JIergearkomste 2019: 10e Krúspuntdei yn Akkrum

JIergearkomste 2019: 10e Krúspuntdei yn Akkrum

Programma 10e Krúspuntdei 2019

datum:  sneon 13 april

plak    : ‘Lantearne’, Dingelstrjitte 15 yn Akkrum

Tema: ‘Lit ús sjonge’

10.00 Kofje

10.30          Húshâldlike gearkomste.

– Iepening
– jierferslach 2018-2019 en ferslach jiergearkomste 2018
– bestjoersferkiezing:
ôfgeand: J. Bakker (werkiesber)
ôfgeand: P. Miedema (net werkiesber)
– finansjieel jierferslach
– omfreegjen

11.00 Ynlieding foarsitter oer ‘Lit ús sjonge’.

11.15 Bernard Smilde Priis

11.30 Bob Pruiksma. Nije foarmen fan sjongen yn tsjerke. Meiwurking fan it

dûbeldkwartet.

 12.30 Skoft mei sop (wurdt oanbean) en brochje (sels meinimme)

13.15 Tryntsje van der Veer: Tûzen blommen – Hoe krije wy Fryslân oan ’t sjongen?

13.20 Hindrik van der Meer. Taljochting op en sjongen fan lieten út ‘Hertslach’.
Leden fan it Kwartettekoar wurkje hjiroan mei.

14.20 Skoft mei kofje en tee
14.40 Tytsje Hibma. Sjonge yn Kristlik Fryslân
14.45 David de Jong. Taljochting op en sjonge út ‘Lieten fan Leauwe en Langstme’. Mei Geart van der Heide.
15.45 Jan van der Mark. Ofsluting fan de dei mei bibel, stilte en bea.

16.00 Kollekte en nei hûs ta.

By de boeketafel kinne it Nije Fryske Lieteboek, de bondels ‘Hertslach’ (€ 19,95) en ‘Lieten fan Leauwe en Langstme’ (€ 19,95) kocht wurde)

Ek op de boeketafel is de nijste CD “Sjong in nij Liet” fan Grytsje Kingma te keap foar  € 12,-

Elke besiker fan dizze 10e Krúspuntdei kin in moaie balpinne, dy’t ek geskikt is foar snoadfoan en tablet, fergees by de boeketafel weihelje.

As jo mear balpinnen meinimme dan dogge jo foar elke pinne fan ‘e middei in euro ekstra yn