Bernard Smilde priis 2019

Bernard Smilde priis 2019

Winner Bernard Smilde priis 2019

Cees GCGlashouwer fan Harns hat de Bernard Smilde priis fan 2019 wĂ»n. Hy hie in oersetting fan ‘de lofzang van Maria” yn it Hylpers ynstjoerd. It tema foar 2019 wie “mienskip”.

klik hjir foar it winnende liet CIMG2858

lĂȘs hjir It sjueryrapport

lĂȘs hjir it ferslach fan de dei

Betingsten Bernard Smilde Priis 2019

De Stifting KrĂșspunt ropt alle dichters yn FryslĂąn wer op om in tekst yn te stjoeren foar de Bernard Smilde Priis 2019.
Mei de Bernard Smilde Priis wol KrĂșspunt stimulearje, dat der nije tsjerkelieten yn it Frysk of ien fan ’e Fryske streektalen Ă»ntsteane. De priis is foar orizjinele lietteksten en foar oersettings fan lietteksten Ășt in oare taal wei.

Dit jier wurdt in liet frege oer of nei oanlieding fan it tema ‘mienskip’. De uterste ynstjoerdatum is 16 maart 2019;  de priis sil Ăștrikt wurde op de KrĂșspuntdei fan 13 april 2019.In tekst moat foar 16 maart 2019  ynstjoerd wurde op it folgjende adres:

bsp@kruspunt.nl

De sjuery bestiet dit jier Ășt Adri Terlouw, David de Jong en Syds Wiersma.
De priis bestiet Ășt € 250, in komposysje-opdracht om it winnende liet of fers op mesyk te setten, en publikaasje op ’e webside fan KrĂșspunt.

De priisfraach wurdt Ăștskreaun foar de tekst fan in liet; it is altyd tastien om ek in wize yn te stjoeren, of in besteande wize te neamen dĂȘr’t it liet op songen wurde kin.

It liet of fers moat gaadlik wĂȘze om breed te brĂ»ken yn tsjerke (gemeente, parochy), mar hoecht net perfoarst in gemeenteliet te wĂȘzen. In sololiet, of liet foar gospelgroep of koar is ek tastien

De folsleine regleminten steane hjir.

Foar fragen of opmerkings kin ûndersteande oanskreaun of skille wurde.

Liuwe H. Westra
liuwe.westra@mensa.nl
0517-469245 / 06-30837586