JIergearkomste 2019: 10e Krúspuntdei yn Akkrum

Apr

13

JIergearkomste 2019: 10e Krúspuntdei yn Akkrum

Jiergearkomste 2019: 10e Krúspuntdei

datum:  sneon 13 april oansteande
plak    : ‘Lantearne’, Dingelstrjitte 15 yn Akkrum

Tema: ‘Lit ús sjonge’

10.00  Ynrin: de kofje stiet klear

10.30        Húshâldlike gearkomste.

– Iepening
– jierferslach 2018-2019 en ferslach jiergearkomste 2018
– bestjoersferkiezing:
ôfgeand: J. Bakker (werkiesber)
ôfgeand: P. Miedema (net werkiesber) foar de wurksumheden dêr’t nije minsken foar socht wurde sjoch it jierferslach op side 2- omfreegjen

11.00 Ynlieding foarsitter oer ‘Lit ús sjonge’.
11.15 Bernard Smilde Priis
11.30 Bob Pruiksma. Nije foarmen fan sjongen yn tsjerke. Meiwurking fan it dûbeldkwartet.

 12.30 Skoft mei sop (wurdt oanbean) en brochje (sels meinimme)

13.15 Tryntsje van der Veer: Tûzen blommen – Hoe krije wy Fryslân oan ’t sjongen?

13.20 Hindrik van der Meer. Taljochting op en sjongen fan lieten út ‘Hertslach’. Leden fan it Kwartettekoar wurkje hjiroan mei.

 14.20 Skoft mei kofje en tee

 14.40 Tytsje Hibma. Sjonge yn Kristlik Fryslân

14.45 David de Jong. Taljochting op en sjonge út ‘Lieten fan Leauwe en Langstme’, mei Geart van der Heide.

15.45 Jan van der Mark. Ofsluting fan de dei mei bibel, stilte en bea.

16.00 Kollekte en nei hûs ta

By de boeketafel kinne it Nije Fryske Lieteboek, de bondels ‘Hertslach’ en ‘Lieten fan Leauwe en Langstme’ kocht wurde. (€ 19,95 it stik)

As jo fan doel binne om te kommen graach in mail stjoere nei adm@kruspunt.nl om it oantal persoanen op te jaan dêr’t it bestjoer rûchwei op rekkenje kin y.f.m. de ‘ketering’. Gjin mail, dan fia de tillefoan 0515-574096 of Berkenburg 7, 8702 BD Boalsert

Pleats in reaksje!

Jo e-mailadres sil net op de website sichtber wêze Ferplichte fjilden binne markearre as *

3 × vier =