Jiergearkomste Krúspunt 2019

Jiergearkomste Krúspunt 2019

Op sneon 13 april 2019 waard foar de tsiende kear de Krúspuntdei holden.

Hjirûnder kinne jo noch neilêze wat in pear meiwurkers oer it tema sein ha.

Ferslach fan de dei yn it Deiblêd (klik op de ôfbielding foar in fergrutting):
Ympresje-FD-15-4

Ynlieding foarsitter oer ‘Lit ús sjonge’. 

Tryntsje van der Veer: Tûzen blommen – Hoe krije wy Fryslân oan ’t sjongen?

Tytsje Hibma. Sjonge yn Kristlik Fryslân

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × drie =