje!

Jo e-mailadres sil net op de website sichtber wêze Ferplichte fjilden binne markearre as *

vijf × vier =