Alles fan: Tytsje

Jiergearkomste Krúspunt 2019

Op sneon 13 april 2019 waard foar de tsiende kear de Krúspuntdei holden. Ferslach fan de dei yn it Deiblêd:                                         Hjirûnder kinne jo noch neilêze wat in pear meiwurkers oer it tema sein ha. Ynlieding

Lês fierder